Para o que será KDE 4.2. xa revisei parcialmente KOffice, totalmente KDEPIM e 
KDEPIMLIM, parte de KDENETWORK e parte de KDEBASE. Esta revisión limítase de 
momento ó aspecto ortográfico e algúnha cuestión de coherencia na escolla dos 
termos. 

Ben, pois segundo vou facendo fun anotanto tódolos erros habituais cos que me 
atopo e é polo que escribo, para volos chantar diante dos fuciños e os vexades 
;) En serio, con este 'informe' só pretende deixar constancia do que hai, non 
pretendo acusar a ninguén. De feito na lista van algúns que eu mesmo 
introducín. Poida que me engane nalgún e realmente non sexa un erro, caso no 
que espero que me informedes cunha xustificación do porqué. 

Tede en conta que unha parte siginifativa da tradución de KDE debeu quedar 
intacta dende antes do 2003 e foi tocada por múltiples persoas con diferentes 
estilos e usos de diferentes normativas. 

Xustificados na medida do racional e con recordatorios da Norma: 


Xustificados na medida do racional e con recordatorios da Norma: 


# ARTIGOS E PRONOMES
*ésta/éste > este/esta [1]
*nengún > ningún
*calqueira > calquera
*calquer > calquera
*qué, quén... > sen til [2]
cal, cais > cal, cales

#ADVERVIOS, PREPOSICIÓNS, CONXUNCIÓNS
*nen > nin
*através > a través de [3] 
*ainda > aínda
*apartir > a partir [3]
*mentras > mentres 
*automáticamente > automaticamente [4]

# SUBSTANTIVOS
acesibilidade > accesibilidade
*armacenamento  > almacén
*armacenaxe > almacenaxe
*artículos > artigos
*asinatira > sinatura
*caché > cache [5]
*Caraíba > Caribe
*componente > compoñente
*conexón > conexión
*contaxe > conta
*coordenación > coordinación
*cotaxe > conta
*cuidado > coidado
*cumpreanos > aniversario [6]
*dados > datos
*direita > dereita
*discontinuo > descontinuo
*filtraxe > filtrado
*guiño > aceno
*ícone > icona
*iten/ item > obxecto, elemento [7]
*leitura > lectura
*listaxe > lista
*manexador > xestor
*mantenedor > mantedor [8]
*meio > medio
*nível > nivel
*pérdida > perda
*pergunta > pregunta
*periodo > período
*plantel > modelo
*pontos > puntos
*profisión > profesión
*propriedades > propiedades
*remetente > remitente
*secretismo > segredo
*segredo vs. secreto [9]
*seguemento > seguimento
*subcrizón > subscrición [10]
*teléfone > teléfono

# ADXECTIVOS
*bon > bon
*valeiro > baleiro
*último vs. derradeiro [11]
*proprio > propio

# VERBOS
*aceder > acceder
*aceitar > aceptar
*adverter > advertir
*aguardar > agardar
*antever > previsualizar [16]
*apariencia > aparencia
*autentificar > autenticadas [12]
*axir
*carregar > cargar
*cercionar > asegurar/ verificar / comprobar
*componente > compoñente
*(des)conetar > (des) conectar
*conlevar > implicar
*convertir > converter
*convertir > converter
*criar > crear
*descreber > describir
*deshabilitar > desactivar
*disponibeis > dispoñibles/beis [13]
*escreber > escribir
*esquencer > esquecer
*estexa > estea
*evaluar > avaliar
*extender > estender
*Fechar > pechar
*guardar > gardar
*habilitar > activar
*incluir > incluír
*inicialización > inicio/arrinque [14]
insere > insire
*invertir > inverter
*ordear > ordenar (pero 'a orde')
*partillar > debullar (cast. desgranar)
*podan > poidan
*presionar > premer 
*receber > recibir
*rechazar > rexeitar
*recopilar > recompilar
*repétese > repítese
*requerir > requirir
*respetar > respectar
*respostada > respondida
*respostar > responder
*revocar > anulación, cancelación [15]
*sobreescreber  > sobreescribir
*volcar > envorcar, bascular, afanarse
*voltar > volver
*xerazón > xerar, xeración

Notas: 
[1] Di a norma: "non se acentúan EN NINGÚN CASO nin os demostrativos nin o 
indefinido e numeral un: esta mesa, quero esta, mira esa, colle aquela, un 
can, un deles,dáme un. Cal, cando, canto, como, onde, que e quen non se 
acentúan en interrogativas e exclamativas directas: cal queres?, cando vés?, 
canto queres?, como che vai?, onde está?, que queres?, quen cho deu?, que 
desgraza! "

[2] ó mesmo respecto di : "Tampouco se acentúan as formas do interrogativo e 
exclamativo cando introducen interrogativas indirectas (pregúntalle cando 
volve, pregúntalle onde está, preguntoulle cal quería), agás cando fose 
preciso para evitar posibles anfiboloxías: dille qué queres, / dille que 
queres, xa sabes que hai?, xa sabes cánto lle custou / xa sabes canto lle 
custou, etc." . No caso da tradución de interfaces a acentuación destes será 
rara polo tipo de estruturas gramaticais que aparecen. 

[3] Non hai unha regra homoxénea para establecer cales preposicións e 
conxuncións van xuntas ou non, así que o propio é comprobar o que a Norma 
establece nos apartados do 18 ó 20.

[4] Os acabados en -mente NUNCA se acentúan.

[5] caché ou cache. Unha dubidosa para min. É un estranxeirismo e o acento 
habitualmente faise na última sílaba logo debería ir acentuada tal como día a 
Norma en apartado de acentuación de estranxeirismo, mais o VOLGa nin sequera o 
sanciona mentres que outros diccionarios si o recollen, sen til. 

[6] Para outro tipos de aniversarios hai que buscar outras solucións, coma ser 
explicito no tipo de efeméride que se celebra. 

[7] Estranxeirismo innecesario xa que dispoñemos de 'obxecto', 'elemento', 
'artigo', 'unidade'... Existe no portugués mais coma adverbio  coma nome, 
porén cun significado diferente.
 
[8] pois ven do verbo 'manter' non *mantener

[9] segredo e máis secreto, nome e adxectivo respectivamente. As tradución 
téñense que reflicitir esta diferencia. Ollo, nos programas de cifrado. 

[10] en galego a terminación culta é -ción mai -zón nas patrimoniais coma 
Levan -zón palabras patrimoniais como doazón,razón, sazón, torzón, traizón, 
etc.

[11] derradeiro -adx. Último nunha serie. OBS. Derradeiro pode equivaler a 
último, pero non todo o que é último é sempre o derradeiro. Antes de morrer 
deixou escrita a súa derradeira vontade. Tamén s. Gustoume moito o teu último 
libro, espero que non sexa o derradeiro. Moi raramente pode acaer nunha 
tradución dunha interface.

[12] é autenticar, autenticidade

[13] ven de dispoñer así que mantén  o 'ñ'. 

[14] infame anglicismo da época Windows pois é unha mala tradución que se fixo 
no castelán que dende logo non merece pervivir no galego. Outra cousa é a 
tradución de 'initialise', que nada ten que ver con 'iniciar' ou 'arrincar' un 
programa.

[15] revocar existe no galego mais coma sinónimo de 'lucir'.

[16] Nin antever nin previsulizar son recollidos polo VOLGa mai si visualizar. 
Entendo que o mais correcto é previsualizar. 

[17]Refírome á tradución de 'enable/diable'. Compárese: "activar v.t. [...] 2. 
Facer funcionar, pór en marcha [unha cousa] conectando o mecanismo destinado 
para ese fin. Activaron a alarma ó avistaren os ladróns. SIN. accionar. ANT. 
desactivar."  con  "habilitar v.t. 1. Declarar a [alguén] apto [para algo que 
se expresa]. Habilitaron algúns mestres para poder dar clase de galego. CF. 
capacitar, facultar. 2. Preparar [certa cousa ou lugar] para que resulte 
adecuado [para o fin que se expresa]. Habilitaron un baixo para vivir." e 
contrástese coa definición de enable "b 1 a : to provide with the means or 
opportunity b : to make possible, practical, or easy c : to cause to operate".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# Recordatorio dos principais puntos da Norma RAG nos que aparece confusión

** O Guión **
http://gl.wikipedia.org/wiki/Normativa_oficial_do_galego_-
_O_guión#O_gui.C3.B3n_nas_palabras_compostas

- O guión nas palabras compostas
A grafía das palabras compostas que son substantivos ou adxectivos está en 
relación coa súa composición e morfoloxía.
De realizarse a flexión de xénero ou número nas dúas bases, estas escríbense 
de forma separada: garda civil, gardas civís; porco bravo, porcos bravos, 
porca brava; terza feira, terzas feiras. O mesmo ocorre se a moción afecta ao 
primeiro elemento: moble bar, moble bar; piso piloto, pisos piloto; sofá cama, 
sofás cama.
Se a flexión se realiza só no último elemento ou se apalabra composta é 
invariable, a unión entre os seus compoñentes prodúcese directamente: 
cartafol, cartafoles; sapoconcho, sapoconchos; vacaloura, vacalouras; 
mediodía, mediodías; socioeconómico, socioeconómica; xordomudo, xordomuda; 
branquiazul, branquiazuis; vagalume, vagalumes; benvida, benvidas;malhumor, 
malhumores; malpocado, malpocada; lusquefusque, lusquefusques;reirrei, 
reirreis; fervellasverzas; picafollas; limpachemineas;gardarríos; cabodano, 
cabodanos.
Escríbense con guión as palabras en que o primeiro elemento é non (non-
intervención, non-proliferación,non-aliñados, non-fumadores), asociacións 
ocasionais non fixadas na lingua (dicionario alemán-galego; estudos xurídico-
económicos; condicións político--económicas; maníaco-depresiva; épico-
líricos;catalano-aragonesas), palabras complexas como les-nordeste, les-
sueste, nor-nordeste, nor-noroeste, oés-noroeste, oés-sudoeste, ou, 
finalmente, algunhas palabras estranxeiras: foie-gras, foxterrier, strip-
tease, tse-tse,wáter-polo.

** Acentuación **
http://gl.wikipedia.org/wiki/Normativa_oficial_do_galego_-
_A_acentuación#Acentuaci.C3.B3n_de_i.2C_u_en_hiato
http://gl.wikipedia.org/wiki/Normativa_oficial_do_galego_-
_A_acentuación#Acentuaci.C3.B3n_dos_estranxeirismos_e_latinismos

-Acentuación de i, u en hiato
Con independencia do establecido nos epígrafes precedentes, as vogais i, u 
tónicas acentúanse graficamente cando van inmediatamente antes ou despois 
dunha vogal átona, para indicar que ambas as vogais pertencen a sílabas 
distintas e que, polo tanto, non forman ditongo. Así: acentúo, aínda, 
baúl,caída, Coímbra, constituíu, egoísmo, miúdo, moía, prexuízo, raíña, raíz, 
roía,ruído, saía, saín, saír, súa, traía, túa, xuízo, etc. Para os efectos de 
indicar que non forman ditongo coa anterioar, as vogais i, u tónicas non se 
acentúan graficamente cando entre ambas aparece o grafema h: prohibido.
Non levan acento gráfico, as vogais i, u tónicas forman ditongo crecente ou 
decrecente coa vogal que as segue ou que as precede: bilingüismo, lingüista, 
puido, partiu, seguiu.

-Acentuación dos estranxeirismos e latinismos
Os latinismos e palabras estranxeiras de circulación corrente, aínda que non 
estean plenamente adaptadas ao galego, seguen as regras de acentuación 
enunciadas anteriormente[...]

-Os adverbios en -mente. Palabras compostas
Por se tratar de palabras graves rematadas en vogal, resulta innecesario o 
acento gráfico nos adverbios en -mente.

** Grupos Consonánticos **
http://gl.wikipedia.org/wiki/Normativa_oficial_do_galego_-
_Grupos_consonánticos

-Grupos -ct- e -cc-
Os grupos ct e cc mantéñense nos vocábulos cultos cando os preceden as vogais 
a, e, o[...]
Perderon o c as palabras catarata, contratación, contratar, contrato, tratado, 
tratamento, tratar, trato.
Suprímese a primeira consoante nos dous grupos cando os preceden as vogais i e 
u[...]
Porén, esta primeira consoante mantense nalgunhas palabras pertencentes a 
linguaxes especializadas, de escasa presenza na fala ou para evitar 
homonimias. Son voces como adicción, adicto, amicto, anfictión, anfictionia, 
apodíctico, convicción, convicto, deíctico, dicterio, dúctil, ductilidade, 
ducto, evicción, ficción, ficticio, flictena, fricción, friccionar, ictericia, 
ictérico, ictiografía, ictioloxía, ictiomancia (e outras formas con ictio-), 
indicción, invicto, lictor, micción, nictalope, nictalopía, pictografía, 
pictórico (e outras formas con picto-), ricto, succión, succionar, veredicto, 
vindicta.

-Grupo -cd-
Mantense o grupo en todos os casos: anécdota, anecdotario, anecdótico, 
sinécdoque.

-Grupo [ks] (grafía -x-)
Mantense sempre na grafía como x[...]
Con todo, algunhas voces moi populares, documentadas xa deste modo en textos 
medievais, así como os seus derivados deben escríbirse con s: escava, escavar, 
escavación, escavadora; estender (pero extensión, extensivo, extenso, 
extensor); estrañar,estrañamento, estraño, estrañeza; estranxeiro, 
estranxeiría, estranxeirismo; estremar "derregar", estrema, estremo "linde" 
(pero extremar, extremidade, extremismo, extremo, extremoso).
Un caso especial dáse cando na mesma palabra, non composta, aparece dúas veces 
x en posición intervocálica, a primeira vez co valor de [ksÁ] e a segunda co 
de [S]. Nestas palabras pódese optar por substituír oprimeiro x por s 
(esaxeración, esaxerar, esaxero, esexese, esexético, esixencia, esixente, 
esixir, etc.) ou ben por manter inalterado o grupo etimolóxico (exaxeración, 
exaxerar, exaxero, exexese, exexético, exixencia, exixente, exixir, etc). Esta 
posibilidade de elección non afecta aos prefixos do tipo ex- seguidos de 
consoante nin ás palabras compostas, en que só cabe manter o grupo: expunxir, 
lexicoloxía, toxicoloxía, etc.

** Os signos de interrogación e de admiración **
http://gl.wikipedia.org/wiki/Normativa_oficial_do_galego_-
_Os_signos_de_interrogación_e_de_admiración

A entoación interrogativa ou exclamativa márcase ao final do enunciado por 
medio dos signos ? e !, respectivamente: Por que non llelo preguntas ti?; 
Miraches ben?; Vaia, Tomé, por que non calas?; Vaiche boa!; Mira que non o 
fagas! Para facilitar a lectura e evitar ambigüidades poderase indicar o 
inicio destas entoacións cos signos ¿ e ¡, respectivamente.

** Terminacións **
http://gl.wikipedia.org/wiki/Normativa_oficial_do_galego_-
_Sufixos_e_terminacións

-Masc. -án / fem. -á, masc. -ano / fem. -ana
Nas palabras populares, a terminación latina -ANUM presenta tressolucións 
distintas no dominio lingüístico galego: -ao/-án/-á (irmao / irmán / irmá). En 
troques, a correspondente forma feminina -ANAM só ten dous resultados: -á/-án 
(irmá / irmán).
Estas formas pódense atopar na fala con distintas combinacións, pero desde o 
séc. XIX os escritores veñen mostrando unha preferencia polo seguinte esquema, 
hoxe unanimemente aceptado na lingua escrita:
(meu) irmán  (miña) irmá
(meus) irmáns  (miñas) irmás

Nas palabras cultas incorporadas con posterioridade á época en que deixou de 
operar a lei da caída do -n- intervocálico, a terminación latina -ANUM, -ANAM 
foi adaptada sen alterar, conforme á norma xeral de acomodación de cultismos.

** Verbos **
- Alternacias vocálicas
http://gl.wikipedia.org/wiki/Normativa_oficial_do_galego_-
_Verbo#Alternancias_voc.C3.A1licas_no_radical_do_verbo

Responderlle a