Vào 13:46:17 UTC+7 Thứ Ba, ngày 26 tháng 1 năm 2016, icy đã viết:
> Ngon quá hè :D Hồi xưa thì mình phải nộp đơn năn nỉ máy lần, cuối cùng bên tổ 
> dân phố duyệt rồi mới được lên, đúng là thời buổi thay đổi có khác hihi ~~~
> 
> 
> On Mon, 25 Jan 2016 20:06:27 -0800 (PST)
> nam cxn <creataccm...@gmail.com> wrote:
> 
> > Em thấy trong này https://www.archlinux.org/mirrors/status/ có mirror
> > của bên em, cùng với http://f.archlinuxvn.org/archlinux/ và
> > http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/archlinux/ luôn ạ :D
> 
> 
> --
> I am ... 6 dog years old.

Arch thì dễ mà ubuntu thì khó quá ạ :D

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/4b40e3b3-c312-4122-8e25-4af3699cd336%40googlegroups.com.

Trả lời cho