> save
> v 1: save from ruin, destruction, or harm [syn: {salvage}, {salve},
> {relieve}] 2: to keep up and reserve for personal or special use; "She
> saved the old family photographs in a drawer" [syn: {preserve}]
> 3: bring into safety; "We pulled through most of the victims of the bomb
> attack" [syn: {carry through}, {pull through}, {bring through}]

creo que esquences que o significado principal de 'save' é este, 'salvar' e, 
entendo, cando en inglés din 'save a document' están a empregar unha metáfora:

* Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913):
Save \Save\, v. t. [imp. & p. p. {Saved}; p. pr. & vb. n.
{Saving}.] [OE. saven, sauven, salven, OF. salver, sauver, F.
sauver, L. salvare, fr. salvus saved, safe. See {Safe}, a.]

poderían ter empregado: store, put by, put up, treasure, save up, cache, 
accumulate, stow, stack...

Tampouco as tradución requiren de ser exactas, algunhas veces non se pode.

btw. hei cambiar gravar por gardar. Agradezo o debate de tódolos xeitos
Responderlle a