O fin de semana éo que ten e os que fumos ó g11n non vos puxemos ó día do que 
alí se coceu, así que, e sendo importante, fago memoria e puntualizo o que se 
falou. 

Primeiro, o 'tono' do encontro. A xente de mancomun.org, liderada por Suso, 
parece moi interesada en incorporar á comunidade de tradutores voluntarios ás 
súas decisións e con ese espirito descorreu a charla, na que cada quen puido e 
tivo tempo de falar libremente de canto quixera e estimara oportuno. Así o 
fixemos. Recibimos información e nós demos opinión. Igualmente, as empresas 
presentes, Imaxín e TagenAta igualmente parecen dispostas a participar na 
tradución e colaborar co que se lle pide dende a comunidade: e parece que así 
é pois liberan as memorias de tradución xa (algo que descoñecía) e 
compromentense a o seguir fancendo. 

Segundo. Facilitáronnos unha copia dun documento interno que versa sobre 
localización e que consideran unha versión de traballo (mandouno Suso á lista 
de g11n, non me acordaba, e adxúntoo aquí tamén así coma unha lista cos temas 
que se tocaron. En pdf e convertida a .doc polo de Marce, a ver se lle val). 
Considéroa unha boa aproximación. [[Dise que as reunións axudan a que a 
comunidade avancen e Suso propón facelas máis amiudo, 2-3 veces anualmente. 
Próxima en Abril?. Irene fala de fixar obxectivos máis ca calendario para as 
reunións e fíxanse algúns.]]. Preséntannos a Antón Méixome (espero non me 
equivocar, dígoo de memoria), que é lingüísta e xa participara en Galego21, 
contratado en Mancomun.org (non?)

Terceiro. Por parte das empresas. Esencialmente, entenden que a hora de 
traducir atópanse con practicamente os mesmos problemas metodolóxicos e din 
que eles necesitan centrarse máis na calidade ca na cantidade. Tagen Ata 
expresou que para eles como empresa é importante que se formen novos 
tradutores vidos dende o campo das filoloxías... Propoñense interesante 
cuestións neste senso: certficado de tradutor de SWL, ou algo similar, para a 
xente que participe (por definir, só suxestión), participación mediante cursos 
ou similar...

Cuarto. Por parte da xente das Universidades (Oficinas de SWL). Ofertan 
traballos de fin de carreira relacionados coa tecnoloxía do SWL, non recordo 
exactamente os proxectos propostos. 

Quinto. Problemas da comunidade? Falta de recursos e os específicos das 
ferramentas (falta de soporte para tmx nagunhas ferramentas...). Propostas 
varias: fai falta coordinarse así que, calendarios... por servidor groupware? 
(eu), ferramentas sociais? .Mellora na web de trasno (X. Calvo) Necesidade dun 
corrector xa! (todos). Aspell é dificil de adecuar para o galego (norma RAG) 
así que descartase puxar por conseguir isto. Fálase de pedir/axudar a que se 
implante o soporte Hunspell nas ferramentas que se empregan xa. Comentase 
(creo) que hai que focalizar o que se traduce para conseguir obxectivos 
completos (ie. distro+DE). Senón se dixo, dígoo eu agora. Coma sempre, falta 
xente. Mancomun iniciara un censo de tradutores, eu falo de ampliar o censo a 
toda canta xente deamos localizado que algunha vez traducira para incoporala a 
trasno. Máis visibilidade de trasno. Asociación.


Sexto. A conversa avanza identificando que hai un problema de ferramentas que 
nos permitan facer todo o que queremos de maneira grupal. Os trasnos opinamos 
que a tradución ten que ser feita en local, inda que certos programas poidan 
ser xestionados coma se fixo co entrans dende mancomun.org. As ferramentas en 
local permiten maior rapidez traducindo, facilitan a homoxenidade, pensadas 
para a xente que fai o traballo groso... e as ferramentas web, coma as 
interfaces de pootle para programas pouco técnicos, curtos, pensados para 
colaboracións espontáneas... (creo que todo o mundo pensaba isto, inda que non 
se falou exactamente así). Descartase entrans en favor de pootle.

Séptima. A idea sería que as tradución todas ó galego se almacenen 
remotamente, independente do proxecto que traducen, formando un supra-catalgo 
de po's... para o galego. Destas traducións xerariase unha memoria de 
tradución común que poida ser accedida localmente (modelo cliente-servidor, 
falo), e aquí é onde se necesitan programas locais que poidan facer isto. Esa 
memoría de tradución global poedría ser xestionada por control de revións 
(proposta de Fran: non sei se me expreso correctamente), na que en 'trunk' se 
engadan as traducións nova e da que se obteña unha versión 'estable' (isto 
estouno engadindo eu agora) que pasara algún tipo de revisión, ou non, e que 
se poida exportar ós clientes locais. Por tagen ata din que só se precisaría 
identificar as cadeas por orixe, e asignar a cada orixe un valor de corrección 
(=veto/aprovación?) e Meixome propón que cada cadea individualmente sexa 
revisada e marcada por validez (eu inclínome por esta opción, inda que sería 
moi laboriosa e complexa!) antes de incluila nunha memoria 'final'. 

Oitavo. Todo isto de arriba leva a unha de tres: 1. partir de cero e deseñar 
todo o sistema de ferramentas que nos permita traballar así 2. petar na porta 
dos proxectos existentes (gtranslator, lokalize, pootle, Suso fala dunha 
ferramenta de Sun...) para que os implementen 3. involucrarse no 
desenvolvemento dunha das aplicacións xa existentes para que se implemente o 
que se require. A 1 parece inviable por ampla, a 2 pénsase que pode ser pouco 
fructifera e a 3 parece a máis razoable. Hanse explorar as 3. Pídeselle a unha 
ferramenta da que partir ou que deseñar que cumpra: só recordo a esixéncia de 
ser multiplataforma e que soporte os estánres LISA..., con conversores, 
diccionario Hunspell. 

e engado. De se conseguir completar o punto oito, creo que será a primeira vez 
que a tradución a unha lingua se pensa e realiza dun xeito integrado, xuntado 
a todo o que lle compete (voluntarios, empresas, administración), e cunha 
ferramenta que sirva a todos. Sería o que eu levo maquinando tempo dende a 
exposición de Carballo: que a tradución de SWL a unha lingua como conxunto é a 
entidade fundamental de xestión e non o proxecto individual de tradución. Isto 
nas presentacións para a akademy-es chámolle o METAPROXECTO. 

Obviamente quedan cousas por contar, seguro, e nalgunhas non hei ser todo o 
preciso que quixera describindo o que se falou. 
mancomun
Centro de Referencia e Servizos de Software Libre
           Manual de localización de software_0.5
Índice
Prólogo, 4
1. Técnicas de localización, 5
1.1 Introdución, 6
1.2 Xestión de linguas no software, 8
1.3 Os estándares, 10
1.4 Aplicacións, 13
1.5 Metodoloxía, 17
2. Criterios lingüísticos, 19
2.1 Introdución, 20
2.2 Criterios ortográficos, 22
2.3 Criterios morfosintácticos, 28
2.4 Criterios terminolóxicos, 32
2.5 Criterios de estilo, 40
3. Referencias, 51
3.1 Aspectos lingüísticos, 52
3.2 Aspectos técnicos, 54
4. Créditos, 57
4.1 Licenza de uso, 58
4.2 Axentes, 60
 mancomun
 Centro de Referencia e Servizos de Software Libre
Prólogo
4
1TÉCNICAS DE
LOCALIZACIÓN
Introdución
 1.1
                                      
Manual de localización de software_0.5
O obxectivo deste bloque é o de presentar as principais estratexias e 
ferramentas de localización de
software. O ámbito de aplicación é o Software Libre (SL), aínda que se terán en 
conta outros ámbitos
ou programas con outro tipo de licenzas de modo puntual, especialmente no 
referido ás aplicacións
multiplataforma.
As persoas destinatarias son principalmente aquelas que desexen introducirse na 
tradución de software
ou manuais ao galego. Porén, os primeiros apartados deste bloque, cun enfoque 
máis metodolóxico que
práctico, poderán interesar igualmente a aquelas persoas que xa teñan algún 
tipo de coñecemento sobre
as cuestións que aquí se falan.
                                        
                 7
Xestión de
linguas no
software
  1.2
                                        
          Manual de localización de software_0.5
O concepto de globalización é habitualmente asociado ao de homoxeneización 
(tamén cultural) e ao
dominio do inglés nos campos da economía, a tecnoloxía etc. As tecnoloxías que 
se veñen desenvolvendo
para a globalización dos produtos de software (particularmente desde a 
industria) poden ser igualmente
vistas como unha oportunidade para o avance neste ámbito das linguas e culturas 
que contan con
menos recursos. Neste contexto, é necesario destacar que o SL e as licenzas 
libres poden vir a ter unha
rendibilidade maior no desenvolvemento local, considerando a dispoñibilidade do 
código fonte, a súa
liberdade de modificación e a libre dispoñibilidade dos produtos xerados con 
esta tecnoloxía, entre outras.
Quere isto dicir que o software con licenzas libres presenta varias vantaxes 
competitivas para as linguas
e culturas antes mencionadas1.
A capacidade do software actual para se adaptar a diferentes culturas, 
exprésase fundamentalmente na
aplicación das tecnoloxías de internacionalización e localización, o que na 
industria do software se recolle
baixo o termo globalización2.
A internacionalización (i18n).
Internacionalización é a capacidade que un software pode ter para ser 
localizábel en diferentes idiomas.
Os sistemas de internacionalización ofrecen a posibilidade de adaptarmos as 
aplicacións e sistemas
operativos á nosa cultura, de modo que non sexa imprescindíbel o coñecemento da 
lingua dos produtores
do software (xeralmente o inglés) para a interacción coas máquinas que o 
utilizan. Por i18n débese
entender unha adaptación cultural, nun sentido amplo, porque non se trata só de 
mostrar as mensaxes
do sistema na nosa lingua, senón tamén outros aspectos como os símbolos 
(monetarios, por exemplo),
o sistema de ordenación ou a codificación de caracteres entre outros.
A localización (L10n).
A localización é a implementación efectiva dos sistemas de 
internacionalización. No caso do galego, isto
exprésase, por exemplo, na existencia dunha comunidade de usuarios e usuarias 
que traballan para que o
galego sexa unha máis das posibilidades á hora de seleccionar unha lingua 
determinada para a interacción
co computador. Esta actividade é a que habitualmente se coñece como “tradución 
de software” e onde a
colaboración das persoas en volta dunha comunidade se fai máis visíbel.
GNU Gettext e o formato PO.
No ámbito do SL, Gettext é o sistema de i18n polo que opta a maioría das 
persoas desenvolvedoras. O
máis habitual é que unha persoa tradutora de software entre en contacto coa 
tecnoloxía Gettext a través
dun ficheiro PO, que consiste basicamente nun ficheiro de texto en que se 
recollen as mensaxes de texto
do idioma fonte (xeralmente o inglés) e a súa equivalencia nun idioma meta (no 
caso que nos interesa, o
galego), ademais doutras informacións, como as persoas ou equipo que xeran e 
manteñen a localización
dun ficheiro determinado.
1 Sobre este asunto pódense seguir varios artigos de Juan Rafael Fernández 
vinculados á tradución do SL, en especial a súa intervención
 no 1º Encontro G11n en Compostela. Todos os artigos están accesíbeis en 
http://people.ofset.org/jrfernandez/#traduccion
                                        
                            9
Centro de Referencia e Servizos de Software Libre
Os estándares
             1.3
                                       
Manual de localización de software_0.5
A importancia dos estándares vén determinada pola necesidade de compartir e 
reutilizar o coñecemento
e información xerados por unha persoa ou proxecto nun proceso de localización. 
É fácil intuír que a
xestión da localización dun sistema ou dunha contorna de escritorio non é unha 
tarefa que precise poucos
recursos. Outra dificultade evidente é a de manter un estilo determinado cando 
son varias as persoas que
traballan nun mesmo proxecto (a localización do KDE ou do Gnome, por exemplo).
Os estándares LISA (http://www.lisa.org/).
No dominio dos estándares desenvolvidos pola industria da globalización dos 
produtos de software,
véñense fixando nos últimos anos unha serie de estándares abertos que poden ser 
aproveitados para
definir unha metodoloxía de traballo. O ámbito do SL non é alleo a estas 
solucións e, nos últimos tempos,
pódese apreciar unha implantación progresiva dos estándares industriais no 
software utilizado no traballo
de localización1.
Os estándares OSCAR (Open Standards for Container/content Allowing Reuse) 
(http://
www.lisa.org/OSCAR-LISA-s-Standa.79.0.html) e
XLIFF (http://docs.oasis-open.org/xliff/xliff-core/xliff-core.html).
Entre os diversos estándares abertos dispoñíbeis, encontramos que os seguintes 
son de grande interese
para a sociedade da información en xeral e para a localización do SL en 
particular:
TMX (Translation Memory eXchange). É o estándar de OSCAR máis antigo e serve 
para o intercambio da
información contida en memorias de tradución (MT). Unha MT acostuma ser o 
resultado dun traballo de
localización determinado. Unha vez rematado o proceso de localización dun 
ficheiro, a información pode
ser almacenada neste formato para o seu aproveitamento posterior.
TBX (Term-Base eXchange). Trátase doutro estándar de OSCAR, baseado en 
estándares ISO. Un ficheiro
TBX contén normalmente o produto dun traballo de localización onde se reúne a 
terminoloxía utilizada. A
información estrutúrase en tres campos básicos que conteñen: o termo da lingua 
fonte, a correspondencia
na lingua meta e comentarios contextuais opcionais. Configúranse como un 
glosario estruturado e
intercambiábel.
XLIFF (OASIS XML Localisation Interchange File Format). O estándar XLIFF 
funciona como un intermediario
entre o ficheiro orixinal e o traballo de localización. Isto conséguese a través 
dos filtros de conversión
dispoñíbeis para diversos formatos (ODT ou PO, entre outros). Entre as súas 
funcionalidades, destaca a
posibilidade de inserir comentarios (das persoas localizadoras ou revisoras) e 
a de indicar o estado da
tradución (rexeitada, aprobada, traducida etc.). Unha vez rematado o proceso, a 
información pódese
retraducir para o formato do ficheiro de orixe.
Cómpre subliñar que os estándares mencionados teñen en común o uso da linguaxe 
XML, que é a
dominante nos estándares industriais.
                                        
                 11
  mancomun
  Centro de Referencia e Servizos de Software Libre
Aplicacións
12
                1.4
                                        
  Manual de localización de software_0.5
Para iniciarse no traballo de localización as múltiplas aplicacións dispoñíbeis 
constitúen tanto unha vantaxe
como un inconveniente. Entre as vantaxes podemos destacar a posibilidade da 
adaptación ás necesidades
ou preferencias individuais e grupais. Entre os inconvenientes, é preciso ter 
en conta a dispersión á que
unha persoa sen experiencia pode ter que facer fronte, xunto co diferente grao 
de implementación dos
diversos estándares e os tipos de formato con que cada aplicación pode 
traballar.
En xeral, as ferramentas de axuda para a localización no ámbito do SL 
caracterízanse por unha progresiva
mais incompleta adopción dos estándares, en parte determinada polo predominio 
da tecnoloxía Gettext.
Nos seguintes apartados veremos as principais ferramentas que podemos utilizar 
no traballo de localización.
As divisións responden a diferentes contornas, obxectivos e usos que se poden 
dar nun proceso de
tradución de software. As ferramentas analizadas teñen diversos graos de 
complexidade e implementan os
estándares de diferentes maneiras. O obxectivo é considerarmos as opcións ao 
noso alcance e seleccionar
unha delas (ou varias) en dependencia das necesidades e características do 
traballo.
Aplicacións de escritorio.
En xeral, as aplicacións de escritorio están máis orientadas para un traballo 
individual, aínda que a
utilización de formatos estándares poida permitir compartir a información 
dentro dun grupo de traballo.
Dentro das aplicacións de escritorio, podemos distinguir entre aquelas máis 
apropiadas para a tradución
de documentación (en xeral e de software en particular) e outras centradas na 
localización de software. As
dedicadas á tradución de software contemplan basicamente a edición de ficheiros 
PO.
KBabel (http://kbabel.kde.org/). Trátase da ferramenta posibelmente máis 
utilizada para a tradución de
ficheiros PO. Incorpora moitas características que facilitan o traballo 
filolóxico, como dicionarios, corrección
ortográfica ou a comparación das diferenzas entre versións. O soporte do formato 
XLIFF 1.0 é experimental.
A tradución de cadeas de texto pódese facer por aproximación, ao estilo das 
memorias de tradución
estándar.
GTranslator (http://gtranslator.sourceforge.net/). É unha ferramenta de 
tradución que pertence ao
escritorio Gnome. Ten características interesantes, como a aprendizaxe 
automática de traducións. O seu
desenvolvemento actual está en progreso e incorporará funcións como un plugin 
para o OpenTran ou o
soporte de memorias de tradución.
poEdit (http://www.poedit.net/). Está desenvolvido co toolkit wxWidgets e 
incorpora características como
a memoria de tradución, para automatizar o traballo coas cadeas de texto máis 
frecuentes. É un software
multiplataforma (está testado en *NIX con GTK+ e Windows).
Lokalize (KAider) 
(http://techbase.kde.org/Projects/Summer_of_Code/2007/Projects/KAider). Será o
substituto a curto prazo do KBabel. Incorpora novas funcionalidades, como o 
soporte do formato TBX, e
mantense a previsión de desenvolvemento do soporte de XLIFF. Algunhas das 
funcionalidades do KBabel
non serán portadas para esta aplicación; outras, como a verificación da sintaxe, 
están a ser desenvolvidas
actualmente.
OpenLanguageTools (https://open-language-tools.dev.java.net/). Naceu como unha 
aplicación de localización
de Sun Microsystems. Entre as funcionalidades máis destacadas están o soporte 
de XLIFF e do estándar
TMX, polo que ofrece facilidades para o traballo dentro dun grupo de 
localización. A última versión desta
ferramenta liberouse a finais do 2006.
OmegaT (http://www.omegat.org/). É moi utilizada para a tradución de 
documentación. Soporta os
estándares XLIFF e TMX. Pódense usar glosarios externos. Recentemente 
aumentouse a compatibilidade co
Okapi Framework (http://okapi.sourceforge.net/).
                                        
                    13
  mancomun
  Centro de Referencia e Servizos de Software Libre
Esta lista non pretende ser exhaustiva e podería ser ampliada con aplicacións 
como Virtaal (http://translate.
sourceforge.net/wiki/virtaal/index) ou o Wordforge Editor 
(http://www.khmeros.info/drupal/?q=en/
download/Translation_Editor), derivadas ambas dos proxectos Translate Toolkit e 
Pootle (http://translate.
sourceforge.net/), mais o seu desenvolvemento é recente e a implementación de 
funcionalidades non está
rematada.
Aplicacións en rede.
As aplicacións en rede, accesíbeis a través dun navegador web, son unha boa 
opción para aquelas persoas
que desexen aproximarse ao mundo da localización de software, pola facilidade 
que caracteriza o uso das
aplicacións web máis coñecidas: o Entrans (http://entrans.sourceforge.net/) e o 
Pootle (http://translate.
sourceforge.net/). O acceso a un servidor con este tipo de software posibilita, 
ademais, a creación de
comunidades colaborativas traballando en localización.
Ambas as ferramentas serven para a localización baseada en ficheiros PO, mais o 
desenvolvemento do
Entrans está agora detido e non así o do Pootle, que continúa liberando novas 
versións. Á parte, este
último está integrando os estándares LISA de localización TMX e TBX, así como o 
XLIFF.
Comparativa de características.
Este cadro recolle as principais características das aplicacións vistas nos 
puntos anteriores. Trátase de ver,
sobre todo, aquelas que máis poden axudar na parte lingüística. O concepto de 
Memoria de Tradución está
a ser aplicado tanto con base nos PO (compendios) como en TMX. Os glosarios 
teñen unha implementación
aínda débil. Un dos aspectos que cómpre destacar, é que para o galego só está 
dispoñíbel un corrector
ortográfico en Hunspell; porén, as aplicacións analizadas traballan con outros 
formatos.
En resumo, o predominio de Gettext e a implementación de determinados 
estándares abertos son os
aspectos chave do panorama actual das aplicacións para a localización. Neste 
sentido, un dos aspectos
máis importantes é o da reutilización da información, xa que están asentadas 
dúas alternativas claras: o
uso da tecnoloxía Gettext (compendios, repertorios de ficheiros PO etc.) e a 
aplicación de estándares.
Dentro deste principio de reutilización, destaca a importancia do nivel de 
interactividade das aplicacións
coas memorias de tradución. Unha valorización das aplicacións máis adecuadas 
para un tipo concreto de
traballo debe incluír unha análise do tipo de estratexia de memoria utilizada, 
xa que o mantemento de
versións dunha determinada localización (documentación, aplicacións, contornas 
de escritorio etc.) é unha
tarefa que significa o mantemento dun gran volume de traballo.
14
Manual de localización de software_0.5
                  15
  mancomun
  Centro de Referencia e Servizos de Software Libre
Metodoloxía
16
                1.5
                                        
        Manual de localización de software_0.5
Modelo de localización: Empregar o modelo proposto por Susana Sotelo Docio, 
centrado na implementación
dos estándares LISA. Neste modelo a empresa que executa o traballo contratado 
(revisión e/ou tradución
segundo o caso) coordínase coa comunidade de localización do proxecto a 
localizar para asegurar a
integración da tradución no repositorio canónico. Quen contrate deberá requirir 
nas cláusulas técnicas
da contratación a liberación do coñecemento/ retorno do investimento mediante a 
publicación de TMX,
glosario e guía de estilo (ou o que proceda). Este modelo foi posto en practica 
para a tradución do GNOME
2.16, sería compatible co sistema decisional de KDE e parece consistente coa 
aproximación de Juan Rafael
Fernández de OFSET.
   Modelo de localización baseado en reutilización de memórias de tradución, 
uso de recursos lingüísticos que
   garantan a consistencia e adopción de estándares LISA. Susana Sotelo 
Docío, (CC-BY-NC-SA)
En xeral opínase que Mancomún debe fornecer infraestrutura e servizos 
(servidores, Pootle, listas, webs...)
e que pode promover localizacións pero que debe facelo de forma consensuada co 
resto da comunidade,
como un axente máis, e que non debe converterse no único axente de 
localización: é unha iniciativa do
goberno que podería perder o apoio, e hai que prever esa posibilidade. No tema 
lingüístico Mancomún
debería actuar como facilitador para converxer nunha guía de estilo consensuada 
e como lugar común
para facilitar o acceso aos distintos recursos lingüísticos. A tradución 
debería recaer preferentemente no
voluntariado recurrindo a empresas que traduzan e/ou revisen cando as 
necesidades requiran prazos ou
condicionantes que non se poidan resolver cos recursos do voluntariado.
Leandro Regueiro propón que haxa un taboleiro de proxectos de tradución (quen e 
quen ou algo así no
mundo da localización). Iso facilitará o intercambio da comunidade e evitaría 
conflitos como o da creación
da lista de l10n para Debian (Suso).
                                        
                          17
  mancomun
  Centro de Referencia e Servizos de Software Libre
Terminoloxía: o voluntariado empregaría o modelo de ‘consenso interno 
asesorado’ proposto por Xusto do
SNL da USC. No día a día resolveríase como até agora, e para o asesoramento 
participaríase involucrándose
nos proxectos de terminoloxía (rolda USC-lexterm, sociedade galega de 
terminoloxía etc) ofrecendo o
coñecemento informático e respectando as dinámicas internas dos proxectos 
terminolóxicos (non trasladar
a esas listas os nosos problemas internos). Mancomún xestionaría a 
reutilización tomando como referencia
os estándares LISA (TMX, TBX, SBX) e podería apoiar involucrando ao/á lingüista 
que prevé incorporar nos
próximos meses.
Marce pon de relevo a insuficiencia de recursos (glosarios, guía de estilo) e a 
necesidade dunha maior
transparencia por parte da administración e Leandro propón que se liberen os 
recursos lingüísticos pagados
con cartos de todos (tema Buscatermos, Ramón Piñeiro, RAG, e demais). Nisto 
proponse que Mancomún
poida actuar intermediando entre o voluntariado e esas institucións, e facer 
pedagoxía, amosándolles as
posibilidades para que liberen esas ferramentas.
Irene fala de incorporar ao resto da sociedade, falar a súa linguaxe e 
concórdase na necesidade de visibilizar
a comunidade. Nisto Dorfun da Dorfunteca propón aplicar mecánica das redes 
sociais á comunidade de
tradución para mellorar a comunicación interna e para permeabilizarse e que 
poida participar xente nova
Cris de Tagen Ata pon de relevo a importancia de determinado software menos 
popular pero de grande
repercusión social en temas como xénero, ou minusvalías, que debería ser tamén 
asumible por empresas
aínda que non haxa comunidades de software libre coas que coordinarse. Este 
software equipárase ao
software empresarial (ERP, CRM, BI, ECM, etc) ou software como CYCLOS ou KOHA.
Antón de Reverso propón un sistema de valoración da calidade de tradución 
mediante karma. Considérase
máis apropiado como xeito para integrar novos membros na comunidade a través de 
interface web,
combinado con formación e interacción coas persoas que validaran esas 
traducións.
Considérase máis conveniente tirar cara Pootle e tumbar o entrans; Suso propón 
mirar de falar coa xente
de Extremadura e/ou a xente de Debian que están co tema do Pootling.
En xeral considérase importante organizar sesións de traballo, e seguir 
traballando a través da lista
Estabelecer os mecanismos necesarios para garantir a redundancia do coñecemento 
compartido de cara a
evitar a dis-continuación do traballo de localización
18
2 CRITERIOS
LINGÜÍSTICOS
Introdución
 2.1
                                        
Manual de localización de software_0.5
Localización de software para galego
Este manual de localización pretende ofrecer unha proposta lingüística 
relacionada coa tradución de
software que permita aos voluntarios ter unha coherencia terminolóxica e 
estilística e facer un uso correcto
das regras gramaticais, sintácticas e de puntuación.
Para iso partimos das Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego 
(ILG-RAG 2003) sen deixar de
ter en mente o cuarto principio destas, que procura a harmonía coas linguas 
románicas e nomeadamente
co portugués, naqueles casos en que as normas ofrecen a posibilidade de escolla 
e naqueles casos en que
é preciso crear terminoloxía:
As escollas normativas deben ser harmónicas coas das outras linguas, 
especialmente coas romances en
xeral e coa portuguesa en particular, evitando que o galego adopte solucións 
insolidarias e unilaterais
naqueles aspectos comúns a todas elas. Para o arrequecemento do léxico culto, 
nomeadamente no referido
aos ámbitos científico e técnico, o portugués será considerado recurso 
fundamental, sempre que esta
adopción non for contraria ás características estruturais do galego. As 
escollas deben decidirse de acordo
cun criterio de coherencia interna, a fin de que o galego común non resulte 
arbitrario e incongruente.
O feito de non obviar este cuarto principio permite que a comunidade galega 
teña unha maior proximidade
coa comunidade portuguesa e brasileira e, ao mesmo tempo, permite dar 
continuidade ás localizacións
xa feitas para o galego. Por tanto, moitas das escollas aquí propostas están 
xustificadas en base a este
criterio.
Alén disto, este manual, a diferenza dos outros xa feitos, pretende simplicar o 
seu contido, de maneira
que calquera persoa, mesmo aquela que non teña formación lingüística, poida ver 
solventadas as súas
dúvidas sen ter que enfrontarse con termos lingüísticos difíciles de 
interpretar. Ademais, procuraremos
exemplificar todo o dito, de modo que o voluntariado poida ver exemplicacións 
que o axuden a entender
mellor a solución correcta.
Antes de comezar calquera localización, o voluntariado debería ter en conta 
estes principios básicos:
    1. Sempre debemos partir da versión orixinal do software que queremos 
traducir, que como regra
      xeral será a versión en inglés. Isto non impide que poidamos 
utilizar como material de consulta,
      no caso de existiren, as tradución feitas para outros idiomas.
    2. Os equipos de localización deben estar conformados por grupos 
interdisciplinares, isto é, por
      informáticos e lingüistas. Desta forma, será posíbel unha mellor 
tradución tanto en cuestións
      técnicas como lingüísticas.
    3. É preciso estabelecer unha dinámica de traballo e cumprila para 
poder garantir a calidade de
      todos os programas localizados.
                                        
                  21
Criterios
ortográficos
 2.2
                                        
Manual de localización de software_0.5
Uso de maiúsculas e minúsculas
Utilízanse as maiúsculas nos seguintes casos:
    • Na palabra que inicia unha oración
          - Elimine o ficheiro
           Desexa eliminar o ficheiro? Se o elimina é posíbel que non 
poida recuperalo.
    • Na primeira letra dun nome propio
          - Benvido(a) á comunidade Mozilla.
    • Na primeira letra do nome dos menús, xanelas, caixas de diálogo etc.
          - Abra a xanela Viñetas e numeración.
    • Na primeira letra de cada unha das palabras que constitúen os nomes 
das institucións e
     organizacións públicas ou privadas
          - Free Software Foundation
    • Na primeira letra dos nomes dos programas informáticos, sistemas 
operativos e linguaxes de
     programación
          - Linux; Windows; PHP; XML
    • Nos nomes das teclas abreviados:
          - MAIÚS; TAB; ALT
    • Nas siglas: - HTML; FTP
    • Despois de dous puntos cando non se trate dunha enumeración ou 
explicación
          - Aviso: Non pode realizar esta operación
Utilízanse minúsculas nos seguintes casos:
    • Despois de dous puntos cando a seguir teñamos unha enumeración ou 
explicación
          - Son posíbeis os seguintes campos: campo de texto, data, 
hora e moeda, campo
           numérico e caixa de verificación.
    • Nos nomes dos días e dos meses do ano
          - luns, martes, mércores, xoves...; xaneiro, marzo, abril, 
decembro...
    • Nos xentilicios e nomes de linguas
          - galego, portugués, inglés...
    • Nos nomes xenéricos dos programas informáticos
          - folla de cálculo; procesador de texto...
    • Na segunda palabra e sucesivas dos nomes dos menús, caixas de diálogo, 
separadores etc., a
     diferenza do inglés en que se escribe con maiúscula a primeira letra 
de todas as palabras.
          - Open the Styles and Formatting window
           Abra o menú Estilos e formatado
    • Cando se describe o contido do menú, caixa de diálogo etc. por medio 
da introdución da
     preposición de
          - Abra o menú de estilos e formatado
           Abra o menú Estilos e formatado
                                        
                  23
  mancomun
  Centro de Referencia e Servizos de Software Libre
Puntuación
As persoas que localizan deben ter en conta que o inglés utiliza os signos de 
puntuación de maneira
diferente ao galego. Por tanto, débense seguir as regras de puntuación do 
idioma para o cal se está a
traducir.
O punto
Utilízase o punto nos seguintes casos:
        • Para marcar pausas entre enunciados que están ligados. En 
inglés é frecuente a utilización da
           vírgula para estes casos. No entanto, debemos traducir 
tendo en conta as regras de puntuación
           do galego.
                           - STYLE formats the cell 
in transparent format for 60 seconds after the document was
                            recalculated or loaded, 
then the Default format is assigned.
                            STYLE atribúe o formato 
transparente á cela durante sesenta segundos despois de
                            recalcular ou cargar o 
documento. A seguir, aplícase o formato predefinido.
        • Despois das abreviaturas
                           - Páx.; núm...
Non se utiliza o punto:
        • Despois das siglas e acrónimos
                           - PDF (non P.D.F.)
        • Para separar os millares nos anos
                           - 2008, 1993 (non 2.008)
        • Para separar os decimais, caso en que se debe utilizar a 
vírgula
                           - 7,15MB (non 7.15MB)
        • Para separar as horas, caso en que se deben utilizar os dous 
puntos ou, como alternativa, nos
           textos da axuda ou documentación, un h
                           - 9:30 ou 9h30 (non 9.30)
A vírgula
Non se utiliza a vírgula:
        • En xeral, antes das conxuncións coordenativas (e, nin, ou...), 
a diferenza do inglés
                           - Create and edit 
drawings, flow charts, and logos by using Draw.
                            Crear e editar debuxos, 
fluxogramas e logotipos con Draw.
                           - This icon switches the 
mouse pointer to the select mode, or deactivates this mode
                            Esta icona activa ou 
desactiva o modo selección do apuntador do rato.
        • Para separar o suxeito do predicado
                           - The software setup 
wizard, will help you complete this task.
                            O asistente de 
instalación de software axúdao a completar esta tarefa.
24
                                       
Manual de localización de software_0.5
Signos de interrogación e exclamación
Os signos de interrogación e exclamación utilízanse unicamente no fin do 
enunciado correspondente;
nunca ao inicio.
          - Are you sure you want delete this file?
           Ten a certeza de querer eliminar este ficheiro?
En inglés é moi habitual a utilización dos signos de exclamación, mais en 
galego débense suprimir na
maior parte dos casos:
          - An Unknown error occured!
           Houbo un erro descoñecido
Nalgúns contextos, con todo, pódense manter os signos de exclamación:
          - Congratulations, you won the game!
           Parabéns! Gañou o xogo!
Parénteses
Non debe haber espazos entre as parénteses e o texto incluído entre elas.
          - (100%)
           non ( 100% )
O punto final debe situarse fóra das parénteses, a non ser que toda a frase 
estea entre parénteses.
          - O disco está cheo (100%).
           (Está opción non está dispoñíbel.)
Abreviaturas
Comportamento:
    • Terminan por punto.
          - dta. (dereita), esq. (esquerda), ex. (exemplo)
    • Non presentan forma de plural, salvo cando facemos a abreviatura 
utilizando os elementos do
     principio e do final da palabra.
          - os núm., ltdo. > ltdos. (limitado(s))
    • Conservan a letra maiúscula ou minúscula da letra inicial da palabra.
          - a. de C.
    • Manteñen os acentos que xa posuía a palabra sen abreviar.
          - núm.
Siglas
Comportamento:
    • Non levan puntos intermedios ou finais nin espazos intermedios.
          - Non levan acento.
                                        
                 25
  mancomun
  Centro de Referencia e Servizos de Software Libre
        • Non teñen forma de plural. O número márcase mediante os 
artigos ou outras palabras que as
           acompañen.
                           - Os URL, PDF danados.
        • Teñen o mesmo xénero que a primeira palabra do sintagma.
                           - A ISO (Organización 
Internacional de Estandarización)
        • Escríbense con maiúscula, salvo cando se trate da extensión 
dun ficheiro, caso en que se
           escriben con minúscula despois de punto.
                           - O ficheiro PDF vs. Gardar 
como .pdf
        • Cando se desenvolve unha sigla, utilízanse maiúsculas na 
primeira letra de todas as palabras
           no caso de ter correspondencia en galego e unicamente na 
primeira palabra no caso de non a
           ter, por tratarse dunha explicación.
                           - CPU > UCP
                            Central Processing Unit 
> Unidade Central de Procesamento
                           - FTP > FTP
                            File Transfer Protocol > 
Protocolo de transferencia de ficheiros
Símbolos
Comportamento:
        • Non levan punto nin barra final.
                           - Hz (hertz); s (segundo); 
h (hora)
        • Levan unha barra para marcar a relación con outros símbolos.
                           - r/s (revolucións por 
segundo), l/m2 (litro por metro cadrado)
        • Usan a mesma forma para o singular e o plural
                           - 1h (unha hora); 6h (seis 
horas)
        • Escríbense sen espazo entre os seus constituíntes cando 
resultan da redución de máis dunha
           palabra.
                           - CV (cabalo de vapor)
26
Manual de localización de software_0.5
                  27
Criterios
morfosintácticos
 2.3
                                       
Manual de localización de software_0.5
Escollas normativas
Teminación –bel/-ble
Nas localizacións de software ao galego utilízase a terminación –bel por ser a 
forma que coincide co
portugués e que segue a filosofía do cuarto principio.
Preposición até/ata
A forma utilizada é até, por ser a que coincide co portugués e segue a filosofía 
do cuarto principio.
Sufixo -aría/-ería
Utilízase o sufixo –aría que, alén de ser coincidente co portugués, tamén é a 
forma priorizada polas
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego.
Estruturas comparativas
Nas estruturas comparativas a forma utilizada é que + artigo determinado.
          - É menos fiábel que a anterior versión.
Primeira forma do artigo
Utilízase sempre a primeira forma do artigo; nunca a segunda.
          - Copiar o ficheiro
          *Copia-lo ficheiro
Uso da preposición a en contextos dubidosos
a + complemento directo
Cando o complemento directo está explícito non se utiliza a preposición a:
          - Este programa execútase automaticamente sen notificar o 
usuario [~sen notificalo]
          *Este programa execútase automaticamente sen notificar ao 
usuario [~sen notificalo]
ir + a + infinitivo
É incorrecto introducir a preposición a na perífrase ir + infinitivo.
          - Vai realizar unha operación.
           Vai a realizar unha operación.
Uso dos pronomes
Cuantificadores ningún, nada e ninguén
Nos contextos negativos é incorrecta a utilización de elementos como 
algún/algunha, algo, alguén, un/
unha, calquera. Teñen que adoptar a forma ningún/ningunha, nada e ninguén, xa 
que o contrario sería
unha tradución literal do inglés que non é correcta en galego.
          - To not include a page, clear the check box.
           Se non desexa incluír ningunha páxina, desmarque a caixa 
de verificación.
          *Se non desexa incluír unha páxina, desmarque a caixa de 
verficación.
                                        
                 29
  mancomun
  Centro de Referencia e Servizos de Software Libre
Os pronomes demostrativos invariábeis
Desde a última reforma das normas ortográficas unicamente son válidas as formas 
isto, iso e aquilo.
Colocación do pronome na oracións
A posición normal do pronome en galego é despois do verbo. Con todo, existen 
contextos en que debe
ser colocado antes. A seguir, de xeito moi simplificado, enuméranse os casos 
máis frecuentes no ámbito
das localizacións:
        1 Oracións negativas
                           - Non se encontrou ningún 
resultado.
        2 Oracións subordinadas cos nexos que, cal, quen, canto, onde, 
como, cando, cuxo, se.
                           - A base de datos cuxo 
contido se exhibe no formulario...
        3 Nas oracións interrogativas cando van antecedidos por un 
pronome interrogativo.
                           - Onde se encontra a 
configuración de rexistro?
30
Manual de localización de software_0.5
                  31
Criterios
terminolóxicos
 2.4
                                        
Manual de localización de software_0.5
Algoritmo de creación terminolóxica
A elaboración dun algoritmo terminolóxico tornouse unha prioridade vista a 
necesidade de solucionarmos
un dos principais problemas na localización de software para galego: a 
incoherencia terminolóxica. A
escolla da terminoloxía depende en grande medida da opinión do localizador ou 
do seu gusto persoal.
Isto non é específico das traducións para galego e non debería ter moita 
importancia se ese criterio fose
tido en conta ao longo de todo un proxecto de localización. No entanto, as 
características colaborativas da
localización de software libre en que unha mesma aplicación é traducida por 
varias persoas, cada unha
cos seus criterios, igualmente lexítimos, fai que o produto resultante non teña 
a calidade necesaria para
os usuarios finais.
Esta situación fai necesaria un compromiso de todos os axentes envolvidos para 
respectar un mesmo
criterio nas tarefas de localización. Por este motivo, elaboramos un algoritmo 
terminolóxico, que non
pretende resolver todos os problemas, mais grande parte deles, e que 
utilizaremos nos proxectos de
Mancomún.
Á hora de elaborar este algoritmo tivemos en conta tanto a curta “tradición” da 
terminoloxía de software
galega, isto é, se algunha vez xa foi traducido o termo en cuestión, como a 
implementación do 4º principio
das Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. O obxectivo deste 
método é tentarmos evitar a
discusión perpetua das mesmas escollas terminolóxicas (window, tab, plug-in, 
etc.) e só recorrermos ao
debate na comunidade cando non houber máis posibilidades, ou sexa, cando un 
termo en inglés nunca
fose traducido para galego e non sirvan os termos brasileiro, portugués nin 
español. Igualmente, se un
termo xa foi traducido para galego primaremos as escollas que coincidan co 
portugués (por exemplo,
window > xanela).
Tívose tamén en conta que nos últimos anos a terminoloxía galega optou 
habitualmente por certas
solucións confluentes co portugués de Portugal (por exemplo, file > ficheiro (non 
arquivo), tab > separador
(non aba) ou save > gardar (non salvar)). Porén, a partir de agora, sempre que 
nunca fose traducida unha
palabra ou as traducións existentes non coincidan con Portugal, recorreremos 
primeiramente ao portugués
do Brasil, vista a cada vez maior vontade de ligazóns da comunidade de software 
libre da Galiza.
Finalmente, o algoritmo tamén recolle un pequeno sistema para evitar traducións 
homonímicas que
existan tanto nas traducións galegas canto portuguesas (por exemplo, a 
utilización de suplemento nas
traducións galegas e portuguesas tanto para add-in como para add-on). Alén 
diso, non deixamos de lado
tanto o labor da comunidade nos casos en que este algoritmo non axude a 
realizar unha escolla, como a
posibilidade de deixar o termo en inglés sen traducir.
                                        
                  33
  mancomun
  Centro de Referencia e Servizos de Software Libre
34
                                        
 Manual de localización de software_0.5
Explicación teórica do funcionamento do algoritmo
O funcionamento do algoritmo segue o seguinte proceso:
    1. Partimos dun termo en inglés (EN)
    2. Contextualizamos o termo, isto é, vemos en que contexto aparece e cal 
é o significado
     adecuado no mesmo.
    3. Comprobamos se o termo existe en galego (GL), isto é, verificamos a 
súa existencia na memoria
     de tradución previamente liberada. No caso de existir verificamos se 
tamén existe na memoria
     de tradución portuguesa (PT): Mozilla, Ooo... Se houber 
correspondencia entre o termo
     galego e portugués pasará á verificación de homonimia do punto 
seguinte. Se non houber
     correspondencia ou se non existir o termo galego pasaremos á fase 
número 5.
    4. Para comprobar se existen dúas palabras traducidas pola mesma, ou 
unha traducida por dous
     termos procederemos da seguinte forma:
          a) Comprobamos se hai outra correspondencia entre o termo 
galego en cuestión e
           outro termo en inglés (EN2) na BD portuguesa. Se non 
houber pasará a ser o termo
           escollido.
          b) Se houber outro termo inglés coa mesma tradución 
comprobaremos se o termo
           inglés de inicio (EN1) ten outra posíbel tradución en 
portugués (PT2). Se existir,
           verificaremos que exista en galego pasando a ser o termo 
escollido ou, caso
           contrario pasaría á seguinte alínea.
          c) Se non existir outra tradución ou coincidencia co galego, 
comprobaremos se o
           outro termo inglés (EN2) ten outra posible tradución en 
portugués (PT3). Se existir,
           escolleremos o primeiro termo portugués (PT1), 
verificaremos que exista en galego
           pasando a ser o termo escollido ou, caso contrario 
pasaría á fase 5.
          d) Se non existir un PT3, comprobaremos se PT2 ten 
correspodencia cun outro EN3. Se
           existir, escolleremos o primeiro termo portugués (PT1), 
verificaremos que exista en
           galego pasando a ser o termo escollido ou, caso contrario 
pasaría á fase 5. Se non
           existir correspondencia tamén pasaría á fase 5.
    5. Comprobamos a tradución feita en portugués do Brasil e verificamos se 
hai correspondencia
     entre o termo encontrado e o termo na base de datos galega. Se houber 
correspondencia
     escolleremos ese termo, no caso contrario pasamos á seguinte fase.
    6. Comprobamos a tradución feita en portugués de Portugal e verificamos 
se hai correspondencia
     entre o termo encontrado e o termo na base de datos galega. Se houber 
correspondencia
     escolleremos ese termo, no caso contrario pasamos á seguinte fase.
    7. Comprobamos a tradución feita en español e verificamos se hai 
correspondencia entre o termo
     encontrado e o termo na base de datos galega. Se houber 
correspondencia escolleremos ese
     termo, no caso contrario pasamos á seguinte fase.
    8. Se chegamos a este punto sen encontrar correspondencia entre o 
español, portugués
     de Portugal e do Brasil co galego, escolleremos o termo galego no 
caso de exitir e que
     anteriormente foi rexeitado por non ter correspondencia co termo 
portugués. Se non houber un
     termo galego debemos decidir se fica en inglés ou no caso de 
decidirmos traducilo delegaremos
     na comunidade o consenso do termo escollido.
                                        
                   35
  mancomun
  Centro de Referencia e Servizos de Software Libre
Exemplificación con algúns termos
Caso 1
        1. Termo en inglés: Window
        2. Window é un termo técnico creado en inglés para denominar 
unha área visual, normalmente
           con forma rectangular que contén algún tipo de interface 
de usuario.
        3. Termo en galego: Xanela. Coincide co termo encontrado na base 
de datos portuguesa: Janela.
        4. Verificamos que non hai outra palabra en inglés que fose 
traducida por xanela.
        5. Termo escollido: Xanela
Caso 2
        1. Termo en inglés: Window
        2. Window é un termo técnico creado en inglés para denominar 
unha área visual, normalmente
           con forma rectangular que contén algún tipo de interface 
de usuario.
        3. Termo en galego: Ventá. Non coincide co termo encontrado na 
base de datos portuguesa:
           Janela.
        4. Procuramos na base de datos brasileira: Janela. Comprobamos 
que hai correspondencia deste
           termo co termo galego Xanela.
        5. Termo escollido: Xanela
Caso 3
        1. Termo en inglés: Tab
        2. Tab é un termo técnico creado en inglés para denominar cada 
un dos paneis de información
           contidos nunha única xanela.
        3. Termo en galego: Separador. Coincide co termo encontrado na 
base de datos portuguesa:
           Separador.
        4. Homonimia
                           a)Verificamos que hai outra 
palabra en inglés que foi traducida por Separador:
                           Separator.
                           b)Comprobamos que non 
existe outra tradución para Tab.
                           c)Comprobamos que non 
existe outra tradución para Separator.
        5. Termo escollido: Separador
Caso 4
        1. Termo en inglés: Tab
        2. Tab é un termo técnico creado en inglés para denominar cada 
un dos paneis de información
           contidos nunha única xanela.
        3. Termo en galego: Pestana. Non coincide co termo encontrado na 
base de datos portuguesa:
           Separador.
36
                                       
Manual de localización de software_0.5
    4. Procuramos na base de datos brasileira: Aba. Comprobamos que non hai 
ningunha
     correspondencia deste termo co termo galego.
    5. Procuramos na base de datos portuguesa: Separador. Comprobamos que 
hai correspondencia
     deste termo co termo galego Separador.
    6. Termo escollido: Separador.
Caso 5
    1. Termo en inglés: Desktop
    2. Desktop é un termo creado en inglés para denominar o cartafol inicial 
mostrado na pantalla
     nun determinado ambiente de escritorio
    3. Termo en galego: Escritorio. Non coincide co termo encontrado na base 
de datos portuguesa:
     Ambiente de traballo.
    4. Procuramos na base de datos brasileira: Área de traballo. Comprobamos 
que non hai ningunha
     correspondencia deste termo co termo galego.
    5. Procuramos na base de datos portuguesa: Ambiente de traballo. 
Comprobamos que non hai
     ningunha correspondencia deste termo co termo galego.
    6. Procuramos na base de datos española: Escritorio. Comprobamos que hai 
correspondencia
     deste termo co termo galego Escritorio.
    7. Termo escollido: Escritorio.
Caso 6
    1. Termo en inglés: Bold
    2. Bold é un termo creado en inglés para denominar un estilo tipográfico 
en que os caracteres
     teñen un trazo máis groso.
    3. Termo en galego: Negra. Non coincide co termo encontado na base de 
datos portuguesa:
     Negrito.
    4. Procuramos na base de datos brasileira: Negrito. Comprobamos que non 
hai ningunha
     correspondencia deste termo co termo galego.
    5. Procuramos na base de datos portuguesa: Negrito. Comprobamos que non 
hai ningunha
     correspondencia deste termo co termo galego.
    6. Procuramos na base de datos española: Negrita. Comprobamos que non 
hai ningunha
     correspondencia deste termo co termo galego.
    7. Escollemos o termo galego inicialmente rexeitado: Negra.
Caso 7
    1. Termo en inglés: Presentacase
    2. Presentacase é unha maleta multimedia con pantalla LCD que mostra 
presentacións de
     diapositivas.
    3. Termo en galego: Non existe.
                                        
                 37
  mancomun
  Centro de Referencia e Servizos de Software Libre
        4. Procuramos na base de datos brasileira: Maleta Multimídia. 
Comprobamos que non hai
           ningunha correspondencia deste termo co termo galego.
        5. Procuramos na base de datos portuguesa: Non existe.
        6. Procuramos na base de datos española: Non existe.
        7. Decidimos que debe ser traducido este termo. E delegamos na 
comunidade.
Caso 8
        1. Termo en inglés: Heading (EN1)
        2. Heading é un termo técnico creado en inglés para denominar 
cada un dos niveis en que se
           agrupan os formatos para textos de seccións nun 
procesador de texto.
        3. Termo en galego: Título (GL). Coincide co termo encontrado na 
base de datos portuguesa: Título
           (PT1).
        4. Homonimia
                        a) Verificamos que hai outra 
palabra en inglés que foi traducida por Título: Title (EN2).
                        b) Comprobamos que existe outra 
tradución para Heading: Cabeçalho (PT2). Mais non
                           existe en galego.
                        c) Comprobamos que non existe 
outra tradución para Title. E que cabeçalho tamén é a
                           tradución de Header (EN3).
        5. Por tanto, escollemos Título
Caso 9
        1. Termo en inglés: Title
        2. Title é un termo técnico creado en inglés para denominar o 
nome que reciben determinados
           elementos como caixas de diálogo, páxinas ou áreas.
        3. Termo en galego: Título. Coincide co termo encontrado na base 
de datos portuguesa: Título.
        4. Homonimia
                        a) Verificamos que hai outra 
palabra en inglés que foi traducida por Título: Heading.
                        b) Comprobamos que non existe 
outra tradución para Title.
                        c) Comprobamos que non existe 
outra tradución para Heading: Cabeçalho.
        5. Por tanto, escollemos o primeiro termo, Título que existe en 
galego
Caso 10
        1. Termo en inglés: Header
        2. Header é un termo técnico creado en inglés para denominar a 
parte superior dun elemento,
           como columnas, páxinas, etc.
        3. Termo en galego: Cabeceira. Non coincide con ningún termo 
encontrado na base de datos
           portuguesa.
        4. Procuramos na base de datos brasileira: Cabeçalho. 
Comprobamos que non hai ningunha
           correspondencia deste termo co termo galego.
38
                                       
Manual de localización de software_0.5
   5.Procuramos na base de datos portuguesa: Cabeçalho. Comprobamos que non 
hai ningunha
     correspondencia deste termo co termo galego.
   6. Procuramos na base de datos española: Cabecera. Comprobamos que non 
hai ningunha
     correspondencia deste termo co termo galego.
   7. Retomamos e escollemos a tradución galega existente Cabeceira.
Caso 11
   1. Termo en inglés: Add-in
   2. Add-in, xenericamente, é un termo técnico creado en inglés para 
denominar pequenos
     programas que serven normalmente para engadir funcións a outros 
programas.
   3. Termo en galego: Suplemento. Coincide co termo encontrado na base de 
datos portuguesa:
     Suplemento.
   4. Homonimia
         a) Verificamos que hai outra palabra en inglés que foi 
traducida por Suplemento:
           Add-on.
         b) Comprobamos que non existe outra tradución para Add-in.
         c) Comprobamos que existe outra tradución para Add-on: 
Complemento.
   5. Por tanto, escollemos o primeiro termo, Suplemento que existe en galego
Caso 12
   1. Termo en inglés: Add-on
   2. Add-on, xenericamente, é un termo técnico creado en inglés para 
denominar pequenos
     programas que serven normalmente para engadir funcións a outros 
programas.
   3. Termo en galego: Suplemento. Coincide co termo encontrado na base de 
datos portuguesa:
     Suplemento.
   4. Homonimia
         a) Verificamos que hai outra palabra en inglés que foi 
traducida por Suplemento:
           Add-in.
         b) Comprobamos que existe outra tradución para Add-on: 
Complemento.
   5. Por tanto, escollemos o segundo termo, Complemento que existe en 
galego.
Caso 12b
   1. Termo en inglés: Add-on
   2. Add-on, xenericamente, é un termo técnico creado en inglés para 
denominar pequenos
     programas que serven normalmente para engadir funcións a outros 
programas.
   3. Termo en galego: Complemento. Coincide co termo encontrado na base de 
datos portuguesa:
     Complemento.
   4. Verificamos que non hai ningunha palabra en inglés que fose traducida 
por Complemento.
   5. Termo escollido: Complemento.
                                        
                 39
Criterios
de estilo
 2.5
                                        
 Manual de localización de software_0.5
Neutralización de xénero
As localizacións débense traducir utilizando unha linguaxe neutra en termos de 
xénero. Para iso propomos
as seguintes estratexias:
    • Utilización de substantivos xenéricos ou construcións diferentes
          - Os desenvolvedores> O equipo de desenvolvemento
          - Especifique os destinatarios da mensaxe > Especifique a 
quen vai dirixida a
           mensaxe.
    • Introdución de marcas dos dous xéneros
     Ora coa forma masculina e feminina completas (en documentación da 
axuda ou textos
     extensos), ora engadindo a outra marca de xénero entre parénteses
          - Os usuarios e usuarias desta aplicación.
          - Benvido(a) á Axuda
Adaptación e uso de nomes propios e comerciais, formatos de datas,
medidas e valores monetarios
    • Nomes de persoa
     Os nomes de persoa utilizados a modo de exemplo adáptanse.
          - John Smith > Duarte Penela,
          - Beth O’Connell > Xiana Bieites
    • Nomes de lugar internacionais
     Adáptanse conforme á toponimia en galego, cando existir     
correspondencia.
          - London > Londres,
          - Kazakhstan > Kazakhistán,
          - mais Washington > Washington.
    • Nomes de programas e aplicacións
     Os nomes dos programas e aplicacións protexidos por algún tipo de 
licenza non se traducen,
     mais levan artigo determinado.
          - o OpenOffice, o Inkscape etc.
Formas de tratamento
Cando o texto se dirixe ao usuario utilizamos sempre a 3ª persoa, evitando 
explicitar a forma vostede. Se
non for posíbel suprimir esta forma, substitúese por usuario(a).
          - Searches for text formatted with the style that you 
specify.
           Busca o texto formatado co estilo seleccionado polo(a) 
usuario(a).
           [Cfr. *Busca o texto formatado co estilo especificado por 
vostede.]
No caso de o programa ou aplicación estar dirixida a nenos e nenas utilízase a 
2ª persoa do singular.
          - Find all matches to win the game.
           Para gañares tes que localizar todas as parellas.
                                        
                   41
  mancomun
  Centro de Referencia e Servizos de Software Libre
Tradución das formas verbais
Menús, botóns, caixas de diálogo e separadores
Deben traducirse como infinitivos ou nomes:
                           - Edit > Editar
                           - Insert > Inserir
                           - Format > Formato
                           - Tools > Ferramentas
                           - Select All > Seleccionar 
todo
                           - Split cells > Dividir 
celas
Debemos ter precaución para non utilizar traducións diferentes para os 
elementos de menú ou comandos
e os títulos de caixas de diálogo que se abren ao activalos.
Caixas de verificación
Tanto os títulos das áreas como as caixas de verificación tamén deben ser nomes 
ou infinitivos:
                           - Include with document > 
Incluír no documento
                           - Printing Options > 
Opcións de impresión
                           - Enable reminder > 
Activar aviso
                           - Don’t show me this 
dialog again. > Non mostrar de novo esta caixa de diálogo
Estes textos non deben levar punto final, aínda que estea na versión inglesa.
Listas despregábeis, de combinación e táboas
Todos os elementos das listas deben ser traducidos coherentemente, isto é, 
todos como infinitivos, nomes
ou imperativos.
Instrucións e suxestións (tooltips)
As instrucións aparecen en caixas de diálogo e solicitan que o usuario realice 
unha acción. Debemos
utilizar o imperativo:
                           - Change settings for the 
files
                            Modifique a configuración 
dos ficheiros
Cando a suxestión é unha frase que describe o que pode facer o usuario ao abrir 
o elemento debe
utilizarse o imperativo:
                           - Analyze items with a 
spreadsheet application.
                            Analice elementos cunha 
aplicación de follas de cálculo.
Cando a suxestión describe unha función que se aplica automaticamente debemos 
utilizar a 3ª persoa do
presente. Repare que neste caso a versión inglesa tamén está en terceira persoa.
                           - Opens the calendar. > 
Abre o calendario.
42
                                        
 Manual de localización de software_0.5
Cando a suxestión é o mesmo texto que o elemento a que fai referencia
debe ser traducido exactamente igual.
          - Search > Buscar (botón) > Buscar (tooltip)
Infinitivo, imperativo e futuro
Dado que en inglés infinitivo e imperativo presentan as mesmas formas, o 
localizador debe discernir en
determinados contextos se se encontra perante un tempo verbal ou outro. Por 
iso, unha forma como use
é traducida como infinitivo, no caso de se tratar dunha opción dunha caixa de 
diálogo, por exemplo, ou
ben como imperativo, no caso de se tratar dunha orde.
          - Use the script to save the existing configuration.
           Utilice o script para gardar a configuración.
           Utilizar o script para gardar a configuración.
Paralelamente, no caso do futuro, con frecuencia é preciso traducilo por un 
presente.
          - This chapter will describe the procedure to install a 
server system.
           Este capítulo describe os procedementos para a 
instalación dun sistema servidor.
Tradución dos verbos modais (can, may, should...)
Nos contextos imperativos (instrucións para o usuario, ordes etc.) débese 
evitar o uso de formas vebais
do tipo podería, debería, que son superfluas en galego e que tornan o texto 
pouco comprensíbel. Neses
casos utilízase unicamente o imperativo:
          - You should save data before proceeding to the next step.
           Garde os datos antes de continuar co seguinte paso.
           [Cfr. *Debería gardar os datos antes de continuar co 
seguinte paso.]
          - You must delete the index entry from the document.
           Elimine a entrada do documento.
           [Cfr. *Debe eliminar a entrada do documento.]
O verbo can, cando inserido na expresión before you can, non pode ser traducido 
de forma literal. Unha
posíbel solución é o recurso a unha oración final:
          - You must save a file before you can apply a digital 
signature to the file.
           Garde o ficheiro para aplicarlle unha sinatura dixital.
As formas verbais do inglés unable, cannot/can’t e could not/couldn’t 
tradúcense por imposíbel, non é
posíbel e non foi posíbel, respectivamente.
          - The column could not be deleted.
           Non foi posíbel eliminar a columna.
          - This function cannot be completed.
           Non é posíbel concluír esta acción.
          - Unable to insert rows.
           Imposíbel inserir filas.
                                        
                   43
  mancomun
  Centro de Referencia e Servizos de Software Libre
Tradución das formas terminadas en -ing
        • Formas terminadas en -ing nos títulos
           Nos títulos, con especial atención nos textos da axuda, 
substitúese polo substantivo
           correspondente:
                           - Using Help window
                            Utilización da xanela da 
Axuda
                            [Cfr. *Utilizando a 
xanela da axuda]
        • Uso do xerundio ou de estar a + infinitivo
           No seguinte tipo de frases, en lugar do xerundio, 
utilízase a estrutura estar a + infinitivo:
                           - Others may be using files 
in this folder
                            É posíbel que algúns 
usuarios estean a utilizar ficheiros deste cartafol
                            [Cfr. É posíbel que 
algúns usuarios estean utilizando ficheiros deste cartafol.]
           Porén, nas situacións en que se describen as accións que 
se están a realizar mantense o
           xerundio:
                           - Printing… > Imprimindo…
                           - Waiting… > Agardando…
           Por esta razón é importante coñecer cal é o contexto 
(título de sección ou axuda vs proceso en
           caixa de diálogo) para traducir formas como Printing File 
(> Imprimindo ficheiro ou Impresión de
           ficheiros).
Usos da pasiva
A estrutura pasiva pódese manter en galego principalmente nos casos en que 
aparece explicitamente quen
executa a acción:
                           - These links are added 
automatically by the wizard.
                            Estas ligazóns son 
engadidas automaticamente polo asistente.
Noutros casos substitúese a forma pasiva por expresións máis frecuentes como:
                           - The file has been saved.
                            Gardouse o ficheiro.
Utilización do infinitivo flexionado
Propomos as seguintes pautas de uso:
        1. Cando o verbo da oración principal ten un suxeito diferente 
ao do verbo en infinitivo.
                           - This feature switches to 
handout page, where you can scale several slides to fit on
                            one printed page.
                            Esta funcionalidade 
permite mudar á páxina do folleto, na cal se poden escalar
                            varias diapositivas para 
se axustaren a unha páxina impresa.
           Un pequeno truco sería eliminar o eventual que dunha 
tradución como [...na cal se poden
           escalar varias diapositivas] para que se axusten a unha 
páxina impresa. O suxeito da frase
           principal é Esta funcionalidade e o do infinito [varias 
diapositivas].
44
                                        
 Manual de localización de software_0.5
    2. No caso de teren o mesmo suxeito, tamén é posíbel a súa utilización 
se o infinitivo vai antes
      da oración principal e precedido de preposición.
           - Antes de iniciaren sesión, os(as) usuarios(as) deben 
introducir o contrasinal.
      Neste exemplo, o suxeito de iniciaren e deben é o mesmo (os(as) 
usuarios(as)) mais o
      infinitivo está situado antes da oración principal e vai precedido de 
preposición.
    3. Tamén é posíbel conxugar o infinitivo cando, a pesar de ter o mesmo 
suxeito que o principal,
      hai varios complementos interpostos entre ambos.
      As persoas que non posúan ningunha conta poderán utilizar unha de 
convidado para iniciaren
      sesión.
Futuro do subxuntivo
Utilízase para marcar eventualidade no futuro, isto é, unha acción hipotética, 
aínda que real. Suxerimos
os seguintes parámetros de uso:
    • Oracións introducidas por se e cando cuxa frase principal estea en 
presente ou futuro:
           - Se o desexar, pode rexistrarse nesta conta. (probábell)
            vs. Se o desexase podería rexistrarse nesta conta. (non 
probábel)
           - Encrypt if Possible
            Cifrar se for posíbel
           - Once you have registered, enter your user name.
            Cando estiver rexistrado(a) introduza o seu nome de 
usuario(a)
    • Cos pronomes relativos (que, o cal, cuxo...) nun contexto de 
eventualidade no futuro:
           - Anexaranse unicamente os datos que non estiverem na 
lista.
Tradución das preposicións
Un erro bastante frecuente da tradución de inglés para galego é a tradución 
literal dalgunhas preposicións.
Para evitar isto, débense ter en conta as variacións de significado e uso 
existentes entre as preposicións
inglesas e galegas. Indicamos a seguir algúns exemplos de diverxencia 
relacionados coa rexencia verbal
(preposicións asociadas a verbos):
    - Select the form that you want to associate with this folder.
      Seleccione o formulario que desexa asociar a este cartafol.
      [Cfr. *Seleccione o formulario que desexa asociar con este cartafol.]
    - Connect to private networks
      Conectar con redes privadas
      [Cfr. *Conectar con redes privadas]
    - Download commands to a printer
      Descargar os comandos nunha impresora
      [Cfr. *Descargar os comandos a unha impresora]
    - Overwrite existing cells with new data
      Substituír as celas existentes polos novos datos
      [Cfr. *Substituír as celas existentes cos novos datos]
                                        
                   45
  mancomun
  Centro de Referencia e Servizos de Software Libre
                           - Replace with Check Box
                            Substituír por caixa de 
verificación
                            [Cfr. *Substituír con 
caixa de verificación]
Para encontrar a preposición correcta, en moitos casos pode servir de axuda 
tomar o elemento inicial do
verbo (conectar con, asociar a).
Tradución do determinante a inglés
O determinante a ten un valor indefinido en inglés e, por tanto, na maior parte 
dos casos equivale a un/
unha(s):
                           - A file with this name 
already exists.
                            Xa existe un ficheiro con 
ese nome.
                           - Draws an empty rounded 
square.
                            Debuxa un cadrado 
arredondado baleiro.
Nalgúns contextos, porén, o equivalente en galego ao determinante indefinido a 
pode non ser un/unha(s).
Entre tales contextos salientan as estruturas comparativas (as a), as 
afirmacións xenéricas e os enunciados
negativos:
        • Nas estruturas comparativas débese eliminar o determinante 
pois mantelo resultaría nunha
           tradución literal incorrecta:
                           - Cannot be used as a sort 
criterion.
                            Non é posíbel utilizalo 
como criterio de ordenación.
                           - Inserts a spreadsheet as 
an OLE object.
                            Insire unha folla de 
cálculo como obxecto OLE.
        • Nas afirmacións xenéricas o determinante indefinido inglés pode 
ser traducido en galego por un
           plural:
                           - A file name cannot 
contain any of the following characters.
                            Os nomes de ficheiro non 
poden conter ningún dos caracteres seguintes.
                           - To remove an animation 
effect from an object:
                            Para eliminar efectos de 
animación dos obxectos:
        • Nos contextos negativos, o determinado indefinido a pode 
equivaler a un cuantificador negativo
           en galego (ningún/ningunha(s)):
                           - If you do not enter a 
value, the current time is inserted.
                            Se non indica ningún 
valor, introdúcese a hora actual.
Algunhas técnicas básicas de tradución e localización
A tradución en xeral e a localización de software en particular requiren unha 
serie de habilidades persoais
que poden ser adquiridas de forma intuitiva ou através dunha formación 
específica. Traducir non é
transcribir. Non debe ser a palabra a unidade de medida. Traducir é, 
basicamente, encontrar o mellor
equivalente nun determinado idioma para un enunciado escrito noutro idioma 
diferente. Para isto existen
diversas técnicas, mais a principal consiste en entender o orixinal e expresar 
a mesma idea utilizando
46
                                        
  Manual de localización de software_0.5
os recursos de que o idioma dispón. Aínda que no caso das traducións técnicas 
exista certa tendencia á
literalidade, cómpre indicar que a excesiva proximidade ao texto orixinal pode 
dificultar a lectura da versión
traducida. O enunciado resultante ten que ser o máis natural posíbel e 
respectar as regras gramaticais do
idioma en cuestión. Por este motivo, é imprescindíbel revisar as localizacións, 
pois a miúdo ocorre que
nas primeiras versións os textos producidos son bastante literais.
Con todo, cando a propia competencia lingüística do tradutor non é suficiente 
para achar a mellor solución,
o coñecemento dalgúns recursos técnicos pode tornarse moi útil. Tentaremos 
expor aqui de forma simple
algúns procedementos tradutolóxicos aplicábeis á localización de software.
Cando non hai un equivalente gramatical
En determinados contextos é preciso utilizar unha categoría gramatical 
diferente na lingua destino. O caso
máis habitual é a tradución de elementos verbais do inglés por substantivos en 
galego:
          - Importing is carried out according to this standard.
           A importación efectúase de acordo con este modelo.
          - Copying will cancel.
           Cancelarase o proceso de copia.
Ás veces é preciso realizar pequenos axustes na estrutura gramatical dunha 
frase. Isto débese á inexistencia
dunha estrutura equivalente á utilizada no idioma de orixe. Un recurso moi 
recorrente é o uso de frases
impersoais para traducir frases persoais do inglés e ten grande utilidade en 
determinados contextos:
          - Clicking Reload always shows you the latest version of a 
page.
           Premendo Recargar móstrase a última versión das páxinas.
           [Cfr. *Premendo Recargar mostra a última versión das 
páxinas.]
          - You should refresh your folder list for this server.
           A lista de cartafoles deste servidor debe ser actualizada.
           [Cfr. Debe actualizar a lista de cartafoles deste 
servidor.]
No primeiro dos exemplos anteriores, a estrutura persoal do inglés é traducida 
en galego como impersoal,
pois non admite xerundios ou elementos equivalentes na función de suxeito.
Cando non hai un equivalente comunicativo
Cando non existe unha expresión equivalente á utilizada en inglés é moi difícil 
manter a literalidade.
Nestes casos a atención do tradutor debe fixarse no contexto en que o enunciado 
inglés é producido para
encontrar a expresión que un falante galego usaría. Por exemplo, para traducir 
as peticións formais do
inglés, excesivamente ostentosas aos ouvidos galegos, é preciso encontrar a 
expresión máis axeitada:
          - You may want to check your password.
           Verifique o contrasinal.
           [Cfr. *É posíbel que desexe verificar o seu contrasinal.]
          - You must enter an e-mail address before you can choose a 
digital ID.
           Para escoller unha ID dixital, introduza un enderezo de 
correo electrónico.
           [Cfr. *Antes de poder escoller unha ID dixital, debe 
introducir un enderezo de correo
           electrónico.]
                                        
                    47
  mancomun
  Centro de Referencia e Servizos de Software Libre
Cando é preciso reestruturar un enunciado
En xeral o galego utiliza enunciados máis longos que o inglés. Moitas veces 
dúas frases do inglés equivalen
a unha única frase en galego e o tradutor pode xulgar adecuado unilas para 
conseguir unha redacción
máis espontánea. Isto pode ser realizado através da coordenación das dúas 
frases, através da utilización
de pronomes relativos, ou por medio doutros métodos.
                           - The menus are context 
sensitive. This means that those menu items are available
                            that are relevant to the 
work currently being carried out.
                           - Os menús son sensíbeis 
ao contexto, o que significa que as opcións dos menús
                            que están dispoñíbeis 
son aquelas relevantes para o trabalho en execución nese
                            momento.
Tamén pode ser necesario o proceso inverso, isto é, converter un enunciado da 
versión orixinal en dous
na versión traducida.
                           - Remember to create one 
separate print job for each fax, otherwise, the first
                            recipient will receive 
all the faxes.
                           - Lembre crear unha tarefa 
de impresión para cada fax. Evitará así que sexa o
                            primeiro destinatario 
quen reciba todas as mensaxes de fax.
En calquera caso, sempre se debe ter claro que o inglés e o galego posúen 
regras de puntuación específicas
e non sempre equivalentes. Cando é preciso reconstruír un enunciado débense 
respectar as regras de
puntuación correspondentes.
                           - Your signature file is 
too large. It has been truncated, please make the file smaller.
                           - Truncouse o ficheiro de 
sinatura porque é demasiado grande. Reduza o seu tamaño.
Cando non se pode manter a mesma orde dos elementos dunha frase
As regras que marcan a orde secuencial dos constituíntes das frases son 
diferentes en inglés e en galego.
Aínda que se trate de regras de moi difícil sistematización, calquera falante 
nativo é capaz de identificar
unha secuencia mal ordenada. Para evitar traducións literais estrañas á lingua 
destino, é preciso ter
presente que a orde dos elementos é un factor importante.
                           - An iterative method is 
used to calculate the internal rate of return.
                            Para calcular a taxa 
interna de devolución utilízase un método iterativo.
                            [Cfr. *Un método 
iterativo é usado para calcular a taxa interna de devolución.]
                           - This link needs to be 
opened with an application.
                            Para abrir esta ligazón 
precísase dunha aplicación.
                            [Cfr. *É necesario abrir 
esta ligazón cunha aplicación.]
                           - A line corresponding to 
the circle radius appears in the circle.
                            Aparece no círculo unha 
liña correspondente ao seu raio.
                            [Cfr. *Unha liña 
correspondente ao raio do círculo aparece neste.]
                           - You must place the 
variable between brackets to create a query.
                            Para crear consultas 
coloque a variábel entre corchetes.
                            [Cfr. *Debe colocar a 
variábel entre corchetes para crear unha consulta.]
48
                                        
 Manual de localización de software_0.5
Cando hai elementos lingüisticamente superfluos
A omisión é unha técnica moi utilizada na tradución. Hai elementos que, cando 
transladados ao idioma
meta, se tornan tremendamente redundantes e complican a interpretación do 
texto. Entre eses elementos
podemos destacar os pronomes persoais suxeito, os posesivos e algúns adxectivos 
e adverbios.
A gramática do inglés exixe a explicitación dos pronomes suxeito e, por tanto, 
non é redundante a súa
repetición. En galego, contrariamente, pódese prescindir deles.
          - Forms are created based on a database table or database 
query. They display the
           data in a visually pleasant fashion and can be used to 
enter data or edit data.
          - Os formularios créanse con base nunha táboa ou consulta 
de base de datos.
           Presentan os datos dunha forma visualmente atractiva e 
poden ser utilizados para
           introducir ou editar datos.
De xeito semellante, moitos dos determinantes posesivos utilizados en inglés 
son redundantes en
galego:
          - Click to apply your changes.
           Prema para aplicar as modificacións.
          - Repeat the last two steps for each frame in your 
animation.
           Repita os últimos dous pasos de cada un dos marcos da 
animación.
Así mesmo, o contexto pode permitir omitir na tradución moitos adxectivos do 
inglés que, cando se
traducen, fan o texto caótico e denso. En inglés é posíbel utilizar como 
adxectivo case calquera substantivo.
Basta con situalo ao lado doutro substantivo para o calificar. A estrutura 
literal en galego é bastante
artificial mais na localización de software é preciso con frecuencia mantela 
para evitar situacións de
ambigüidade. De aí que aparezan expresións como cabeceira de fila (row header) 
por oposición a cabeceira
de columna (column header), aínda que a tradución máis axeitada sería 
simplemente cabeceira. Vexamos
algún exemplo de omisión de adxectivos:
          - If you are in a spreadsheet and the contents of the 
clipboard are spreadsheet cells,
           then a different Paste Special dialog appears.
          - Se ten aberta unha folla de cálcuIo e o contido do 
portapapeis son celas, aparece
           unha caixa de diálogo de Pegado especial diferente.
          - [Cfr. *Se ten aberta unha folla de cálcuIo e o contido do 
portapapeis son celas de
           folla de cálculo, aparece unha caixa de diálogo de Pegado 
especial diferente.]
          - Set game scenario.
           Defina un escenario.
           [Cfr. *Defina un escenario de xogo.]
Entre os adverbios que se poden omitir destaca currently, sobre todo cando 
aparece nunha frase en que
o tempo do verbo é o present continuous:
          - Leave the game you’re currently playing.
           Deixar o xogo en que está a participar.
           [Cfr. *Deixar o xogo en que está a participar 
actualmente.]
A fórmula por favor, equivalente do inglés please é un elemento superfluo en 
grande parte dos contextos.
O uso en inglés de please é moitísimo máis recorrente que o do por favor en 
galego. Non é preciso
traducilo cando teñen unha función puramente retórica.
          - Please, select a folder.
           Seleccione un cartafol.
                                        
                   49
  mancomun
  Centro de Referencia e Servizos de Software Libre
Finalmente, é preciso ter en conta o feito de que en inglés a repetición en 
xeral é considerada elegante,
ao contrario do galego, en que as regras estilísticas exixen a utilización de 
elementos de substitución,
como os pronomes entre outros, para evitar a aparición reiterativa dos mesmos 
elementos. Para aumentar
a cohesión dos textos galegos ás veces é preciso desfacer ese tipo de 
repeticións estilisticamente
inaxeitadas.
                           - You can position an 
anchored item by dragging the item to another location.
                            Para colocar un elemento 
ancorado arrástreo até outro lugar.
                           - You can now for example 
insert a footer for the Default Page Style only, or insert
                            footers to both Page 
Styles, but with differently formatted page number fields.
                            Agora pode, por exemplo, 
inserir un pé de páxina só no estilo de páxina predefinido
                            ou en ambos os estilos, 
mais con campos numéricos formatados de xeito diferente.
Cando é preciso acrecentar algún elemento
Nas aplicacións informáticas é frecuente encontrar unha linguaxe simplificada en 
que se observa certa
tendencia a resumir ao máximo os enunciado ás veces por motivos de espazo. En 
ocasións, o mantemento
dese tipo de linguaxe simplificada produce frases inadecuadas ao contexto en 
galego. Cando non existe
o condicionamento do espazo é recomendábel reestruturar a secuencia 
introducindo os elementos
necesarios. Isto é aplicábel, por exemplo, ás preguntas que constan unicamente 
dun infinitivo ou á
omisión dos artigos.
                           - Copy?
                            Desexa realizar unha 
copia?
                            [Cfr. *Copiar?]
                           - Installing extensions...
                            Instalando as 
extensións...
                            [Cfr. *Instalando 
extensións...]
Cando non hai un equivalente cultural
Durante o proceso de localización é posíbel que xurda nalgún momento a 
necesidade de encontrar un
equivalente para un elemento do texto orixinal que provocaría ruído no texto 
traducido por diferentes
motivos. Pode tratarse de realidades alleas ao contexto cultural da comunidade 
de destino que teñen
que ser reinterpretadas, ou pode tratarse simplemente de elementos para os 
cales é fácil encontrar unha
analoxía máis harmónica, como acontece no caso dos nomes propios ou topónimos 
utilizados como
exemplo (vid. sección correspondente).
                           - City / State / Country
                            Cidade / Provincia / País
                           - James Stewart, Galway
                            Xacobe Silva Caride, 
Bande
Cando hai erros no orixinal
O localizador debe aproveitar para realizar mellorías na calidade lingüística 
do produto cando se presenta a
oportunidade. Ás veces encóntranse erros de dixitación ou até de redacción na 
versión orixinal dalgunhas
aplicacións, non só de código aberto. Nestes casos é perfectamente lícito 
reestruturar o texto de xeito que
fique máis clara a mensaxe.
50
3
REFERENCIAS
Aspectos
lingüísticos
  3.1
                                     
Manual de localización de software_0.5
Álvarez, R. / Xove, X. (2002): Gramática da Lingua Galega. Vigo: Galaxia
González Rei, B. (2004): Ortografía da Lingua Galega. A Coruña: Galinova 
Editorial
Instituto da Lingua Galega / Real Academia Galega (2003): Normas ortográficas e 
morfolóxicas do
 idioma galego. Santiago: ILG / RAG.
Méndez López, I.: Guía de estilo, dúbidas e erros máis frecuentes na tradución 
de software e
 programas. Oficina de Software Libre da Universidade da Coruña < 
http://softwarelibre.udc.es/
 GuiaEstilo > [Consulta: 5 setembro 2008]
Moura Ferreira, D. et al.: Guia de estilo de tradução. LDP-BR Projeto de 
Documentação Linux <
 http://br.tldp.org/ferramentas/guia_estilo > [Consulta: 5 setembro 2008]
Rodríguez Río, X. A. / Rubal López, X. A.: Guía de estilo para a localización 
de software ao galego,
 versión 0.1. Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago 
de Compostela <
 http://www.scribd.com/people/view/833931 > [Consulta: 5 setembro 2008]
VV.AA.: Guía de estilo. Mancomún < 
http://wiki.mancomun.org/index.php/Guía_de_estilo >
 [Consulta: 5 setembro 2008]
VV. AA.: Guía de estilo. Proxecto Trasno < http://www.trasno.net/trasno:estilo 
> [Consulta: 5
 setembro 2008]
                                        
               53
Aspectos
técnicos
 3.2
                                        
Manual de localización de software_0.5
Recursos.
Para facilitar o traballo de localización, presentamos agora algúns dos 
recursos accesíbeis na rede.
Recursos textuais. Os córpora.
Os córpora poden ser aproveitados como un recurso útil para a fixación 
terminolóxica, como tamén para
a observación dos estilos de tradución. O seu uso pode beneficiar a coherencia 
lingüística do software ou
dos manuais que se vaian traducir.
Un corpus traballa sobre a base dun ou varios textos aliñados, de maneira que 
se poida facer unha busca
na lingua fonte ou na meta para observar as coincidencias no seu contexto 
orixinal.
No campo do software, os dous principais recursos dispoñíbeis para o galego son 
o corpus de Mancomún
(http://corpus.mancomun.org/xestermos.php) e os recursos que mantén o Seminario 
de Lingüística
Informática de Vigo (http://sli.uvigo.es): o Corpus Técnico do galego 
(http://sli.uvigo.es/CTG/), que conta
cun ámbito de informática, e o Corpus LOGALIZA de localización de software 
inglés-galego (http://sli.uvigo.
es/CLUVI/#logaliza).
A Comunidade e os equipos de localización.
A localización dunha contorna de escritorio ou das múltiplas aplicacións que se 
poden integrar nun
sistema operativo é unha tarefa demorada e que esixe certos recursos. 
Habitualmente, no ámbito do SL,
as persoas usuarias e programadoras entran a colaborar no desenvolvemento dos 
sistemas ou aplicacións
a través de plataformas organizadas na rede. A tradución de manuais ou a 
localización de software son
maneiras posíbeis de colaborar con esta comunidade.
No caso galego, unha persoa que se queira introducir ou pasar a colaborar na 
localización de software, ten
á súa disposicións recursos como o Proxecto Trasno 
(http://www.trasno.net/trasno:inicio), que se define
como unha comunidade de grupos e proxectos de tradución de software libre ao 
galego e que engloba
varios proxectos de tradución, entre eles o KDE e o Gnome; o TraduCIF 
(http://www.ciberirmandade.org/
traduCIF/main.php) da Ciberirmandade da Fala, baseado no Entrans; ou a 
ferramenta de tradución en
liña de Mancomún (http://entrans.mancomun.org), onde é posíbel colaborar coa 
comunidade traducindo
diversos proxectos ao galego.
Outros recursos na rede.
Ferramentas lingüísticas en Mancomún 
(http://wiki.mancomun.org/index.php/Portada#Ferramentas_ling.
C3.BC.C3.ADsticas)
Glosario de termos tecnolóxicos de Mancomún 
(http://wiki.mancomun.org/index.php/Glosario)
Dicionario CLUVI inglés-galego, 2ª edición (http://sli.uvigo.es/CLIG/clig.html)
Dicionario Técnico Inglés-Galego de Trasno 
(http://www.trasno.net/trasno:glosario)
Open-Tran.eu. Glosarios e suxestións de tradución
     http://open-tran.eu/
     http://en.gl.open-tran.eu/suggest/language
                                        
                  55
  mancomun
  Centro de Referencia e Servizos de Software Libre
Páxina de SUN sobre ferramentas de localización. Inclúe ligazóns de glosarios e 
guías de estilo.
           
http://developers.sun.com/global/technology/translation/translation-tools.html
           https://g11nportal.sun.com/sungloss/login.jsp (é 
necesario o rexistro)
Dictionary Server Protocol (DICT). Inclúe varios dicionarios de definición de 
termos en inglés e dicionarios
bilingües Freedict en diversos idiomas (http://www.dict.org)
Para saber máis sobre i18n e L10n:
           
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internacionaliza%C3%A7%C3%A3o_(software)
           http://www.debian.org/doc/manuals/intro-i18n/
           http://www.w3.org/International/questions/qa-i18n
           http://www.i18nguy.com/origini18n.html
Os proxectos de tradución de KDE e Gnome:
           Localización do Gnome a galego 
(http://l10n.gnome.org/languages/gl/)
           Equipo de tradución ao galego de KDE 
(http://l10n.kde.org/team-infos.php?teamcode=gl)
           KDE Internationalization Home (http://i18n.kde.org)
           The KDE Translation HOWTO 
(http://i18n.kde.org/translation-howto/)
           The GNOME Translation Project 
(http://developer.gnome.org/projects/gtp/)
           Localizing GNOME Applications 
(http://developer.gnome.org/projects/gtp/l10n-guide/)
           How to Use GNOME CVS as a Translator
           
(http://developer.gnome.org/doc/tutorials/gnome-i18n/translator.html)
Sobre o Gettext (http://www.gnu.org/software/gettext/manual/gettext.html)
OpenTag. Tecnoloxías utilizadas na localización de software. Axuda en liña e 
documentación (http://www.
opentag.com)
Translate Toolkit & Pootle. Recursos para a localización 
(http://translate.sourceforge.net/wiki/l10n/
resources)
56
4
CRÉDITOS
Licenza
de uso
 4.1
                                    Manual 
de localización de software_0.5
Esta obra é libre e está sometida ás condicións dunha Licenza Creative
Commons: Recoñecemento-NonComercial-CompartirIgual 3.0.
Para unha copia completa da licenza visite a web:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.gl
                                        
              59
Axentes
 4.2
Manual de localización de software_0.5
                  61

Attachment: manual_g11n_v0.5.pdf
Description: Adobe PDF document

Responderlle a