Em có làm cho arch và thấy arch nó tự nhận mirror luôn, còn ubuntu rsync đủ rồi 
mà đợi hoài không thấy, nên em tính hỏi có anh/em nào làm rồi chỉ điểm cho em 
phát ấy mà :D

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/c1edd200-f936-4f55-bf52-4ee1855d56cc%40googlegroups.com.

Trả lời cho