Achego a miña proposta para todos os erros que comentas


2010/2/12 Enrique Estévez Fernández <e...@keko.me>:
> Boas a tod@s.
>
> Creo que esta mensaxe correspondería ter lugar noutra rolda, pero non
> sei exactamente en cal e tampouco teño tempo para andar metido en
> todas as roldas.
>
> Antes de nada poñovos ao día. Como ao mellor xa sabedes, a OSL da USC
> decidiu colaborar de forma máis activa no proceso de normalización das
> TIC no campo do Software Libre mentres non se acaba de redefinir a
> nova situación ou panorama para coordinar e levar adiante o traballo
> nos diferentes proxectos.
>
> A OSL da USC xa presentou o seu plano operativo a SXMIT e nel
> incluíase a preocupación porque se continuara con esta labor e
> planificouse a colaboración na tradución dos proxectos GNOME e Ubuntu.
> En principio a maior parte do tempo vaise a adicar as versións que
> saen agora tanto de GNOME (a 2.30) e a versión LTS de Ubuntu (a
> 10.04). A OSL tamén continuará coa labor da tradución do NetBeans, na
> que se espera darlle un bo pulo a versión 6.9 que sae no mes de xuño.
>
> A OSL tamén está a ollar/colaborar/revisar outros proxectos, xa que no
> seu compromiso coa USC, a personalización e/ou adaptación da
> distribución de GNU/Linux Ubuntu para USC (coñecida como Ubuntu-USC e
> que xa se está a implantar nalgunha aula) ten que permitir o seu uso
> en galego (a USC ten un forte compromiso co galego que se reflicte na
> elección como idioma institucional da universidade).
>
> No me lío máis. Pois neste proceso de revisión, tocoulle ao Firefox e
> encontrei algunhas posibles fallas de uniformidade nas traducións,
> outras nas que dúbido que a tradución sexa correcta e por último
> determinadas traducións que creo que non están a seguir os criterios
> de consenso que a comunidade establecou ou está a establecer no día a
> día. Simplemente vou a resaltar o que máis me chocou de todos para dar
> constancia do mesmo: proxy server --- servidor mandatario (eu sempre o
> traducín por servidor proxy e creo que a situación a día de hoxe non
> cambiou e pareceme que non é axeitado e menos senón se chegou a un
> consenso).
>
> Anexo un ficheiro .txt coas cadeas que levo marcado e que serían
> revisadas e no seu momento correxidas se fixera falta para levar
> integradas na nova versión da Ubuntu-USC que se basaría na 10.04 de
> Ubuntu e que sería instalada en máis de 500 equipos das aulas de
> informática para o vindeiro curso na USC.
>
> Gustaríame que entre todos decidamos as traducións axeitadas para esas
> cadeas a fin de poder subsanar ditos erros e avisar a quen estea a
> cargo do proxecto e a súa comunidade de tradución. Esta revisión que
> se está a facer, é unha revión moi por riba e que simplemente intenta
> conseguir un mínimo de calidade e cumprimento dos consensos acadados
> pola comunidade galega de tradución.
>
> Espero que non moleste este correo tan longo e que a mellor non
> procede nesta rolda. Simplemente dar aviso dos posibles erros na
> tradución do Firefox que detectou a OSL da USC.
>
> Saúdos.
>
Cadeas que en principio non deben estar correctas, que non están a acatar os 
consensos acadados pola comunidade ou que non manteñen a uniformidade nas súas 
traducións. Dixase o --> (para introducir aquí a tradución correcta).

About --> Acerca de --> (Supoño que debería estar traducido como 'Sobre' según 
o último consenso) Sobre
Learn more --> Saber máis --> Obteña máis información --> Máis información
Application --> aplicación --> (Supoño que debería estar traducido como 
'aplicativo' según o último consenso)Aplicativo
Profile directory --> Directorio do perfil --> Directorio do perfil (directorio 
cando se refire a unha lista, cartafol cando se refire a un lugar na árbore de 
ficheiros)
Installed Plugins --> Plugins instalados --> (Supoño que debería estar 
traducido como 'Engadidos instalados' según o último consenso) Complemento
Open Containing Folder --> Abrir o cartafol correspondente --> Abrir directorio 
contedor --> Abrir o cartafol contedor
Show in Finder --> Mostrar no localizador --> Amosar no Finder --> Mostrar no 
Finder
Update History --> Historial de actualizacións --> Actualizar historial --> 
Actualizar o historial
The URL is not valid and cannot be loaded --> O URL non é válido e non se pode 
cargar --> O URL non é correcto e non se pode cargar
Firefox can't find the file at %S --> Firefox non pode localizar o ficheiro en 
%S --> O Firefox non pode encontrar o ficheiro en %S
Firefox can't find the server at %S --> Firefox non pode localizar o servidor 
en %S --> O Firefox non pode encontrar o servidor en %SO sitio en %S foi 
identificado como un sitio de ataque e foi bloqueado baseándose nas súas 
preferencias de seguranza
Firefox can't establish a connection to the server at %S --> Firefox non pode 
estabelecer unha conexión co servidor en %S --> O Firefox non pode estabelecer 
unha conexión co servidor en %S

Buscar os non pode (cannot), válido(a) e inválido(a) (valid-invalid) --> non se 
pode, (non) é correcto

The document cannot change while Printing or in Print Preview --> Non é posíbel 
modificar o documento durante a impresión ou previsualización --> O documento 
non pode mudar mentres se imprime ou previsualiza a impresión --> Non se pode 
cambiar o documento mentres se imprime ou se visualiza na Previsualización da 
impresión

External Protocol Request --> Petición de protocolo externa(o) --> Solicitude 
de protocolo externo

Remember (traducido como Lembrar) --> Lembre (recorde)


Launch application --> Iniciar aplicación --> Executar a aplicación --> Lanzar 
o aplicativo

The site at %S has been reported as an attack site and has been blocked based 
on your security preferences --> O sitio en %S foi identificado como de ataque 
e foi bloqueado baseándose nas súas preferencias de seguranza --> O sitio %S 
identificouse como sitio atacante e bloqueouse segundo as súas preferencias de 
seguranza --> 

Page Setup… --> Configuración da páxina… --> Configurar páxina… --> Configurar 
a páxina

Print Preview --> Previsualización --> Previsualizar --> Previsualización da 
impresión

Bookmarks Toolbar --> Barra de marcadores --> Barra de ferramentas dos 
marcadores --> Barra de marcadores

Subscribe to this page… --> Suscreberse a esta páxina… --> Subscribirse a esta 
páxina… --> 

Back --> Atrás --> Retroceder --> Volver --> Atrás
Go back --> Retroceder --> Ir atrás --> Volver atrás
Forward --> Seguinte --> Adiante --> Adiante
Go forward --> Avanzar --> Ir adiante
Go Online --> Conectar --> Conectar


Reload --> Actualizar --> Recargar --> Recargar

Stop --> Parar --> Deter --> Deter

Stop loading this page --> Parar de cargar esta páxina --> Deter a carga desta 
páxina

Home --> INICIO --> Inicio --> Inicio

Add-ons --> Complementos --> Add-ons

Paste --> Colar --> Pegar

Delete --> Eliminar --> Eliminar

Search Bookmarks --> Buscar marcadores --> Buscar nos marcadores --> Buscar nos 
marcadores

Copy Link Location --> Copiar o enderezo da ligazón --> Copiar a localización 
da ligazón --> Copiar o enderezo da ligazón

Pause --> Parar --> Pór en pausa --> Pausa --> Pausa (facer unha pausa)

Mute --> Silcenciar | Unmute --> Escoitar --> Enmudecer / Desenmudecer

Reset --> Restabelecer --> Restaurar --> restabelecer

Switch (traducido como mudar) --> conmutar

Find This Page... --> Localizar nesta páxina... --> Buscar nesta páxina... --> 
Atopar nesta páxina

Find (por localizar, ou sería buscar) --> Atopar

which is run by (producido por) --> realizado por

Set Home Page --> Estabelecer como páxina de inicio --> Estabelecer páxina de 
inicio --> 

A new ... has been installed --> Foi instalado un novo ... --> Instalouse un 
novo ... --> Instalouse un novo

Manage Themes... --> Xerir Temas...--> Xestionar temas

Plugins (traducido como plugins, habería que trocalo a engadidos) --> 
Complementos

Clear Now --> Eliminar agora --> Limpar agora --> Borrar agora

Never for This Site --> Nunca para este sitio --> Nunca neste sitio --> Nunca 
deste sitio

Remove Bookmark;Remove #1 Bookmarks --> Borrar marcador;Borrar marcadores (#1) 
--> (non sería Eliminar)--> Borrar, Mudar

Get me out of here! --> Saír de aquí --> Sáqueme de aquí! --> Sáqueme de aquí

Reported Web Forgery! --> Web indicada como falsa. --> Sitio considerado como 
falsificación web --> Web denunciada como falsificación

This isn't a web forgery… --> Esta non é unha web falsa… --> Non é unha 
falisificación web… --> Non é unha falsificación

Reported Attack Site! --> Sitio indicado como de ataque. --> Sitio denunciado 
como atacante

Suspected Attack Site! --> Sitio considerado de ataque --> Sitio sospeitoso de 
ser de ataque --> Sitio sospeitoso de ser atacante 

This isn't an attack site… --> Este non é un sitio de ataque… --> Non é un 
sitio atacante

Move Up --> Mover cara a arriba --> Subir --> Subir
Move Down --> Mover cara a abaixo --> Baixar --> Baixar

Restore Defaults --> Restaurar a configuración predefinida --> Restaurar 
predefinidos --> Restaurar os (valores) predefinidos

Empregase mude (no lugar de cambiar en moitos lugares) --> mudar é verbo de 
valores moi especializados...mellor cambiar

Expand --> expandir --> Expandir --> Expandir
Collapse --> contraer --> Contraer --> Contraer
Open --> abrir --> Abrir --> Abrir

Problem loading page --> Problema ao cargar a páxina --> Produciuse un problema 
ao cargar a páxina

Failed to Connect --> Imposíbel conectar --> Produciuse un fallo ao conectar
Unable to connect --> Non foi posíbel conectarse --> Non se puido conectar
Unable to Update --> Imposibel actualizar --> Non se puido actualizar

Server not found --> Servidor non encontrado --> Non se encontrou o servidor
Proxy Server Not Found --> Non se encontrou o proxy --> Non se encontrou o 
servidor proxy


<ul>
 <li>Check the address for typing errors such as
  <strong>ww</strong>.example.com instead of
  <strong>www</strong>.example.com</li>
 <li>If you are unable to load any pages, check your computer's network
  connection.</li>
 <li>If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure
  that &brandShortName; is permitted to access the Web.</li>
</ul>
<ul>
 <li>Verifique o enderezo para tipificar erros tales como
  <strong>ww</strong>.exemplo.com en lugar de 
  <strong>www</strong>.exemplo.com</li>
 <li>Se non pode cargar algunhas páxinas, verifique a conexión de rede do 
computador.</li>
 <li>Se o computador ou rede está protexido por un firewall ou proxy, 
asegúrese de 
  que &brandShortName; ten permiso para acceder á web.</li>
</ul>


Check --> Verifique ou Comprobe--> Comprobe


Offline mode --> Modo desconectado --> Modo sen conexión --> Modo en 
desconexión (online/offline = en conexión/en desconexión)

Deberíamos seguir o mesmo criterio na cadea de abaixo:

<ul>
 <li>Uncheck &quot;Work Offline&quot; in the File menu, then try again.</li>
</ul>
<ul>
 <li>Desmarque &quot;Traballar sen conexión&quot; no menú Ficheiro e, a seguir 
tente de novo.</li>
</ul>

The proxy server is refusing connections --> O servidor mandatario está a 
rexeitar as conexións --> (Proxy por mandatario, como o vedes?)

Nalgúns lugares aparecer proxy server como servidor mandatario --> mellor 
"servidor proxy"

Secure Connection Failed --> Erro de conexión segura --> Fallou a conexión 
segura

Count --> Contar --> contar/conta
visit count --> contía de visitas --> conta de visitas

Hai un Security traducido por Avanzado (buscalo)

Embed --> Incorporar --> incorporar

Quirks mode --> Modo con fallos --> Modo con fallos
Standards compliance mode --> Modo de seguimento dos estándares --> Modo de 
seguimento de estándares

New Folder --> Engadir cartafol --> Novo cartafol --> Cartafol novo

security library failure. --> erro da biblioteca de seguranza. --> fallo da 
biblioteca de seguranza

Z > A Sort Order --> Orde Z > A > Ordenación Z > A
Last > First Sort Order --> Ordenación último > primeiro --> Ordenación 
primeiro > derradeiro

Hai un Undo coa tradución Desfazer, cambialo --> Desfacer

Forget About This Site --> Esquecer este sitio --> Esquecer este sitio

Open in a New Window --> Abrir nunha nova xanela --> Abrir en nova xanela --> 
Abrir nunha xanela nova

is copyright --> é copyright --> Os dereitos de autor son...

As abreviaturas tipo URL deberían ir sempre en maiúsculas, non si? --> sempre 
(e sen plural con -s-)


For security reasons, javascript or data urls cannot be loaded from the history 
window or sidebar. --> Por motivos de seguranza non se é posíbel cargar nin o 
URL de Javascript nin os datos na barra lateral do historial. --> Por razóns de 
seguranza, o javascript ou os URL de datos non se poden cargar da barra lateral 
da xanela do historial 

Bookmarks Menu --> Menú de marcadores --> Menú dos marcadores --> Menú de 
marcadores

Live Bookmark feed failed to load. --> Erro ao cargar a fonte do marcador 
dinámico. --> Cambiar os failed por produciuse un erro --> Produciuse un fallo 
ao cargar os marcadores dinámicos da fonte

Parei no segmento 1278, isto é para min, para saber en que segmento teño que 
continuar a revisión.

Responderlle a