Boas a tod@s.

Creo que esta mensaxe correspondería ter lugar noutra rolda, pero non
sei exactamente en cal e tampouco teño tempo para andar metido en
todas as roldas.

Antes de nada poñovos ao día. Como ao mellor xa sabedes, a OSL da USC
decidiu colaborar de forma máis activa no proceso de normalización das
TIC no campo do Software Libre mentres non se acaba de redefinir a
nova situación ou panorama para coordinar e levar adiante o traballo
nos diferentes proxectos.

A OSL da USC xa presentou o seu plano operativo a SXMIT e nel
incluíase a preocupación porque se continuara con esta labor e
planificouse a colaboración na tradución dos proxectos GNOME e Ubuntu.
En principio a maior parte do tempo vaise a adicar as versións que
saen agora tanto de GNOME (a 2.30) e a versión LTS de Ubuntu (a
10.04). A OSL tamén continuará coa labor da tradución do NetBeans, na
que se espera darlle un bo pulo a versión 6.9 que sae no mes de xuño.

A OSL tamén está a ollar/colaborar/revisar outros proxectos, xa que no
seu compromiso coa USC, a personalización e/ou adaptación da
distribución de GNU/Linux Ubuntu para USC (coñecida como Ubuntu-USC e
que xa se está a implantar nalgunha aula) ten que permitir o seu uso
en galego (a USC ten un forte compromiso co galego que se reflicte na
elección como idioma institucional da universidade).

No me lío máis. Pois neste proceso de revisión, tocoulle ao Firefox e
encontrei algunhas posibles fallas de uniformidade nas traducións,
outras nas que dúbido que a tradución sexa correcta e por último
determinadas traducións que creo que non están a seguir os criterios
de consenso que a comunidade establecou ou está a establecer no día a
día. Simplemente vou a resaltar o que máis me chocou de todos para dar
constancia do mesmo: proxy server --- servidor mandatario (eu sempre o
traducín por servidor proxy e creo que a situación a día de hoxe non
cambiou e pareceme que non é axeitado e menos senón se chegou a un
consenso).

Anexo un ficheiro .txt coas cadeas que levo marcado e que serían
revisadas e no seu momento correxidas se fixera falta para levar
integradas na nova versión da Ubuntu-USC que se basaría na 10.04 de
Ubuntu e que sería instalada en máis de 500 equipos das aulas de
informática para o vindeiro curso na USC.

Gustaríame que entre todos decidamos as traducións axeitadas para esas
cadeas a fin de poder subsanar ditos erros e avisar a quen estea a
cargo do proxecto e a súa comunidade de tradución. Esta revisión que
se está a facer, é unha revión moi por riba e que simplemente intenta
conseguir un mínimo de calidade e cumprimento dos consensos acadados
pola comunidade galega de tradución.

Espero que non moleste este correo tan longo e que a mellor non
procede nesta rolda. Simplemente dar aviso dos posibles erros na
tradución do Firefox que detectou a OSL da USC.

Saúdos.
Cadeas que en principio non deben estar correctas, que non están a acatar os 
consensos acadados pola comunidade ou que non manteñen a uniformidade nas súas 
traducións. Dixase o --> (para introducir aquí a tradución correcta).

About --> Acerca de --> (Supoño que debería estar traducido como 'Sobre' según 
o último consenso)
Learn more --> Saber máis --> Obteña máis información -->
Application --> aplicación --> (Supoño que debería estar traducido como 
'aplicativo' según o último consenso)
Profile directory --> Directorio do perfil -->
Installed Plugins --> Plugins instalados --> (Supoño que debería estar 
traducido como 'Engadidos instalados' según o último consenso)
Open Containing Folder --> Abrir o cartafol correspondente --> Abrir directorio 
contedor --> 
Show in Finder --> Mostrar no localizador --> Amosar no Finder -->
Update History --> Historial de actualizacións --> Actualizar historial -->
The URL is not valid and cannot be loaded --> O URL non é válido e non se pode 
cargar -->
Firefox can't find the file at %S --> Firefox non pode localizar o ficheiro en 
%S -->
Firefox can't find the server at %S --> Firefox non pode localizar o servidor 
en %S -->
Firefox can't establish a connection to the server at %S --> Firefox non pode 
estabelecer unha conexión co servidor en %S -->

Buscar os non pode (cannot), válido(a) e inválido(a) (valid-invalid)

The document cannot change while Printing or in Print Preview --> Non é posíbel 
modificar o documento durante a impresión ou previsualización --> O documento 
non pode mudar mentres se imprime ou previsualiza a impresión --> 

External Protocol Request --> Petición de protocolo externa(o) --> 

Remember (traducido como Lembrar)


Launch application --> Iniciar aplicación --> Executar a aplicación -->

The site at %S has been reported as an attack site and has been blocked based 
on your security preferences --> O sitio en %S foi identificado como de ataque 
e foi bloqueado baseándose nas súas preferencias de seguranza --> O sitio en %S 
foi identificado como un sitio de ataque e foi bloqueado baseándose nas súas 
preferencias de seguranza --> 

Page Setup… --> Configuración da páxina… --> Configurar páxina… --> 

Print Preview --> Previsualización --> Previsualizar --> 

Bookmarks Toolbar --> Barra de marcadores --> Barra de ferramentas dos 
marcadores --> 

Subscribe to this page… --> Suscreberse a esta páxina… --> Subscribirse a esta 
páxina… --> 

Back --> Atrás --> Retroceder --> Volver --> 
Go back --> Retroceder --> Ir atrás --> 
Forward --> Seguinte --> Adiante --> 
Go forward --> Avanzar --> 
Go Online --> Conectar --> 


Reload --> Actualizar --> Recargar --> 

Stop --> Parar --> Deter

Stop loading this page --> Parar de cargar esta páxina --> 

Home --> INICIO --> Inicio

Add-ons --> Complementos --> 

Paste --> Colar --> 

Delete --> Eliminar --> 

Search Bookmarks --> Buscar marcadores --> Buscar nos marcadores --> 

Copy Link Location --> Copiar o enderezo da ligazón --> Copiar a localización 
da ligazón --> 

Pause --> Parar --> Pór en pausa --> Pausa --> 

Mute --> Silcenciar | Unmute --> Escoitar

Reset --> Restabelecer --> Restaurar 

Switch (traducido como mudar)

Find This Page... --> Localizar nesta páxina... --> Buscar nesta páxina... --> 

Find (por localizar, ou sería buscar)

which is run by (producido por)

Set Home Page --> Estabelecer como páxina de inicio --> Estabelecer páxina de 
inicio --> 

A new ... has been installed --> Foi instalado un novo ... --> Instalouse un 
novo ... --> 

Manage Themes... --> Xerir Temas...

Plugins (traducido como plugins, habería que trocalo a engadidos)

Clear Now --> Eliminar agora --> Limpar agora

Never for This Site --> Nunca para este sitio --> Nunca neste sitio --> 

Remove Bookmark;Remove #1 Bookmarks --> Borrar marcador;Borrar marcadores (#1) 
--> (non sería Eliminar)

Get me out of here! --> Saír de aquí --> Sáqueme de aquí! --> 

Reported Web Forgery! --> Web indicada como falsa. --> Sitio considerado como 
falsificación web --> 

This isn't a web forgery… --> Esta non é unha web falsa… --> Non é unha 
falisificación web… --> 

Reported Attack Site! --> Sitio indicado como de ataque.

Suspected Attack Site! --> Sitio considerado de ataque --> Sitio sospeitoso de 
ser de ataque --> 

This isn't an attack site… --> Este non é un sitio de ataque… --> 

Move Up --> Mover cara a arriba --> Subir --> 
Move Down --> Mover cara a abaixo --> Baixar --> 

Restore Defaults --> Restaurar a configuración predefinida --> Restaurar 
predefinidos --> 

Empregase mude (no lugar de cambiar en moitos lugares)

Expand --> expandir --> Expandir --> 
Collapse --> contraer --> Contraer --> 
Open --> abrir --> Abrir --> 

Problem loading page --> Problema ao cargar a páxina --> 

Failed to Connect --> Imposíbel conectar --> 
Unable to connect --> Non foi posíbel conectarse --> 
Unable to Update --> Imposibel actualizar --> 

Server not found --> Servidor non encontrado
Proxy Server Not Found --> Non se encontrou o proxy


<ul>
 <li>Check the address for typing errors such as
  <strong>ww</strong>.example.com instead of
  <strong>www</strong>.example.com</li>
 <li>If you are unable to load any pages, check your computer's network
  connection.</li>
 <li>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure
  that &brandShortName; is permitted to access the Web.</li>
</ul>
<ul>
 <li>Verifique o enderezo para tipificar erros tales como
  <strong>ww</strong>.exemplo.com en lugar de 
  <strong>www</strong>.exemplo.com</li>
 <li>Se non pode cargar algunhas páxinas, verifique a conexión de rede do 
computador.</li>
 <li>Se o computador ou rede está protexido por un firewall ou proxy, 
asegúrese de 
  que &brandShortName; ten permiso para acceder á web.</li>
</ul>


Check --> Verifique ou Comprobe


Offline mode --> Modo desconectado --> Modo sen conexión

Deberíamos seguir o mesmo criterio na cadea de abaixo:

<ul>
 <li>Uncheck &quot;Work Offline&quot; in the File menu, then try again.</li>
</ul>
<ul>
 <li>Desmarque &quot;Traballar sen conexión&quot; no menú Ficheiro e, a seguir 
tente de novo.</li>
</ul>

The proxy server is refusing connections --> O servidor mandatario está a 
rexeitar as conexións --> (Proxy por mandatario, como o vedes?)

Nalgúns lugares aparecer proxy server como servidor mandatario

Secure Connection Failed --> Erro de conexión segura --> 

Count --> Contar 
visit count --> contía de visitas

Hai un Security traducido por Avanzado (buscalo)

Embed --> Incorporar --> 

Quirks mode --> Modo con fallos --> 
Standards compliance mode --> Modo de seguimento dos estándares --> 

New Folder --> Engadir cartafol --> Novo cartafol

security library failure. --> erro da biblioteca de seguranza. --> 

Z > A Sort Order --> Orde Z > A
Last > First Sort Order --> Ordenación último > primeiro

Hai un Undo coa tradución Desfazer, cambialo

Forget About This Site --> Esquecer este sitio --> 

Open in a New Window --> Abrir nunha nova xanela --> Abrir en nova xanela --> 

is copyright --> é copyright --> 

As abreviaturas tipo URL deberían ir sempre en maiúsculas, non si?


For security reasons, javascript or data urls cannot be loaded from the history 
window or sidebar. --> Por motivos de seguranza non se é posíbel cargar nin o 
URL de Javascript nin os datos na barra lateral do historial. --> 

Bookmarks Menu --> Menú de marcadores --> Menú dos marcadores --> 

Live Bookmark feed failed to load. --> Erro ao cargar a fonte do marcador 
dinámico. --> Cambiar os failed por produciuse un erro

Parei no segmento 1278, isto é para min, para saber en que segmento teño que 
continuar a revisión.

Responderlle a