On Thu, 1 Nov 2018 15:13:14 +0200
Lior Kaplan <kaplanl...@gmail.com> wrote:

> On Thu, Nov 1, 2018 at 1:40 PM Shai Berger <s...@platonix.com> wrote:
> 
> > לפי התקנון, חתימות על חוזים וצ׳קים, ולכן גם מעקב כללי אחר מה קורה עם
> > הכסף, חייבים להתבצע ע״י חברי ועד. לכן, אם באמת רוצים להוריד עומס
> > מחברי הועד, ההכנה של ניירות לחתימה חייבת להתבצע ע״י מישהו שחברי
> > הועד סומכים עליו. אני, בתור חבר ועד, לא אסמוך על אדם שהאופק שלו
> > בארגון הוא חודשיים. על מישהו שמוגדר כקבוע, כנראה כן -- ולא משנה אם
> > היא שכירה, מתנדבת, או מועסקת דרך חברת כח־אדם.  
> 
> 
> ברור שהועד צריך לעבור על הדברים, אבל הוא יכול להיות זה שמגדיר תקציב
> מראש ונותן למישהו לרוץ על הכל ורק מאשר איפה שצריך.
> כיום הועד מעורב מאוד בארגון הכנס, הרבה מעבר לרמת הצ'קים והחוזים.
 
הועד מעורב ברמה הזאת בפינגווין בגלל שזה הכנס המרכזי של העמותה -- כלומר,
אם תוריד את הטיפול בתקציבים וחוזים, אנחנו מעורבים פחות או יותר כמו 
המתנדבים האחרים בארגון של הכנס. חלק גדול מהמוטיבציה לגייס כספים ולשכור
אנשים, הוא כדי לאפשר את זה בדיוק -- לפנות לאנשי הועד זמן להתנדב לפעילות
בעמותה מעבר לחברותם בועד.

> הייתי שואף לזה שאוגוסט פינגוין יכול להיות מאורגן כאילו הוא מבוצע על
> ידי קהילה חיצונית, בדומה ל-drupal או wordpress.
> כלומר הועד לא מעורב במקום, תכנים, וכו'. רק מקבל תכנון תקציב ודואג לאזן
> הוצאות עם התחייבויות של נותני חסות.

חשוב להדגיש -- גורם העומס העיקרי הוא הטיפול במספר אירועים של „קהילות
חיצוניות”.

> שיטה נוספת, היא לתת למישהו אחר לאשר את כל הדברים האלה עקרונית, והועד
> חותם לאחר האישור של אותו
> מתנדב וותיק. ככה אתם יכולים פחות להתעסק עם הדברים ולא צריכים "לסמוך"
> על מישהו זמני.

זה רעיון יפה, אבל אני לא רואה מאין מגיע מתנדב כזה, לעבודה האפורה ביותר
בארגון, כאשר לעבודה המעניינת יותר של הובלת הפינגווין לא הצלחנו למצוא
מתנדבים.
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות