Feasgar math, a h-uile duine:

  Ciamar a tha sibh a nochd? Tha mi gu math, ach beagan sgith. Am
faca sibh a' ghealach feasgar seo? Bha i mˇr, soilleir, uamhasach
Óluinn.
 
    How are you-all tonight. I'm fine, but a little tired. Did
you-all see the moon this evening. It was big, bright, and very
beautiful.

 
  Rinn sinn c˛mhradh air "thinking" anns an coinneamh na Gaidhlige seo
chaid. Am biodh fear sam bith a' mineachadh gnýomhairean "measraich",
"smaoinich", "saoil", "me˛raich" agus "creid", ma 'se du toigh le. 
Chaid sinn am bhreislich gu fior.

  We were discussing "thinking" at the last Gaelic meeting. Would
anyone explain the verbs ". . ." please. We got really confused. (If
this turns out to be a horrible big job, please accept my apologies,
and maybe someone could just point me toward the information.)

SlÓn
Les
_____________________________________________________________________

Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.gadallah.com/~leslie

  Gheibh burraidh barrachd coire na 's urrainn duine glic a leasachadh
   A blockhead can find more fault than a wise man can mend 
       --Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to