2010/6/22 Leandro Regueiro <leandro.regueiro en gmail.com>

> 2010/6/22 ifrit <ifrit en sonche.eu>:
> > 2010/6/22 Enrique Estévez Fernández <keko.gl en gmail.com>
> >>
> >> Ola.
> >>
> >> Xa engadín as traducións de Leandro con algunha que outra modificación
> >> para intentar manter o mesmo estilo que nas versións anteriores pero
> >> solucionando o que podía estar mal.
> >>
> >> Faltan estas outras cadeas (un montonazo delas) e a ver se alguén me
> >> bota unha man, e así hoxe quedan solucionados os bugs (bueno, un deles
> >> xa está solucionado).
>
> Comento abaixo dúas ou tres cousas que penso que vale a pena resaltar.
>
Respondo abaixo ;)

>
> >> New tools like our timeline and filtering tools will help you pinpoint
> >> the email you're looking for, whether it's the one from yesterday,
> >> last month, or several years ago.
> >
> > Novas ferramentas como a nosa lña temporal e ferramentas de filtrado que
> che
> > axudarán a atopar con exactitude a mensaxe que estás a procurar, sexa
> este
> > de onte, do último mes ou de fai variaos anos.
>
> O de "timeline" non estou moi seguro de como se debe traducir, vós diredes.
>
> >> <p>Customize Thunderbird however you want, whether it's to make
> >> you more productive or to make Thunderbird more fun. You can choose
> >> from hundreds of add-ons like the Lightning Calendar to manage your
> >> schedule or Personas to change Thunderbird's look. </p>
> >> <p>You can now find and install new add-ons directly from the
> >> Add-ons Manager. </p>
> >
> > <p>Personaliza Thunderbird como queiras, xa sexa para facelo máis
> produtivo
> > ou para facer Thunderbird máis divertido. Podes escoller entre centos de
> > complementos como o Lightining Calendar para organizar o teu horario ou
> > Personas para mudar a apariencia de Thunderbird. </p>
> > <p>Agora podes atopar e instala novos complementos directamente dende o
> > Xestor de complementos. </p>
> >>
> >> <h4>Mail Account Setup Wizard</h4>
> >> <p>Prior to this new feature you had to know your IMAP, SMTP, SSL/TLS
> >> settings. Now all you need to provide is your name, email address,
> >> and password and the new email account set up wizard will check our
> >> database and find the email settings for you.</p>
> >
> > <h4>Configuración guiada da conta de correo</h4>
> > <p>Antes de usar esta opción tiñas que coñecer os teus parámetros de
> IMAP,
> > SMTP, SSL/TLS. Agora todo o que precisas é poñer o teu nome, enderezo
> mail e
> > contrasinal e a nova configuración guiada da conta de correo comprabará a
> > nosa base de datos e atopará os parámetros por ti.</p>
> >
> >>
> >> <h4>One-click Address Book</h4>
> >> <p>One-click Address Book is a quick and easy way to add people to
> >> your address book. Add people by simply clicking on the star icon in
> >> the message you receive. Two clicks and you can add more details like
> >> a photo, birthday, and other contact information. </p>
> >
> > <h4>O libro de enderezos cun só clic</h4>
> > <p>O libro de enderezos cun só clic é unha forma rápida e sinxela de
> engadir
> > xente ó teu libro de enderezos. Engade xente simplemente facendo clic na
> > icona da estrela na mensaxe que recibes. Dous clics e podes engadir máis
> > detalle como unha foto, aniversario e outra información de contacto.</p>
>
> "address book"="axenda" ou ="libro de enderezos"??
>

Penso que libro de enderezos. Nunha axenda apúntanse máis cousas que os
enderezos e os datos das persoas.


>
> >> <h4>Attachment Reminder</h4>
> >> <p>The new attachment reminder looks for the word attachment (and
> >> other words like file types) in the body of your message and reminds
> >> you to add an attachment before hitting send.</p>
> >
> > <h4>Recordatorio de adxuntos</h4>
> > <p>O nonvo recordatorio de adxuntos busca pola palabra adxunto (e outras
> > palabras como tipos de arquivo) no corpo da túa mensaxe e recórdache que
> > engadas o adxunto antes de pulsar enviar.</p>
>
> "attachment"="anexo" ou ="adxunto"??? Segundo as estatísticas de uso
> das que dispoño a cousa tende a "anexo" con diferencia e é a opción
> máis suxerida nos glosarios, o que non quere dicir que sexa a
> correcta.
>
> >> <h4>Activity Manager</h4>
> >> <p>The Activity Manager records all the interactions between
> >> Thunderbird and your email provider in one place. There’s no more
> >> guess work. You only have to look in one place to see everything
> >> that’s happening your email.</p>
> >
> > <h4>Xestor de actividade</h4>
> > <p>O Xestor de actividade rexistra todas as interaccións entre
> Thunderbird e
> > o teu provedor de correo-e nun único sitio. Xa non hai que andar máis ás
> > adiviñas. Só tes que mirar nun único sitio para ver todo o que está a
> pasar
> > no teu correo-e.</p>
> >
> >>
> >> <h4>Easier to Get Started</h4>
> >> <p>Prior to the new account wizard, you had to know your IMAP,
> >> SMTP, SSL/TLS settings. Now all you need to provide is your name,
> >> email address, and password and the new mail account setup wizard will
> >> find the email settings for you. </p>
> >
> > <h4>Sinxelo de empezar a usar</h4>
> > <p>Antes do modo guiado para crear unha nova conta tiñas que coñecer os
> teus
> > parámetros IMAP, SMTP, SSL/TLS. Agora todo o que precisas é poñer o teu
> > nome, enderezo mail e contrasinal e o configuración guiada de nova conta
> de
> > correo atopará os parámetros por ti. </p>
> >
> >>
> >> <p>In the spirit of community, if we don’t have your email
> >> settings, you can contribute your email settings so users with the
> >> same email provider will benefit from your contribution. </p>
> >
> > <p>Seguindo o espírito da comunidade, se non temos os parámetros do teu
> > correo-e, podes proporcionalos para que outros usuarios co mesmo provedor
> de
> > correo-e tire beneficio da túa achega. </p>
> >
> >>
> >> <h4>Search</h4>
> >> <p>The new search interface in Thunderbird 3.1 contains filtering and
> >> timeline tools to pinpoint the exact email you’re looking for.
> >> Thunderbird 3.1 also indexes all of your emails to help you search
> >> even faster. Your search results are displayed in a tab so you can
> >> easily switch back and forth to your search results and other
> >> email.</p>
> >
> > <h4>Busca</h4>
> > <p>A nova interface de busca en Thunderbird 3.1 contén ferramentas de
> > filtrado e liña temporal para atopar exactamente a mensaxe que estás
> > procurando.
> > Thunderbird 3.1 tamén indexa todos os teus correos para axudarche a
> buscar
> > inda máis rápido. Os resultados da túa busca amósanse nunha aba para que
> > poidas ira adiante e atrás de forma sinxela entre os teus resultados e
> outra
> > mensaxe.</p>
> >
> >>
> >> <h4>Message Archive</h4>
> >> <p>If you think you’re going to need an email in the future but want
> >> it out of your inbox without deleting it, archive it! Archiving helps
> >> you manage your inbox and put your email into a new archive folder
> >> system.</p>
> >> <p>Selecting the Archive button or hitting the ‘A’ key will archive
> >> your email.</p>
> >
> > <h4>Arquivo de mensaxes</h4>
> > <p>Se cres que vas precisar unha mensaxe no futuro pero quérela fóra da
> túa
> > caixa de correo sen ter que borrala, arquívaa! Arquivar axúdache a
> xestionar
> > a túa caixa de correo e a poñer o teu correo nun novo sistema de
> cartafois
> > de arquivos.</p>
> > <p>Seleccionando o botón Arquiva ou pulsando a tecla 'A' archivarás o teu
> > correo.</p>
>
> "archivarás" creo que non é válido.
>
Arquivarás ;)


>
> >> <h2>Customize Your Email Experience</h2>
> >> <p>Thunderbird is flexible to suit your personality, to give you the
> >> features you need, and to fit your work style. Change how Thunderbird
> >> looks or add as many features as you want.</p>
> >
> > <h2>Personaliza a túa experiencia no correo-e</h2>
> > <p>Thunderbird é flexíbel para axustarse á túa personalidade, para 
> > darche
> as
> > opcións que precisas e para axustarse ó teu estilo de traballo. Muda a
> > apariencia de Thunderbird ou engade tantas opcións como queiras.</p>
> >
> >>
> >> <h4>Thunderbird Look &amp; Feel</h4>
> >> <p>With Personas, lightweight "skins" allow you to change the look and
> >> feel of Thunderbird in an instant. Hundreds of skins are available
> >> from the latest movies, famous landmarks, and Japanese tattoos. You
> >> can also choose from several Themes that dress up all the different
> >> icons in Thunderbird.</p>
> >
> > <h4>Apariencia e ? de Thunderbird</h4>
> > <p>Con Personas, "peles" lixeiras que che permiten mudar a apariencia e ?
> de
> > Thunderbird nun intre. Centros de peles están dispoñíbeis dende os
> últimos
> > filmes, monumentos famosos e tatuaxes xaponesas. Incluso podes escoller
> > entre variaos Moldes que visten con elegancia todas as diferentes iconas
> de
> > Thunderbird.</p>
> >
> >>
> >> <h4>Smart Folders</h4>
> >> <p>Smart Folders helps you manage multiple email accounts by combining
> >> special folders like your Inbox, Sent, or Archive folder. Instead of
> >> going to the Inbox for each of your mail accounts, you can see all of
> >> your incoming email in one Inbox folder.</p>
> >
> > <h4>Cartafois intelixentes</h4>
> > <p>Cartafois intelixentes axúdache a xestionar varias contas de correo-e
> > compaxinando cartafois especiais coma a túa Caixa de correo, Enviados ou
> > Cartafol de arquivados.
> >
> >
> >>
> >> <h4>Add-ons Manager</h4>
> >> <p>Find and install add-ons directly in Thunderbird. You no longer
> >> need to visit the add-ons Web site—instead simply fire up the Add-ons
> >> Manager. Not sure which add-on is right for you? Ratings,
> >> recommendations, descriptions and pictures of the add-ons in action
> >> help you make your selection.</p>
> >
> > <h4>Xestor de complementos</h4>
> > <p>Atopa e instala complementos en Thunderbird directamente. Nunca máis
> > terás que visitar a páxina web dos complementos... en troques simplemente
> > arrinca o Xestor de complementos. Non estás seguro de que complemento é o
> > correcto para ti? Valoracións, recomendacións, descripcións e imaxes dos
> > complementos en acción axúdanche a tomar a túa decisión.</p>
> >
> >>
> >> <h2>Secure and Protect Your Mail</h2>
> >> <p>Thunderbird’s security and privacy measures ensure that your
> >> communications and identity remain safe.</p>
> >
> > <h2>Asegura e protexe o teu correo-e</h2>
> > <p>As medidas de seguridade e privacidade de Thunderbird aseguran que as
> > túas comunicacións e identidade permanecen a salvo</p>
> >
> >>
> >> <h4>Cutting Out the Junk</h4>
> >> <p>Thunderbird’s popular junk mail tools have been updated to stay
> >> ahead of spam. Each email you receive passes through Thunderbird’s
> >> leading-edge junk mail filters. Each time you mark messages as spam,
> >> Thunderbird “learns” and improves its filtering so you can spend more
> >> time reading the mail that matters. Thunderbird can also use your mail
> >> provider’s spam filters to keep junk mail out of your inbox.</p>
> >
> > <h4>Pon fóra o lixo</h4>
> > <p>As populares ferramentas de Thunderbird para o lixo foron actualizadas
> > para ficar lonxe do spam. Cada mensaxe que recibes pasa através dos
> filtros
> > para o correo de última xeración de Thunderbird. Cada vez que marcas
> > mensaxes coma lixo Thunderbird "aprende" e mellora o seu filtrado de
> forma
> > que poidas pasar máis tempo lendo o coreo que importa. Thunderbird tamén
> > pode utilizar os filtros de lixo do teu provedor de correo para manter o
> > correo lixo lonxe da túa caixa de correo.</p>
> >
> >>
> >> <h4>Robust Privacy</h4>
> >> <p>Thunderbird 3.1 offers support for user privacy and remote image
> >> protection. To ensure a user’s privacy, Thunderbird 3.1 automatically
> >> blocks remote images in email messages.</p>
> >
> > <h4>Privacidade robusta</h4>
> > <p>Thunderbird 3.1 ofrece soporte para a privacidade do usuario e
> protección
> > remota de imaxes. Para asegura a privacidade do usuario Thunderbird 3.1
> > automaticamente bloquea imaxes remotas nas mensaxes de correo.</p>
> >
> >>
> >> <h4>Phishing Protection</h4>
> >> <p>Thunderbird protects you from email scams which try to trick users
> >> into handing over personal and confidential information by indicating
> >> when a message is a potential phishing attempt. As a second line of
> >> defense, Thunderbird warns you when you click on a link which appears
> >> to be taking you to a different Web site than the one indicated by
> >> the URL in the message.</p>
> >
> > <h4>Protección contra roubo de datos bancarios</h4>
> > <p>Thunderbird protéxete de calotes por correo-e que intentan enganar ós
> > usuarios que manexan información persoal e confidencial indicando cando
> unha
> > mensaxe é un intento potencial de roubo de datos bancarios. Como segunda
> > liña de defensa, Thunderbird advírtete cando fas clic nunha ligazón que
> > semelle que che estea a levar a unha páxina web diferente da indicada
> pola
> > URL na mensaxe.</p>
> >
> >>
> >> <h4>Automated Update</h4>
> >> <p>Thunderbird’s update system checks to see if you’re running the
> >> latest version, and notifies you when a security update is available.
> >> These security updates are small (usually 200KB - 700KB), giving you
> >> only what you need and making the security update quick to download
> >> and install. The automated update system provides updates for
> >> Thunderbird on Windows, Mac OS X, and Linux in over 40 different
> >> languages.
> >
> > <h4>Actualización automatizada</h4>
> > <p>O sistema de actualización de Thunderbird comproba se estás utilizando
> a
> > última versión e notifícache cando hai dispoñíbel unha actualización 
> > de
> > seguridade. Estas actualizacións de seguridade son pequenas (normalmente
> > 200KB - 700KB), dándoche só o que precisas e facendo a actualización de
> > seguridade rápida de descargar e instalar. O sistema automatizado de
> > actualización proporciona actualizacións para Thunderbird en Windows, Mac
> OS
> > X e Linux en máis de 40 linguas diferentes.
> >
> >>
> >> At the heart of Thunderbird is an open source development process
> >> driven by thousands of passionate, experienced developers and security
> >> experts spread all over the world. Our openness and active community
> >> of experts helps to ensure our products are more secure and quickly
> >> updated, while also enabling us to take advantage of the best third
> >> party security scanning and evaluation tools to further bolster
> >> overall
> >> security.
> >>
> >
> > No corazón de Thunderbird hai un proceso de desenvolvemento de código
> aberto
> > levado por centos de apaixoados e experimentados desenvolvedores e
> expertos
> > en seguridade espallados por todo o mundo. A nosa comunidade de expertos
> > aberta e activa axuda a asegurar que os nosos produtos son máis seguros e
> > rapidamente actualizados, ó mesmo tempo que nos permite aproveitar as
> > mellores ferramentas de terceiros de comprobación de seguridade e
> evaluación
> > reforzar inda máis a seguridade xeral.
> >
> >>
> >> Como vedes son un montón. Realmente a maior parte delas non son deste
> >> bug, senón dun anterior que tivo que ser resolto polo anterior
> >> coordinador e o seu equipo (non boto balóns fóra, que se me entenda).
> >> O outro día no correo comentabavos que non atopaba os ficheiros nos
> >> que estaban esas cadeas que había que traducir, pois a resposta está
> >> ahí. As cadeas que vos copie, había que engadilas nos ficheiros que
> >> non existían por eso non os atopaba. Así que houbo que clonar os
> >> ficheiros do idioma de orixe e por eso faltan todas estas cadeas que
> >> xa debían estar traducidas.
> >>
> >> Así que temos traballo extra, pra completar isto. En versións
> >> posteriores coa nova forma de traballar que vou a levar para as web,
> >> isto será máis fácil, xa que se reaproveitará todo o traballo anterior
> >> (todo o feito desde agora).
> >>
> >> Botade unha man para traducir estas páxinas. Xa buscaremos unha
> >> solución óptima con tempo, pero agora precisamos unha aceptábel.
> >>
> >> Saúdos.
> >>
> >> PD: e que sepades que estou de vacacións do curro para descansar e
> >> para recuperar traballos dun máster que estou facendo, pero esta é
> >> unha responsabilidade que asumín e preciso da comunidade.
> >> _______________________________________________
> >> Galician mailing list
> >> Galician en mozdev.org
> >> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
> >
> >
> >
> > --
> > ====================
> > Visit our cinema weblog: http://cinemafriki.blogaliza.org
> > Visit our blog of fast food of the world:
> http://capitulocerdo.blogaliza.org
> > Visit my personal weblog: http://ifrit.blogaliza.org
> > Visit my Street Art weblog: http://scqstreetart.blogaliza.org
> > ====================
> >
> > _______________________________________________
> > Galician mailing list
> > Galician en mozdev.org
> > https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
> >
> >
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician en mozdev.org
> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>-- 
====================
Visit our cinema weblog: http://cinemafriki.blogaliza.org
Visit our blog of fast food of the world: http://capitulocerdo.blogaliza.org
Visit my personal weblog: http://ifrit.blogaliza.org
Visit my Street Art weblog: http://scqstreetart.blogaliza.org
====================
------------ próxima parte ------------
Borrouse un anexo en formato HTML...
URL: 
<http://www.mozdev.org/pipermail/galician/attachments/20100622/d4591870/attachment-0001.html>

Responderlle a