2008/11/3, Miguel Branco <bandu...@gmail.com>:
> localización e que consideran unha versión de traballo (mandouno Suso á
> lista de g11n, non me acordaba, e adxúntoo aquí tamén así coma unha lista
> cos temas que se tocaron. En pdf e convertida a .doc polo de Marce, a ver se
> lle val). Considéroa unha boa aproximación. [[Dise que as reunións axudan a

COMENTARIOS tras ler o documento ese:

Páxina 14: que eu saiba, lokalise emprega sonnet, non necesariamente aspell.

Páxina 21: onde di: «O feito de non obviar este 4º principio [...]
permite [ao mesmo tempo] dar continuidade ás localizacións xa feitas
para o galego».

Preciso de aclaración: reférese ás traducións pagadas por mancomún?
Implica isto que se empregou a lingua portuguesa como base para as
traducións ao galego elaboradas por mancomun?


Criterios ortográficos:


Páxina 23: a regra que indica para empregar as maiúsculas tras dous
ptos. é xusto a contraria que a indicada polo snl da usc e que a
indicada por Iván Méndez López na guía de estilo aquela da oficina de
s.l. da udc. Cal é o motivo?

Páxina 23: ollo Miguel, coa regra penúltima desta páxina.


Criterios morfosintácticos:


Páxina 29: é recomendábel que sempre que se recomende non empregar a
segunda forma do artigo se lembre explicitamente que esta é unha
cuestión puramente ortográfica, dado que a realización fonética
sempre, excepto pausa, é "copia-lo ficheiro".

Páxina 30: referente a "cuxo", anteriormente "cuio", para os que
sigades a ralg, decir que é unha palabra a evitar (a non ser que se
estexa a falar dun xato), sendo recomendábel re-elaborar a expresión,
i.e.
-Nun lugar da Mancha cuxo nome non dou lembrado...
-Nun lugar d'A Mancha que ten un nome que non dou lembrado...
aínda co custo dun maior factor de expansión.


Criterios terminolóxicos:

Páxina 33: di «O obxectivo deste método é tentarmos evitar a discusión
perpétua das mesmas escollas terminolóxicas [...] e só recorrermos ao
debate na comunidade cando non houber maís posibilidades, ou sexa,
[...]»

Sen comentarios. Tapo o nariz e sigo a ler.

Páxina 33: di «Igualmente, se un texto xa foi traducido para o galego
primaremos as escollas que coincidan co português»

Como se estivéssem muito mais fundadas do que as nossas!

Páxina 35: "Explicación teórica do funcionamento do algoritmo"

Dito doutro xeito: preténdese facer unha táboa _de incidencia_ , onde
os rexistros teñan por primeiro campo o par (definición_gl,
palabra_gl) e cada campo sexa un par (definición_en, palabra_en), onde
se procurará que para cada fila só haxa un campo marcado, e que para
cada coluna só haxa un rexistro marcado.
A selección da marca realizase con base nun sistema de ponderación
apoiado en uso real en varias linguas próximas (definición_pt_pt,
palabra_pt_pt), idem para pt_br e es_es, onde o peso das
aparicións/incidencias nesas linguas siga un esquema: pt_PT >> pt_BR >
es_ES.


Criterios de estilo

Páxina 41: "Neutralización de xénero"

Vou ser máis radical ca vos: non, e non porque supoña moito traballo
modificar o xa feito, senón porque non penso facer unha aberración só
porque sexa o que está de moda e o politicamente correcto.

Páxina 41: "Nomes de programas e aplicacións"
Dicir "o OpenOffice", así co artigo "o", implica que este o que sexa
ten xénero gramatical masculino, e apoiaría a utilización de
"programa" no canto de "aplicación" para referirse a esas cousas que
fan os desenvolventes e que nós traducimos.

Páxina 41: "Split cells > Dividir celas"

Sería preferíbel "Dividir as celas"/ "Dividi-las celas", por ter algo
que sexa galego correcto.

Páxina 41: traducir tooltip como suxestión non é o máis correcto,
cando moitas veces son unha axuda que descrebe a funcionalidade do que
está baixo o rato.
Non estou tampouco de acordo en que se a axuda (tooltip) é unha frase
que descrebe o que pode facer o usuario ao activar o ítem deba
empregarse o imperativo:
-Analice elementos cunha aplicación de folla de cálculo.

Páxina 42: liña final, "Imposíbel inserir filas"
A proposta dá pé a expresións agramaticais, ao suprimir o verbo ppal. da frase.
-É imposíbel inserir filas,
-Non se poden inserir filas, ou se a cousa é temporal
-Non foi posíbel inserir filas.

Páxina 44: "Usos da pasiva"
En outros textos recoméndase, case se prohíbe, empregar expresións
pasivas onde apareza un complemente axente. (... polo asistente).

Entre as páxinas 45 e 49 (diferenzas fortes entre galego e inglés).
Pois nada que dicir, só que algunhas deses exemplos non me saen así
_de min_.

Páxina 50: "Cando hai erros no orixinal"

DÉBESE INFORMAR AOS DESENVOLVENTES. O apaño de facer a tradución
correcta é iso, un chanchullo que non quita de ter que eliminar o mal
existente.

Responderlle a