Aí vai algo máis.

2010/6/19 Enrique Estévez Fernández <keko.gl en gmail.com>:
> Boas.
>
> Xa traducín algunhas partes do que enviei e xa o remitín. Miña
> intención e deixar o bug resolto canto antes, xa que ten prioridade
> alta.
>
>> Upgrade Now to the new Thunderbird 3.1!
> Anove agora á nova versión de Thunderbird 3.1!
>
> http://trunk.mozillamessaging.com/gl/

E ese "saiba mais" de onde raio saíu??? Ademais de faltarlle o til a
"máis" quedaría mellor traducido como "Infórmese" ou "Obteña máis
información"...

> ------------------
>
>> Easier to Upgrade
>>
>> Easier to Upgrade

Máis fácil de anovar

>> It's easier to upgrade to Thunderbird 3.1 from older versions of
>> Thunderbird and other email clients like Outlook, Outlook Express, or
>> Windows Mail.

É máis fácil anovar a Thunderbird 3.1 dende versións antigas de
Thunderbird e de outros clientes de correo-e como Outlook, Outlook
Express ou Windows Mail.

>> Our new Migration Assistant will help you set up Thunderbird the way
>> you want it. And our import tools help you bring your emails, address
>> books, and settings from your older email program to Thunderbird 3.1.
>> Learn More

O novo Asistente de migración axudaralle a configurar Thunderbird tal
como desexe. E as ferramentas de importación importarán a Thunderbird
3.1 as mensaxes, as axendas de enderezos, e a configuración do seu
programa de correo-e anterior. Obteña máis información

>> Non atopei a de galego, por agora.
>> http://trunk.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/
>> ---------------
>>
>> Quick Filter Toolbar

Barra de filtro rápido

>> The new Quick Filter Toolbar lets you filter your email faster. Start
>> typing in words in the Quick Filter search box and the results are
>> displayed instantly.  Or you can filter your email by New Messages,
>> Tags, and people in your Address Book. You can also "Pin" or save a
>> Filter and use it across multiple folders.

A nova barra de Filtro rápido permitiralle filtrar máis rápido o seu
correo. Comece introducindo palabras na caixa de busca de Filtro
rápido e mostraranse os resultados no momento. Ou tamén pode filtrar
as mensaxes utilizando os filtros Mensaxes novas, Etiquetas, e persoas
da Axenda. Tamén pode "marcar" ou gardar un Filtro e usalo en varios
cartafoles.

Non sei se usades "cartafol" para isto.

> Non atopei a de galego por agora.
> http://trunk.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/features/
>
> -------------------
>
>> Upgrade Now!
> Anove agora!
>> Upgrade to Thunderbird 3.1
> Anove ao Thunderbird 3.1
>> Now with Tabs, Better Search, and more.
> Agora con separadores, mellor busca e moito máis.
>> It's Easier to Upgrade. It's Free.
> Máis fácil de anovar. De balde.
>> Faster than Thunderbird 2.";
> Máis rápido que o Thunderbird 2.
>
> http://trunk.mozillamessaging.com/gl/thunderbird/3.1/details/
> ----------------
>
>> Welcome to Thunderbird!
> Benvida ao Thunderbird!
>> Mozilla’s Thunderbird is all yours - your language, your add-ons, your 
>> email.
> Mozilla Thunderbird: vostede decide - o seu idioma, os seus
> complementos, o seu correo electrónico.
>> Need help setting up or using Thunderbird?
> Precisa axuda para configurar ou usar Thunderbird?
>> Sending and Receiving Emails
> Enviar e recibir correos electrónicos

Enviar e recibir mensaxes de correo-e

>> Setting up your Email Account
> Configurar a súa conta de correo
>> For other frequently asked questions, tips and more help, visit <a
>> href="http://support.mozillamessaging.com";>Thunderbird Help Center
> Para preguntas frecuentes, trucos e axuda xeral, visite <a
> href="http://support.mozillamessaging.com";>Centro de axuda de
> Thunderbird
>> For the latest product information, visit the <a
>> href="http://www.mozillamessaging.com/<?=$lang?>/thunderbird/">Thunderbird
>> Home Page
> Para obter a información mais actualizada sobre o produto, visite a <a
> href="http://www.mozillamessaging.com/<?=$lang?>/thunderbird/">páxina
> de inicio do Thunderbird

O "máis" leva til

> http://trunk.mozillamessaging.com/gl/thunderbird/3.1/start/
> ---------------
>
>> What’s New in Thunderbird

Novidades de Thunderbird

>> Thanks for choosing Thunderbird 3.1

Grazas por elixir Thunderbird 3.1

>> What's New in Thunderbird 3.1

Novidades de Thunderbird 3.1

>> We hope you enjoy the new features in Thunderbird. We have new search
>> tools, tabbed email, message archiving, and hundreds of add-ons to
>> make Thunderbird 3.1 all yours.

Agardamos que goce cas novas funcionalidades de Thunderbird. Hai novas
ferramentas de busca, separadores para o correo, arquivo de mensaxes,
e centos de complementos que     NON SEI COMO TRADUCIR ISTO

>> Easier to Upgrade with New Migration Assistant

Máis fácil de anovar co novo Asistente de migración

>> Under the Help Menu, select the Migration Assistant to help you change
>> your Toolbar layout and add features like Compact Header and Advanced
>> Folder Columns.

Seleccione no menú Axuda o Asistente de migración para axudarlle a
cambiar a disposición das barras de ferramentas e engadir
funcionalidades como       NON SEI COMO TRADUCIR ISTO

>> Better Search with New Search Tools

Busca mellorada con novas ferramentas de busca

>> The new Quick Filter Toolbar lets you filter your email faster. Filter
>> your email by New Messages, Tags, people in your Address Book, or
>> using search terms. You can also &quot;Pin&quot; or save a Filter and
>> use it across multiple folders.

A nova barra de Filtro rápido permitiralle filtrar máis rápido o seu
correo. Comece introducindo palabras na caixa de busca de Filtro
rápido e mostraranse os resultados no momento. Ou tamén pode filtrar
as mensaxes utilizando os filtros Mensaxes novas, Etiquetas, persoas
da Axenda ou usando termos de busca. Tamén pode "marcar" ou gardar un
Filtro e usalo en varios cartafoles.

>> Type in your search term in the Global Search Bar and we will open
>> your search results in a new tab. You can pinpoint what you're looking
>> for with Thunderbird's filtering and timeline tools.

Introduza o termo a buscar na barra de Busca global e abriranse os
resultados da busca nun novo separador. Pode      NON SEI COMO
TRADUCIR ISTO

>> Tabbed Email

Correo con separadores

>> If you like Firefox’s tabbed browsing, you’re going to love tabbed
>> email. Double-click or hit enter on a mail message to open messages in
>> a new tab window. You can right-click on messages or folders to open
>> them in a tab background.

Se lle gusta a navegación con separadores de Firefox vaille encantar o
correo con separadores. Faga dobre clic ou prema Intro nunha mensaxe
para abrir as mensaxes nun novo separador. Pode premer co botón
dereito nas mensaxes ou nos cartafoles para abrilos nun separador en
segundo plano.

>> Message Archiving

Arquivado de mensaxes

>> Clicking the Archive button or the ‘A’ key will archive your email.
>> Archiving mail moves email from your inbox into the new archive folder
>> system.

Se preme no botón Arquivar ou preme a tecla 'A' arquivarase a mensaxe.
O arquivado de correo move a mensaxe dende a caixa de entrada ao novo
cartafol do sistema para arquivar.

>> More New Features to Explore:

Máis funcionalidades novas para explorar:

>> One-click Address Book
>> Attachment Reminder
>> Unified Folders
>> Activity Manager

Xestor de actividade

>> Hundreds of new Add-ons to try

Centos de novos complementos para probar

>> For additional product information, visit the <a
>> href="/thunderbird/">Thunderbird Home Page

Para obter información adicional sobre o produto visite o <a
href="/thunderbird/">Sitio web de Thunderbird

>> http://trunk.mozillamessaging.com/gl/thunderbird/3.1/whatsnew/
>> ------------

Responderlle a