En kde-gl existe a dicotomía gardar - gravar para save. Nunca se me deu
por o preguntar e mira que ten importancia. Cal considerades mellor?
Facemos en KDE o cambio a unha ou outra?

Eu considero moi adecuada a fórmula 'gravar', e téñoa usado, pois:

> gravar
> 
> 
> v t Marcar ou
> debuxar algo
> nunha superficie
> por medio de
> cortes, presión
> ou reacción
> química. 
> 
>      
> 2
> v t
> Impresionar
> sinais,
> datos,
> imaxes ou
> sons sobre
> un soporte
> magnético,
> para
> poderen ser
> reproducidos despois. Tmabs. (!!!!!!)
> 
>      
> 3
> v t Fixar
> algo na
> mente ou no
> ánimo, como
> un recordo,
> un
> sentimento
> ou unha
> idea. Tm v
> pron. 
considerando no tipo de soportes nos que gardamos as cousas, vai ben.

Para KDE noutros idiomas vexo que empregan:

it salva
pt_BR: salvar
pt-PT: gravar
es-ES: guardar
fr: Enregistrer
de: Speichern
cat: desa

opinións? opinións dos de GNOME e gnomistas?

Responderlle a