Vào 13:47:24 UTC+7 Thứ Ba, ngày 26 tháng 1 năm 2016, Le Kien Truc đã viết:
> Khó lắm, tốc độ cũng không cao :D hồi xưa mình có maintain 1 cái :P mà muón 
> official thì cần phải có locoteam đứng đằng sau nữa. 
> 
> 
> 
> Vào 13:46 Ngày 26 tháng 01 năm 2016, Anh K. Huynh <xky...@gmail.com> đã viết:
> 
> 
> Ngon quá hè :D Hồi xưa thì mình phải nộp đơn năn nỉ máy lần, cuối cùng bên tổ 
> dân phố duyệt rồi mới được lên, đúng là thời buổi thay đổi có khác hihi ~~~
> 
> 
> 
> 
> 
> On Mon, 25 Jan 2016 20:06:27 -0800 (PST)
> 
> nam cxn <creata...@gmail.com> wrote:
> 
> 
> 
> > Em thấy trong này https://www.archlinux.org/mirrors/status/ có mirror
> 
> > của bên em, cùng với http://f.archlinuxvn.org/archlinux/ và
> 
> > http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/archlinux/ luôn ạ :D
> 
> 
> 
> 
> 
> --
> 
> I am ... 6 dog years old.
> 
> 
> 
> --
> 
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> 
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> 
> ---
> 
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
> "ArchLinux Việt Nam" group.
> 
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an 
> email to archlinuxvn...@googlegroups.com.
> 
> To view this discussion on the web visit 
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160126134612.3ef5287a%40icy.bar.
> 
> 
> 
> 
> 
> -- 
> 
> OpenPGP key: D1495710

Anh hồi trước maintain cái mirror của FPT phải k ạ?có vẻ khó nhỉ?locoteam việt 
nam mình còn không anh? e thấy bên ubuntu-vn giờ hình như ít hộng động rồi :(

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/f9d22860-88d2-46d7-8ef5-92259b83b29f%40googlegroups.com.

Trả lời cho