אני לא שוכנעתי שזה מנגנון הגיוני. לא חושב שחברות ירצו להשתתף במבנה כזה ולא
אוהב משחקים עם התקנון.
אני מבין את הרצון להסמיך את הוועד לקבל החלטות ולתת תקנון גמיש, אבל יש גבול.
אני לא חושב שהצעה זאת תעבוד ומרגיש מאוד לא בנוח עם שינויי תקנון ספוקלטיבים.

אני מבין גם את חוסר הרצון בשינוי תקנון באסיפה מיוחדת באמצע השנה אבל זה עדיף
בעיני על העברת שינוי תקנון לא מתאים. והשינוי הזה לא מתאים.

רוב הסיכויים שהשינוי פשוט לא יעבוד, לא יביא את מה שאנחנו רוצים, אבל אני
מרגיש לא בנוח איתו. נראה לי שאנחנו קופצים קדימה, לא יודעים עדיין מה המנגנון
הרצוי ומשחקים עם התקנון מוקדם מידי.

On Mon, Nov 5, 2018, 00:47 Shai Berger <s...@hamakor.org.il wrote:

> בעקבות כל הדיונים, אני רוצה להציג כאן את הצעתי הפורמלית להחלטה של
> האסיפה בעניין צירוף ארגונים לעמותה. לפני ההצעה עצמה, אני אחזור על
> הרעיון: שילוב ארגונים בפעילות העמותה היא ככל הנראה הדרך הסבירה ביותר
> להשיג משאבים כספיים וארגוניים, שהעמותה זקוקה להם לשם הבטחת המשך צמיחתה
> ואף פעילותה השוטפת. לטעמי, שילובם כחברים בעלי זכות הצבעה הוא הדרך הקלה
> והפשוטה לתת איזושהי תמורה על המשאבים הללו (קצת כמו משקיעים בחברה
> שמקבלים מניות).
> אני מכיר בכך שבדרך זו ישנה גם בעייתיות, ואיני מציע שהעמותה תלך בדרך זו
> מיד -- אבל אני חושב שכדאי שהאפשרות לעשות זאת תימצא בידיו של הועד. מעבר
> לכך, אני חושב שאם אנחנו אכן רוצים לאפשר זאת -- החלטה שעשויה לשנות
> מהותית את אופיה של העמותה -- רצוי שההחלטה תתקבל באספה מן המניין, רבת
> משתתפים ככל האפשר, ולא באספה מיוחדת שרק חברים מעטים טורחים להגיע אליה;
> לכן אני מבקש לאשר את ההצעה כבר עכשיו, באספה „הגדולה” באוגוסט פינגווין.
>
> להלן הצעת ההחלטה:
>
> 1. האסיפה מחליטה לשנות את תקנון העמותה[1] כדלהלן:
>     - סעיף 13ה („תאגיד אינו יכול להיות חבר בעמותה”) יוחלף בסעיף הבא:
>      ה. תאגיד יוכל להתקבל כחבר בעמותה, על פי החלטת ועד העמותה.
>     - לסעיף 14 (זכויות וחובות של חברים) ייתווספו תת הסעיפים הבאים:
>      ה. חבר העמותה שהוא תאגיד לא יוכל להיבחר לועד העמותה או לועדת
>      הביקורת.
>      ו. דמי החבר שיחולו על חברים תאגידים ייקבעו בנפרד מדמי
>      החבר החלים על חברים יחידים.
>     - לסעיף 15(פקיעת חברות) א („החברות בעמותה פוקעת”) יתווספו סעיפים
>         א.4. חברות של תאגיד בעמותה פוקעת עם התפרקות התאגיד
>         א.5. חברות של תאגיד בעמותה פוקעת אוטומטית אם לא שילם את
>         דמי החבר החלים עליו, 30 יום לאחר שקיבל הודעה בכתב על
>         החוב.
>     - המשפט הראשון בסעיף 23 (החלטות) ינוסח מחדש כדלהלן:
>      החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם
>      החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן, אך לא תתקבל החלטה אם
>      התנגדו לה 66% מהחברים היחידים הזכאים להצביע באסיפה; היו
>      הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
>
> 2. האסיפה קוראת לועד למצות אפשרויות לגיוס משאבים, בכללן שילוב תאגידים
> בפעילות העמותה בצורות שונות, לפני הכנסת תאגידים כחברים לעמותה.
>
> תודה על הכל,
>     שי
>
> [1]
> https://wiki.hamakor.org.il/index.php?title=%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות