Pois nada, que andabe eu co Kspread, e asi, a traizón, de sócato, comezan a 
aparecer nomes de fórmulas.
A ver, as cousas do estilo "BOOL2INT" como as preferides?

Xa que estamos, de onde podo sacar un listado completo das funcións do Excell 
ou do Calc, para efeitos comparativos?
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpGamHTfbzIJ.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a