Hallo Eideird agus Shiu\saidh agus a h-uile duine

  Tapadh leibh airson na freagairtean gun thug sibh air ceisd agam. 
Mur cuir sibh an aghaidh, bith mi a' cur fios seo air an comhlan agam.
     
   Thank you for the answers you gave to my question. If you don't
object, I will give this information to my group.

SlÓn
Les
_____________________________________________________________________

Leslie Gadallah, Calgary, Canada-----http://www.gadallah.com/~leslie

  Gheibh burraidh barrachd coire na 's urrainn duine glic a leasachadh
   A blockhead can find more fault than a wise man can mend 
       --Gaelic proverb
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to