On Mon, 5 Nov 2018 21:03:10 +0200
Lior Kesos <l...@linnovate.net> wrote:

> בתפקידי הנהלה. מה שאני כן רואה זה את שי ותומר שנושאים בנטל מציעים
> לעשות שינוי שיהפוך את העמותה ליותר רלוונטית.

רק תיקון עובדתי: ההצעה הזו היא שלי. תומר לא הביע תמיכה בה. אנחנו
מסכימים על הרבה דברים ועל הכיוון הכללי של שיתוף פעולה עם חברות, אבל לא
על כל הפרטים.
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות