Vào 17:29:10 UTC+7 Thứ Hai, ngày 25 tháng 1 năm 2016, icy đã viết:
> Tự nhận thì chắc không phải là official mirror?
> 
> On Mon, 25 Jan 2016 01:46:43 -0800 (PST)
> nam cxn <creataccm...@gmail.com> wrote:
> 
> > Em có làm cho arch và thấy arch nó tự nhận mirror luôn, còn ubuntu
> > rsync đủ rồi mà đợi hoài không thấy, nên em tính hỏi có anh/em nào
> > làm rồi chỉ điểm cho em phát ấy mà :D
> > 
> 
> 
> 
> --
> I am ... 6 dog years old.

Em thấy trong này https://www.archlinux.org/mirrors/status/ có mirror của bên 
em, cùng với http://f.archlinuxvn.org/archlinux/http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/archlinux/ luôn ạ :D

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/059ff3af-964c-4cd3-aee9-9adc71c900b5%40googlegroups.com.

Trả lời cho