Hallo Eilidh, ('s a h-uile duine)

'S math cluinntinn bhuat. (It's good to hear from you.)
Sgri\obh thu (you wrote):

>Hallo a h uile duine,
>  Tha mi an seo cuichead ach bha mi gle trang aig sgoil.
>I am here also but I was very busy at school.
>Tha an cnatan grod agam cuichead, ach tha mi a' faighinn gu math a nis, mar
>sin chan eil mi feumach am bas sanas.
>I have a rotten cold also but I am geeting better(well) now  so I don't
>need a death notice( this is as close to *obituary* as I could find)

Bidh mi toilichte gu bheil thusa beo\ agus ann an deagh shla\inte.
I'm glad that you are alive and in good health.

Sla\n leat,

Eideard


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to