// OT
Nếu bạn đang nói đến mirror của digistar thì ko có chuyện tự nhận đâu nhé :p
https://bugs.archlinux.org/task/46926

On 01/26/2016 11:06 AM, nam cxn wrote:
Em thấy trong này https://www.archlinux.org/mirrors/status/ có mirror của bên em, cùng với http://f.archlinuxvn.org/archlinux/http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/archlinux/ luôn ạ :D

--
Best regards,
Nguyễn Quang Huy
Skype: xngqhy

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/56A71765.3020802%40gmail.com.

Trả lời cho