WIADOMOSCI Z BIALEGO SWIATA


Wiedza To Potega www.potega.szm.com
Facts! www.facts.szm.com  

Aby ZAPISAC sie do naszego serwisu napisz na [EMAIL PROTECTED] a w temacie listu wpisz TAK.
Jezeli chcesz, aby twoj adres zostal usuniety w tresci tematu wpisz NIE.

*** WIEDZA TO POTEGA!  PRAWDA TO NASZA BRON! ***

Archiwum Wiadomosci Z Bialego Swiata:

 25 GRUDNIA, 2005

SPIS TRESCI
[1] USA: Demonstracja przeciw kolorowym gangom
[2] Czechy: Burzliwe debata nt. ustawy o homo-partnerstwie
[3] Grecja: Demonstracje przeciw rasizmowi
[4] Rosja: Szeœæ lat wiêzienia dla neonazisty
[5] Austria i Niemcy potêpiaj¹ wypowiedŸ irañskiego prezydenta
[6] PE nie zajmie siê zagro¿eniem praw cz³owieka w Polsce
[7] Di Canio: jestem faszyst¹, a nie rasist¹

WIADOMOSC I: USA: Demonstracja przeciw kolorowym gangom

 
Grupa ubranych w brunatne koszule amerykañskich neonazistów wziê³a udzia³ w sobotê w demonstracji w mieœcie Toledo w stanie Ohio.
Demonstranci otoczeni byli œcis³ym kordonem sk³adaj¹cym siê z ok. 700 policjantów, wys³anych w celu niedopuszczenia do powtórzenia siê sytuacji sprzed dwóch miesiêcy, kiedy to podobne zgromadzenie z udzia³em neonazistów doprowadzi³o do zamieszek.

"Walczymy o prawa bia³ych" - g³osi³ jeden z mówców. "Istnieje terroryzm, ale nie jest on dzie³em bia³ych terrorystów" - brzmia³o inne has³o uczestników.
 
Wzmocnione szeregi funkcjonariuszy policji wyposa¿onych w sprzêt do t³umienia zamieszek, w tym tak¿e policjanci konni, utworzy³o barierê oddzielaj¹c¹ oko³o 60 cz³onków Ruchu Narodowo - Socjalistycznego od oko³o 170 manifestantów - antynazistów oraz widzów.

Demonstracja zakoñczy³a siê po ponad godzinie. Aresztowano 26 osób, ale ani jednej z grupy nazistów.

"Naziœci wnieœli nienawiœæ do naszego miasta i musimy przeciwko temu zaprotestowaæ" - powiedzia³a 49-letnia mieszkanka Toledo Susan Purviance, która uczestniczy³a w kontr-demonstracji.

Maj¹ce centralê w Minneapolis ugrupowanie nazistowskie oœwiadczy³o, ¿e sobotni wiec zwo³any by³ w celu zaprotestowania przeciwko dzia³aniom policji przed poprzednim zgromadzeniem, zaplanowanym na 15 paŸdziernika.

Naziœci musieli wówczas odwo³aæ swój wymierzony przeciwko dzia³alnoœci gangów marsz przez dzielnicê zamieszkiwan¹ przez zró¿nicowan¹ rasowo ludnoœæ, poniewa¿ policja nie zapewni³a im odpowiedniej ochrony.

Mimo tego odwo³ania, dosz³o wówczas do aktow przemocy, bowiem star³y siê ze sob¹ zwalczaj¹ce siê gangi, a mieszkañcy przy³¹czyli siê staræ. Dosz³o te¿ do rabunków. Policja aresztowa³a wówczas 114 osób.

"Chcemy powiedzieæ niebia³ej spo³ecznoœci: mamy nadziejê, ¿e zrobicie coœ z t¹ kryminaln¹ subkultur¹" - powiedzia³ w sobotê jeden z neonazistowskich mówców, nawi¹zuj¹c do dzia³alnoœci kolorowych gangów. "Jeœli te sprawy nie zostan¹ podjête przez spo³ecznoœci czarnych i latynosów, to zajmie siê nimi bia³a spo³ecznoœæ".
 
http://wiadomosci.onet.pl/1210423,12,1,0,120,686,item.html

WIADOMOSC II: Czechy: Burzliwe debata nt. ustawy o homo-partnerstwie

 
W koñcu tygodnia w czeskiej Izbie Poselskiej trwa³y gor¹ce debaty z okazji drugiego czytania ustawy o rejestrowanym partnerstwie osób tej samej p³ci.
Jeœli zostanie ona zatwierdzona, co mo¿e nast¹piæ ju¿ w przysz³ym tygodniu, pozwoli to na oficjalne rejestrowanie w Czechach zwi¹zków gajów oraz lesbijek.

Projekt, który forsuj¹ przede wszystkim pos³owie partii lewicowych, by³ ju¿ raz poddany pod g³osowanie w lutym tego roku, kiedy to do jego zatwierdzenia zabrak³o tylko jednego g³osu. Najgorêtszymi przeciwnikami ustawy s¹ tradycyjnie pos³owie partii ludowej.
 
Premier Jirzi Paroubek we wrzeœniu oœwiadczy³, ¿e przyjêcie ustawy o rejestrowanym partnerstwie jest jednym z priorytetów jego partii socjaldemokratycznej. Przeciwnicy ustawy argumentuj¹, ¿e doprowadzi ona do os³abienia tradycyjnej pozycji rodziny.

Dziennik "Mlada Fronta Dnes" zwróci³ uwagê w sobotnim wydaniu, ¿e podczas dyskusji czêsto powo³ywano siê na Bibliê.

"Koledzy i Kole¿anki, mówi siê, ¿e Bóg stworzy³ cz³owieka. Aby umo¿liwiæ mu rozmna¿anie siê i uprzyjemniæ ¿ywot, podzieli³ ludzi na mê¿czyzn i kobiety" - rozpocz¹³ swoje przemówienie pose³ Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS) Jirzi Bily. "My poprzez t¹ ustawê w³aœciwie zaczynamy zmieniaæ porz¹dek tego œwiata. A co kiedy pojawi siê nastêpna grupa z ¿¹daniem legalizacji bigamii?" - zapyta³ retorycznie.

"Mogê wam powiedzieæ, ¿e mi bli¿sza jest bigamia ni¿ rejestrowane partnerstwo. Myœlê, ¿e przynajmniej jeden cz³onek rz¹du te¿ by popar³ bigamiê" - ripostowa³ pose³ opozycyjnej partii ODS Tomasz Dub, wskazuj¹c na czeskiego ministra zdrowia Davida Ratha .

Projekt ustawy nie przewiduje mo¿liwoœci adopcji dzieci przez osoby homoseksualne. Fakt ¿ycia w zwi¹zku partnerskim bêdzie odnotowany w dowodzie osobistym. Ustawa umo¿liwi na przyk³ad przekazywanie przez lekarzy osobom ¿yj¹cym w takim zwi¹zku informacji na temat stanu zdrowia partnera, wzajemne dziedziczenie maj¹tku, przewiduje te¿ mo¿liwoœæ rozwi¹zania zarejestrowanego zwi¹zku.

Z sonda¿y, przeprowadzonych w paŸdzierniku przez instytut CVVM oraz biura badania opinii publicznej CEORG i Focus wynike, ¿e zwi¹zki partnerskie osób tej samej p³ci popiera 62% Czechów. Odsetek ten jest najwiêkszy poœród wszystkich krajów œrodkowoeuropejskich.
 
http://wiadomosci.onet.pl/1210422,12,1,0,120,686,item.html

WIADOMOSC III: Grecja: Demonstracje przeciw rasizmowi

 
Blisko 3000 osób demonstrowa³o w centrum Aten przeciwko rasizmowi i ksenofobii. Wed³ug oficjalnych danych, co dziesi¹ty mieszkaniec Grecji pochodzi z innego kraju.
Wœród demonstrantów by³o wielu imigrantów i cudzoziemców ubiegaj¹cych siê o azyl. Ci ostatni domagali siê uproszczenia procedur zwi¹zanych z uzyskaniem azylu w Grecji.

10. grudnia obchodzony jest na œwiecie dzieñ praw cz³owieka.
 
http://wiadomosci.onet.pl/1210393,12,1,0,120,686,item.html

WIADOMOSC IV: Rosja: Szeœæ lat wiêzienia dla neonazisty

 
S¹d w Petersburgu skaza³ na szeœæ lat wiêzienia za³o¿yciela organizacji neonazistowskiej, oskar¿onego o ataki na cudzoziemców - poinformowa³y rosyjskie media.
Dmitrij Bobrow jest za³o¿ycielem neonazistowskiego ugrupowania "Schultz-88", które przeœladowa³o i atakowa³o cudzoziemców, g³ównie czarnoskórych imigrantów, miêdzy innymi na terenie Petersburga.

W ostatnich latach w Rosji notuje wzrost liczby rasistowskich ataków na cudzoziemców. Ofiarami padaj¹ g³ównie ciemnoskórzy imigranci z poradzieckiej Azji Centralnej i z Kaukazu.
 
Wed³ug obroñców praw cz³owieka, niezadowolone z nap³ywu imigrantów neonazistowskie organizacje staj¹ siê w Rosji coraz zuchwalsze, a w³adze bywaj¹ opiesza³e w ich karaniu.
 
http://wiadomosci.onet.pl/1210128,12,1,0,120,686,item.html

WIADOMOSC V: Austria i Niemcy potêpiaj¹ wypowiedŸ irañskiego prezydenta

 
Austria i Niemcy potêpi³y w czwartek wypowiedŸ prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadine¿ada, który zaproponowa³, aby kraje te wydzieli³y na swym terytorium miejsce dla pañstwa ¿ydowskiego, jeœli uwa¿aj¹ siê za winne masakry ¯ydów podczas II wojny œwiatowej.
Austriacka minister spraw zagranicznych Ursula Plassnik ostro zareagowa³a na propozycje przeniesienia do Niemiec b¹dŸ Austrii pañstwa Izrael, które Ahmadine¿ad okreœli³ jako "nowotwór". W komunikacie opublikowanym wieczorem w Wiedniu szefowa austriackiej dyplomacji stwierdza, ¿e propozycje takie "powinny zostaæ odrzucone jak najbardziej stanowczo", poniewa¿ s¹ "absolutnie nie do przyjêcia".

Nie mniej stanowczo potêpi³a tak¿e poprzedni¹ wypowiedŸ Ahmadine¿ada, który w koñcu paŸdziernika mówi³ o "wymazaniu Izraela z mapy", i przypomnia³a, ¿e "nie mo¿na podawaæ w najmniejsz¹ w¹tpliwoœæ prawa Izraela do istnienia".
 
Do z³o¿enia wyjaœnieñ Plassnik wezwa³a irañskiego ambasadora w Wiedniu.

Podobnie kanclerz Austrii Wolfgang Schuessel, który wczeœniej w czwartek spotka³ siê z prezydentem George'em W. Bushem w Waszyngtonie, okreœli³ wypowiedzi Ahmadine¿ada jako "skandaliczny nietakt" i potêpi³ je "w sposób jak najbardziej stanowczy".

Równie¿ kanclerz Niemiec Angela Merkel uzna³a wypowiedzi irañskiego przywódcy za nie do przyjêcia. "Takie propozycje prezydenta Iranu s¹ absolutnie nie do przyjêcia, i jako kanclerz Niemiec, które w tym wzglêdzie ponosz¹ odpowiedzialnoœæ przed histori¹, potêpiam z ca³¹ stanowczoœci¹ takie stanowisko".

"Zrobimy wszystko, aby by³o jasne, ¿e prawu pañstwa Izrael do istnienia nic nie zagra¿a" - oœwiadczy³a Merkel.

Pani kanclerz, która wyst¹pi³a na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Francji Jacquesem Chirakiem w Poczdamie, doda³a, ¿e jest w pe³ni przekonana, i¿ stanowisko to podziela wiêkszoœæ spo³ecznoœci miêdzynarodowej. Chirac powiedzia³, ¿e ca³kowicie siê z tym zgadza.

Tak¿e Wielka Brytania potêpi³a wyst¹pienie Ahmadine¿ada. Szef brytyjskiej dyplomacji Jack Straw oceni³, ¿e na takie uwagi "nie ma miejsca w kulturalnej debacie politycznej".

Wczeœniej rzecznik izraelskiego MSZ uzna³ wypowiedŸ prezydenta Iranu za "skandaliczn¹ i rasistowsk¹", Waszyngton zaœ podkreœli³, ¿e pokazuje ona, jak wa¿ne jest, aby re¿im irañski nie osi¹gn¹³ zdolnoœci do wyprodukowania broni j¹drowej.

Mahmud Ahmadine¿ad wypowiada³ siê na konferencji prasowej w œwiêtej dla muzu³manów Mekce. Jego uwagi powtórzy³a oficjalna irañska agencja IRNA. Podobne treœci wyrazi³ te¿ w wywiadzie dla irañskiej telewizji satelitarnej Al-Alam.

Prezydent Iranu powiedzia³, ¿e "niektóre kraje europejskie twierdz¹, ¿e podczas II wojny œwiatowej Hitler spali³ w piecach miliony niewinnych ¯ydów, i obstaj¹ przy tym do tego stopnia, ¿e jeœli ktoœ twierdzi coœ przeciwnego, potêpiaj¹ go i pakuj¹ do wiêzienia". "Nasze pytanie do Europejczyków brzmi: czy wymordowanie niewinnych ¯ydów przez Hitlera jest powodem popierania okupantów Jerozolimy?" - doda³.

"Skoro wierzycie, ¿e ¯ydzi byli krzywdzeni, dlaczego palestyñscy muzu³manie musz¹ za to p³aciæ? Dobrze, wy ich uciskaliœcie, dajcie (wiêc) kawa³ek europejskiej ziemi re¿imowi syjonistycznemu, aby tam powo³a³ rz¹d (...), a my go poprzemy" - mówi³ Ahmadine¿ad. "Niech Niemcy i Austria oddadz¹ dwie czy trzy ze swych prowincji re¿imowi syjonistycznemu i problem rozwi¹¿e siê u Ÿróde³".

Prezydent Iranu zakoñczy³ te uwagi ponowieniem propozycji rozwi¹zania konfliktu izraelsko-palestyñskiego na drodze referendum wœród mieszkañców Izraela, Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu oraz uchodŸców palestyñskich w s¹siednich krajach.

To kolejna kontrowersyjna wypowiedŸ wybranego w czerwcu prezydenta o skrajnie konserwatywnych pogl¹dach, œciœle zwi¹zanego z irañsk¹ teokracj¹. Izrael i Iran s¹ zaprzysiêg³ymi wrogami i niedawne uwagi Ahmadine¿ada o "wymazaniu Izraela z mapy" spotka³y siê na œwiecie z krytyk¹. A w po³¹czeniu z przekonaniem Izraela, ¿e Teheran chce wyprodukowaæ g³owice j¹drowe, doprowadzi³y do wzrostu napiêcia miêdzy nimi.
 
http://wiadomosci.onet.pl/1209416,12,1,0,120,686,item.html

WIADOMOSC VI: PE nie zajmie siê zagro¿eniem praw cz³owieka w Polsce

 
Konferencja przewodnicz¹cych Parlamentu Europejskiego odrzuci³a wniosek wpisania rezolucji na temat zagro¿eñ dla praw cz³owieka w Polsce do programu najbli¿szej sesji PE, która rozpocznie siê 12 grudnia w Strasburgu.
Konferencjê przewodnicz¹cych Parlamentu Europejskiego tworz¹ szefowie frakcji politycznych.

Projekt rezolucji pod roboczym tytu³em "zagro¿enia praw cz³owieka w Polsce" przygotowywa³a holenderska libera³ka Sofia in't Veld. Wskazywa³a w niej na zakaz przeprowadzenia demonstracji homoseksualistów w Polsce, decyzjê o likwidacji pe³nomocnika rz¹du ds. równego statusu kobiet i mê¿czyzn oraz wypowiedzi osób sprawuj¹cych w³adzê na temat homoseksualizmu.
 
Szymañski przyzna³, ¿e sta³o siê tak za spraw¹ "zrêcznej dyplomacji" polskich eurodeputowanych. "Przekonaliœmy, ¿e nie ma sensu rozmawiaæ na forum parlamentu o naruszaniu praw mniejszoœci seksualnych w Polsce, skoro istniej¹ odpowiednie instytucje powo³ane, by tych praw chroniæ" - powiedzia³ Szymañski.

T³umaczy³, ¿e skoro w polskich s¹dach tocz¹ siê sprawy dotycz¹ce ³amania praw mniejszoœci seksualnych, to przyjmowanie rezolucji by³oby kwestionowaniem wiarygodnoœci s¹dów.

Jak zapewnia³a sama in't Veld, mia³a ona poparcie w sprawie rezolucji ze strony Zielonych, komunistów i socjalistów.

Ostatecznie jednak to jej frakcja europejskich libera³ów i demokratów wycofa³a siê z pomys³u. Przeciwko rezolucji by³a te¿ - jak poinformowa³ europose³ Szymañski - najwiêksza chadecko- konserwatywna frakcja w PE - Unia na rzecz Europy Narodów, gdzie zasiada PiS oraz eurosceptycy.

W rozmowie Sofia in't Veld przyzna³a, ¿e na decyzjê frakcji libera³ów i demokratów wp³yw mia³a postawa polskich cz³onków frakcji, czyli eurodeputowanych Partii Demokratycznej.

"Po d³ugiej dyskusji, uznaliœmy, ¿e nale¿y mówiæ o sytuacji praw cz³owieka w Polsce, ale mo¿e nie za pomoc¹ rezolucji w trybie pilnym, bo by³aby to pierwsza taka rezolucja w historii Unii" - powiedzia³a. "Nie ukrywam swojego rozczarowania" - doda³a in't Veld.
 
http://wiadomosci.onet.pl/1209176,12,1,0,120,686,item.html

WIADOMOSC VI: Di Canio: jestem faszyst¹, a nie rasist¹

 
Di Canio: jestem faszyst¹, a nie rasist¹
 
Napastnik Lazio Rzym Paolo Di Canio zamierza apelowaæ o odwo³anie kary na³o¿onej na niego za faszystowskie pozdrowienia kierowane do kibiców podczas spotkañ pi³karskiej ekstraklasy W³och.

"Jestem faszyst¹, a nie rasist¹. Pozdrawiam kibiców rêk¹ poniewa¿ jest to pozdrowienie jednego +camerata+ do innych +camerati+. Nie zamierzam takim gestem inicjowaæ przemocy ani nienawiœci rasowej" - powiedzia³ pi³karz u¿ywaj¹c okreœlenia cz³onków ruchu faszystowskiego kierowanego przez Benito Mussoliniego.

 


Di Canio nie zagra³ w spotkaniu Lazio z Lecce po tym jak w³oska federacja pi³karska zawiesi³a go na jedno spotkanie. Dodatkowo musi zap³aciæ 10 tysiêcy euro kary.

Postawa Di Canio wywo³a³a burzê protestów we W³oszech. Sprawê bagatelizuje jednak premier W³och i w³aœciciel AC Milan Silvio Berlusconi, który przyzna³, ¿e gesty nie maj¹ wielkiego znaczenia, a pi³karz jest trochê ekshibicjonist¹, ale te¿ "dobrym ch³opakiem".

W m³odoœci Di Canio nale¿a³ do grupy najbardziej radykalnych kibiców Lazio, którzy s³yn¹ ze skrajnie prawicowych pogl¹dów. W swojej autobiografii nie ukrywa³ podziwu dla Mussoliniego.

Sprawê 37-letniego zawodnika zamierza zbadaæ FIFA, która w ostatnich tygodniach zapowiedzia³a radykalizacjê walki z wszelkimi przejawami dyskryminacji.
 
http://sport.wp.pl/kat,2193,wid,8132198,wiadomosc.html?rfbawp=1135352951.073&ticaid=1c59


     


Yahoo! Photos
Ring in the New Year with Photo Calendars. Add photos, events, holidays, whatever.

YAHOO! GROUPS LINKS
Odpowiedź listem elektroniczym