=========================================================
INFOZÈFIR. BUTLLETÍ INFORMATIU SOBRE LLENGUA CATALANA
        www.infozefir.com
_________________________________________________________
==================[1.671 subscriptors]===================


"Requisit lingüístic: contes fantàstics i comptes clars"
Francesc Esteve


En l’article “El requisit lingüístic: un conte contat al revés” ('El Temps' 6-10-2009), Ferran Garcia, secretari de Comunicació i Política Lingüística de la Federació de d’Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià (CCOO PV) explica el seu particular conte fantàstic sobre el canvi de jaqueta del seu sindicat quant al requisit lingüístic valencià. Els fets incontestables són que el març passat CCOO PV pactava, en el marc de la plataforma cívica que és la Mesa per l’Ensenyament en Valencià, uns termes per a l’exigència de domini de la llengua pròpia en la llei de la funció pública molt semblants als vigents en les altres comunitats autònomes. Quatre mesos després signava amb el Govern de Camps un esborrany de llei on el català no es demana per a accedir a ser empleat públic i no va més enllà de simple mèrit.

Com que la realitat el delata, Ferran Garcia insisteix a no citar ni un sol article de la llei sinó a oferir-nos edulcorades interpretacions seues. Per tant, reproduiré els articles literalment, perquè el lector puga jutjar si és o no un conte fantàstic el que pretén narrar-nos. Vet ací l’acord de la Mesa (acta del 9-03-2009): “En el procés de selecció, les persones aspirants han d’acreditar el coneixement de valencià, tant en l’expressió oral com en l’escrita”. Per contra, el text que CCOO ha signat amb el PP (article 53, versió oficial publicada només en castellà, cosa que ja revela el grau de compromís amb el valencià) diu: “Quienes superen las pruebas selectivas, acreditarán sus conocimientos de valenciano mediante la presentación de los certificados, diplomas o títulos que hayan sido homologados por la Generalitat, o mediante la realización de un ejercicio específico al efecto. El personal que no pueda acreditar dichos conocimientos deberá realizar los cursos de perfeccionamiento que a este fin organice la Administración de la Generalitat.”

Els texts ja proclamen que no hi ha molt de marge per a la interpretació ni la fabulació fantàstica. En el pactat per la Mesa el requisit lingüístic valencià és un requisit i no una expressió de bona voluntat: és general per a tots els aspirants i es demostra abans de i per a guanyar la plaça. En el text de llei pactat amb el PP, CCOO signa el contrari: el domini del valencià es demostrarà després d’aprovar i, si el ja funcionari no en sap, n’hi ha prou a apuntar-lo a uns “cursos de perfeccionamiento”. Com que l’article és quasi idèntic al vigent des de l’època del PSPV-PSOE, ja n’hem tastat prou els resultats: només un 1,2% de les places de la Generalitat Valenciana tenen perfilació lingüística ('Diari Oficial de la Comunitat Valenciana' 13-05-2008) i cap empleat públic d’aquest 98,8% restant té l’obligació d’escriure ni parlar una llengua que no se li ha exigit en el procés selectiu.

L’únic presumpte avanç palpable que, quant a llengua, és capaç de citar el representant de CCOO PV és aquest: “s’ha incorporat l’obligació del funcionariat d’atendre les persones en qualsevol de les dues llengües oficials que trien”. Contrastem-ho amb els fets: “Artículo 88. [...] el personal empleado público deberá observar las siguientes obligaciones: […] 4. Informar a la ciudadanía sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer, facilitando el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, así como la atención en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana”. Llegim-ho bé i no ens deixem endur pel que es suggereix però no s'afirma –estem parlant de lleis, no de contes! Enlloc no diu que tot funcionari haja de respondre en una determinada llengua oficial a qui s'hi adrece en aquesta llengua o demane ser-hi atès (no parlem ja de funcionar normalment en la llengua pròpia!). Literal: l'empleat públic pot respondre “en cualquiera de las lenguas oficiales”. I, a més, tornem-ho a explicar: no es pot demanar a cap empleat públic que exercite una capacitat –i més tant important i complexa com la llengua– que prèviament no se li ha exigit en el procés selectiu.

Les altres consecucions de CCOO PV que cita Garcia són també pura fantasia animada: pretén fer creure que d’una llei on no s’exigeix cap domini de llengua poden derivar-se, en un nivell legal inferior, decrets, ordres i reglaments que asseguren la normalitat lingüística. Com tantes vegades, ell torna a la literatura fantàstica de les intencions de futur (més que dubtoses, vist en què han quedat els compromisos adquirits per CCOO): “al desenvolupament legal de la llei [...] CCOO PV continuarà demanant un catàleg ampli de llocs amb catalogació lingüística” i una “oferta formativa àmplia i incentivada fins a arribar a la universalització de la formació lingüística”.

Podríem demanar a CCOO PV menys fantasia literària? Si simplement es limitava a respectar i copiar en els projectes de llei que signa amb el PP la grisa literalitat d’allò que ha pactat amb la societat civil, la literatura, la llengua i els ciutadans guanyarien molt al País Valencià.


Font: 'El Temps', núm. 1.324, 27-10-2009~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Enllaç recomanat]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      Optimot, consultes lingüístiques
       http://optimot.gencat.cat/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Per distribuir informació, escriviu a un dels editors:

Ferran Isabel (País Valencià) <ferran.isa...@ua.es>
Magdalena Ramon (Illes Balears) <slg...@uib.es>
Xavier Rull (Catalunya) <car...@mesvilaweb.com>
Marta Torres (Catalunya) <marta.torres.vilatars...@gmail.com>

Responsable tècnic (coordinador de la llista):
Joan Vilarnau <jvilar...@llengcat.com>

-----------------------------------------------------------------------
Web d'INFOZÈFIR: <http://www.infozefir.com>
Arxius d'INFOZÈFIR: <http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html>

Els missatges d'INFOZÈFIR són distribuïts amb el suport i col·laboració
tècnica de RedIRIS - (http://www.rediris.es)
-----------------------------------------------------------------------

Responder a