O Domingo, 18 de Outubro de 2009 20:15:44 Adrián Chaves Fernández escribiu:
> +Grella(#), +Grade(#)

Non hai que confundir o símbolo numérico # (Unicode U+0023), que ten dúas 
liñas horizontais e que é o que aparece nos teclados, co sostido en música, ♯, 
(Unicode U+266F), que ten as liñas verticais.

Xosé> 
> **********************************TECLAS***********************************
> ** Nome(en)    | Abreviatura(en) | Nome(gl)        |
> Abreviatura(gl)
> --------------------------------------------------------------------------
> ----
> 
> Escape     | Esc       | Escape         | Esc
> 
> Tabulator    | Tab       | Tabulador       | Tab
> 
>         |         | Tabulación       |
> 
> Caps Lock    | Caps Lock    | Bloqueo das maiúsculas | Bloq Maiús
> 
> Shift      | Shift      | Maiúsculas       | Maiús
> (fixado)
> 
> Control     | Control     | Ctrl          | Control
> 
> System Key   | System      | Sistema        | SO
> Meta      | Meta       | Meta          | Meta
> Super      | Super      | Súper         | Súper
> 
> Alternate    | Alt       | Alternar        | Alt
> 
>         |         | Alternancia      |
>         |         | Alternativa      |
> 
> Altern. Graphic | Alt Gr      | Gráfico alternativo  | Gr Alt
> 
>         | Alt Graph    | Alternativo Gráfico  | Alt Gr
> 
> Enter      | Enter      | Introducir       | Intro
> Return     | Return      | Retorno        |
> 
>         |         | Devolver        |
>         |         | Retornar        |
> 
> Backspace    |         | Borrar         | Borrar
> 
>         |         | Retroceso       | Retro
>         |         | Retroceder       |
> 
> Insert     | Insert      | Inserir        | Ins
> 
>         | Ins       |            |
> 
> Delete     | Del       | Suprimir        | Sup
> 
> Home      | Home       | Inicio         | Ini
> 
> End       | End       | Fin          | Fin
> 
>         |         | Fin de liña      |
> 
> Page Up     | Page Up     | Re Páx         | Re Páx
> 
>         |         | Ant Páx        | Ant Páx
> 
> Page Down    | Page Down    | Av Páx         | Av Páx
> 
>         |         | Seg Páx        | Seg Páx
> 
> Print Screen  | Print Screen   | Captura de pantalla  | Cap Pant
> 
>         |         | Imprimir pantalla   | Imp pant
>         |         | Capturar Pantalla   |
>         |
>         | SysRq      |            |
> 
> Scroll Lock   | Scroll lock   | Bloqueo do desprazam. | Bloq Desp
> Pause      | Pause      | Pausa         | Pausa
> Break      | Break      |            |
> 
> Number Lock   | Num Lock     | Bloqueo dos números  | Bloq Núm
> 
>         |         | Bloqueo numérico    | Bloq Num
> 
> Space bar    | Space      | Barra espaciadora   | Espacio(?)
> 
>         |         | Barra espazadora(?)  | Espazo
>        |         |
>        |         | Espaciadora      | Espaciadora
> 
> Menu      | Menu       | Menú          | Menú
> Application   |         | Aplicativo       | Aplicativo
> 
> 
> ********************************SÍMBOLOS***********************************
> *** Nome(en)    | Abreviatura(en) | Nome(gl)        |
> Abreviatura(gl)
> --------------------------------------------------------------------------
> ----
> 
> At       | @        | Arroba         | @
> 
> Pound Sign   | #        | Grella         | #
> 
>         |         | Grade         |
> 
> Ampersand    | &        |            | &
> 

Responderlle a