O Monday 05 January 2009 19:36:44 Miguel Branco escribiu:
> > save
> > v 1: save from ruin, destruction, or harm [syn: {salvage}, {salve},
> > {relieve}] 2: to keep up and reserve for personal or special use; "She
> > saved the old family photographs in a drawer" [syn: {preserve}]
> > 3: bring into safety; "We pulled through most of the victims of the bomb
> > attack" [syn: {carry through}, {pull through}, {bring through}]
>
> creo que esquences que o significado principal de 'save' é este, 'salvar'
> e, entendo, cando en inglés din 'save a document' están a empregar unha
> metáfora:
>
> * Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913):
> Save \Save\, v. t. [imp. & p. p. {Saved}; p. pr. & vb. n.
> {Saving}.] [OE. saven, sauven, salven, OF. salver, sauver, F.
> sauver, L. salvare, fr. salvus saved, safe. See {Safe}, a.]
>
> poderían ter empregado: store, put by, put up, treasure, save up, cache,
> accumulate, stow, stack...
>
> Tampouco as tradución requiren de ser exactas, algunhas veces non se pode.
>
> btw. hei cambiar gravar por gardar. Agradezo o debate de tódolos xeitos

Si, claro que é unha metáfora!! esa é a idea. Salvar ou Gardar. Hoxe os 
computadores non dan tantos sustos como entón, así que as dúas opcións son 
válidas, gostándome máis gardar simplemente polo feito de que inclúe un certo 
matiz de "en onde" e da menos susto que salvar. Quizais salvar veña indicado 
para copias de seguridade XD

Saúde!!!
-- 
-------------
karl

Responderlle a