Vào 13:50:48 UTC+7 Thứ Ba, ngày 26 tháng 1 năm 2016, Huy Nguyen Quang đã viết:
> // OT
> Nếu bạn đang nói đến mirror của digistar thì ko có chuyện tự nhận đâu 
> nhé :p
> https://bugs.archlinux.org/task/46926
> 
> On 01/26/2016 11:06 AM, nam cxn wrote:
> > Em thấy trong này https://www.archlinux.org/mirrors/status/ có mirror 
> > của bên em, cùng với http://f.archlinuxvn.org/archlinux/ và 
> > http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/archlinux/ luôn ạ :D 
> 
> -- 
> Best regards,
> Nguyễn Quang Huy
> Skype: xngqhy

Thì gần như là không phải làm j rồi ạ, em chỉ gửi đơn cái đó là được, bên 
ubuntu em cũng gửi như vậy đến https://launchpad.net/ubuntu/+archivemirrors, mà 
không có chút hồi âm gì luôn :(

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/324547b5-9d84-41dd-b51f-271eabcd7a4c%40googlegroups.com.

Trả lời cho