Bạn làm mirror cho Distro nào thì liên hệ với đội của Distro đó. Ví dụ 
ArchLinux thì theo dõi hướng dẫn ở đây

https://wiki.archlinux.org/index.php/DeveloperWiki:NewMirrors

Chào thân ái, quyết thắng

On Sat, 23 Jan 2016 00:56:55 -0800 (PST)
nam cxn <creataccm...@gmail.com> wrote:

> Em có làm một mirror cho ubuntu và một số distro của linux, mà hiện
> tại đã rsync xong hết số lượng package rồi, mà vẫn chỉ đang pending
> chứ vẫn chưa chưa được lên
> https://launchpad.net/ubuntu/+archivemirrors
> 
> Em cảm ơn ạ.
> --
I am ... 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160125101000.6e0fb6ac%40icy.bar.

Trả lời cho