Vale, a próxima vez temos que dicir algo, para non duplicar esforzos :D

Agora que alguén revise o que fixo Leandro, e se ten algunha dúbida que mire
o que fixen eu.

Un saúdo,
ifrit

2010/6/22 Leandro Regueiro <leandro.regueiro en gmail.com>

> 2010/6/22 Enrique Estévez Fernández <keko.gl en gmail.com>:
> > Ola.
> >
> > Xa engadín as traducións de Leandro con algunha que outra modificación
> > para intentar manter o mesmo estilo que nas versións anteriores pero
> > solucionando o que podía estar mal.
> >
> > Faltan estas outras cadeas (un montonazo delas) e a ver se alguén me
> > bota unha man, e así hoxe quedan solucionados os bugs (bueno, un deles
> > xa está solucionado).
>
> Están case todas traducidas, quitando certas dúbidas de terminoloxía
> ou nomes de complementos e outras cousas que podedes buscar os que
> usedes o Thunderbird, que non é o meu caso.
>
> > New tools like our timeline and filtering tools will help you pinpoint
> > the email you're looking for, whether it's the one from yesterday,
> > last month, or several years ago.
>
> Novas ferramentas como as de liña de tempo/liña temporal/secuencia
> cronolóxica e de filtrado axudaranlle a identificar as mensaxes que
> está buscando, tanto se son de onte, do mes pasado ou de hai varios
> anos.
>
> Ter en conta o de "timeline" que non sei cal é a tradución exacta.
> Podería axudar http://www.thefreedictionary.com/timeline
>
> > <p>Customize Thunderbird however you want, whether it's to make
> > you more productive or to make Thunderbird more fun. You can choose
> > from hundreds of add-ons like the Lightning Calendar to manage your
> > schedule or Personas to change Thunderbird's look. </p>
> > <p>You can now find and install new add-ons directly from the
> > Add-ons Manager. </p>
>
> <p>Personalice Thunderbird como queira, tanto para ser máis produtivo
> como para facer Thunderbird máis agradable. Pode escoller centos de
> complementos como o BUSCAR TRADUCIÖN DISTO para xestionar  COMO RAIO
> SE TRADUCE ISTO ou Personas para cambiar a aparencia de
> Thunderbird.</p>
> <p>Pode buscar e instalar os novos complementos directamente dende o
> Xestor de complementos.</p>
>
> > <h4>Mail Account Setup Wizard</h4>
> > <p>Prior to this new feature you had to know your IMAP, SMTP, SSL/TLS
> > settings. Now all you need to provide is your name, email address,
> > and password and the new email account set up wizard will check our
> > database and find the email settings for you.</p>
>
> <h4>Asistente de configuración de contas de correo</h4>
> <p>Antes de que existir esta funcionalidade vostede tiña que coñecer a
> súa configuración de IMAP, SMTP, SSL/TLS. Agora o único que ten que
> proporcionar é o seu nome, o seu enderezo de correo-e e o contrasinal
> e o novo asistente de configuración de contas de correo buscará na súa
> base de datos e recuperará a configuración de correo por vostede.</p>
>
> > <h4>One-click Address Book</h4>
> > <p>One-click Address Book is a quick and easy way to add people to
> > your address book. Add people by simply clicking on the star icon in
> > the message you receive. Two clicks and you can add more details like
> > a photo, birthday, and other contact information. </p>
>
> BUSCAR TRADUCIÓN PARA ISTO
>      é unha forma rápida e sinxela para engadir xente á súa
> axenda. Engada xente con só premer na icona da estrela das mensaxes
> que recibe. Se preme dúas veces poderá engadir máis detalles como a
> fotografía, a data de nacemento, e outra información do contacto.</p>
>
> > <h4>Attachment Reminder</h4>
> > <p>The new attachment reminder looks for the word attachment (and
> > other words like file types) in the body of your message and reminds
> > you to add an attachment before hitting send.</p>
>
> <h4>Recordatorio de anexos</h4>
> <p>O novo recordatorio de anexos busca a palabra anexo (e outras
> palabras como os tipos de ficheiros) no corpo da mensaxe e lémbralle
> que debe engadir un anexo antes de enviala.</p>
>
> > <h4>Activity Manager</h4>
> > <p>The Activity Manager records all the interactions between
> > Thunderbird and your email provider in one place. There’s no more
> > guess work. You only have to look in one place to see everything
> > that’s happening your email.</p>
>
> <h4>Xestor de actividade</h4>
> <p>O Xestor de actividade grava todas as interaccións entre
> Thunderbird e os provedores de correo nun único lugar. Non hai que
> adiviñar nada. Só ten que mirar nun único lugar para ver todo o que
> lle ocorre ao seu correo.</p>
>
> > <h4>Easier to Get Started</h4>
> > <p>Prior to the new account wizard, you had to know your IMAP,
> > SMTP, SSL/TLS settings. Now all you need to provide is your name,
> > email address, and password and the new mail account setup wizard will
> > find the email settings for you. </p>
>
> <h4>Máis fácil para os principiantes</h4>
> <p>Antes de existir o novo asistente de contas tiña que coñecer a
> configuración de IMAP, SMTP e SSL/TLS. Agora o único que ten que
> proporcionar é o seu nome, o enderezo de correo-e e o contrasinal e o
> novo asistente de configuración de contas xa busca a configuración de
> correo por vostede.</p>
>
> > <p>In the spirit of community, if we don’t have your email
> > settings, you can contribute your email settings so users with the
> > same email provider will benefit from your contribution. </p>
>
> <p>Para contribuír á comunidade, se resulta que non é capaz de
> recuperar a súa configuración de correo-e agradeceríamoslle que
> contribuíra enviándonos a súa configuración de correo-e para que o
> resto dos usuarios que usen o mesmo provedor de correo-e se beneficien
> ca súa contribución.</p>
>
> > <h4>Search</h4>
> > <p>The new search interface in Thunderbird 3.1 contains filtering and
> > timeline tools to pinpoint the exact email you’re looking for.
> > Thunderbird 3.1 also indexes all of your emails to help you search
> > even faster. Your search results are displayed in a tab so you can
> > easily switch back and forth to your search results and other
> > email.</p>
>
> <h4>Busca</h4>
> <p>A nova interface de busca de Thunderbird 3.1 contén ferramentas de
> filtrado e liña de tempo/liña temporal/secuencia cronolóxica para
> identificar exactamente a mensaxe que estaba buscando. Thunderbird 3.1
> tamén indexa todas as súas mensaxes para que as buscas sexan aínda
> máis rápidas. Os resultados das buscas móstranse nun separador para
> que poidas saltar rapidamente dende o seu correo aos resultados e
> viceversa.</p>
>
> > <h4>Message Archive</h4>
> > <p>If you think you’re going to need an email in the future but want
> > it out of your inbox without deleting it, archive it! Archiving helps
> > you manage your inbox and put your email into a new archive folder
> > system.</p>
> > <p>Selecting the Archive button or hitting the ‘A’ key will archive
> > your email.</p>
>
> <h4>Arquivado de mensaxes</h4>
> <p>Se pensa que vai precisar unha mensaxe no futuro pero quere que non
> estea na caixa de entrada, pero non eliminala, entón arquívea! O
> arquivado axúdalle a xestionar a caixa de entrada e pon as mensaxes
> nun novo cartafol para arquivar.</p>
> <p>Se selecciona o botón Arquivar ou preme a tecla 'A' arquivará as
> mensaxes.</p>
>
> > <h2>Customize Your Email Experience</h2>
> > <p>Thunderbird is flexible to suit your personality, to give you the
> > features you need, and to fit your work style. Change how Thunderbird
> > looks or add as many features as you want.</p>
>
> <h4>Personalice a súa experiencia co correo</h4>
> <p>Thunderbird é flexible para adaptarse á súa personalidade, para
> darlle as funcionalidades que precisa, e para axustarse ao seu estilo
> de traballo. Cambie a aparencia de Thunderbird ou engádalle tantas
> funcionalidades como desexe.</p>
>
> > <h4>Thunderbird Look &amp; Feel</h4>
> > <p>With Personas, lightweight "skins" allow you to change the look and
> > feel of Thunderbird in an instant. Hundreds of skins are available
> > from the latest movies, famous landmarks, and Japanese tattoos. You
> > can also choose from several Themes that dress up all the different
> > icons in Thunderbird.</p>
>
> <h4>Aparencia e comportamento de Thunderbird</h4>
> <p>Con Personas, os "temas" lixeiros permitiranlle cambiar a aparencia
> e o comportamento de Thunderbird nun momento. Hai dispoñibles centos
> de temas das últimas películas, paisaxes famosas, e tatuaxes
> xaponesas. Tamén pode elixir entre centos de Temas que cambiarán o
> aspecto das iconas de Thunderbird.</p>
>
> > <h4>Smart Folders</h4>
> > <p>Smart Folders helps you manage multiple email accounts by combining
> > special folders like your Inbox, Sent, or Archive folder. Instead of
> > going to the Inbox for each of your mail accounts, you can see all of
> > your incoming email in one Inbox folder.</p>
>
> TRADUCIR ISTO
>     axúdalle a xestionar varias contas de correo-e combinando os
> cartafoles especiais como a Caixa de entrada  TRADUCIR ISTO . En
> vez de ir á Caixa de entrada de cada unha das contas de correo, poderá
> ver todo o correo entrante nun único cartafol de Caixa de entrada.</p>
>
> > <h4>Add-ons Manager</h4>
> > <p>Find and install add-ons directly in Thunderbird. You no longer
> > need to visit the add-ons Web site—instead simply fire up the Add-ons
> > Manager. Not sure which add-on is right for you? Ratings,
> > recommendations, descriptions and pictures of the add-ons in action
> > help you make your selection.</p>
>
> <h4>Xestor de complementos</h4>
> <p>Busque e instale complementos directamente dende Thunderbird. Xa
> non precisa visitar o sitio web de complementos—en vez diso só ten que
> abrir o Xestor de complementos. Non está seguro de que complemento lle
> convén? As valoracións, as recomendacións, as descricións e as imaxes
> dos complementos en funcionamento axudaranlle a escoller.</p>
>
> > <h2>Secure and Protect Your Mail</h2>
> > <p>Thunderbird’s security and privacy measures ensure that your
> > communications and identity remain safe.</p>
>
> <h4>Asegure e protexa o seu correo</h4>
> <p>As medidas de seguridade e privacidade de Thunderbird aseguran que
> as súas comunicacións e a súa identidade permanecen a salvo.</P>
>
> > <h4>Cutting Out the Junk</h4>
> > <p>Thunderbird’s popular junk mail tools have been updated to stay
> > ahead of spam. Each email you receive passes through Thunderbird’s
> > leading-edge junk mail filters. Each time you mark messages as spam,
> > Thunderbird “learns” and improves its filtering so you can spend more
> > time reading the mail that matters. Thunderbird can also use your mail
> > provider’s spam filters to keep junk mail out of your inbox.</p>
>
> <h4>Separar o lixo</h4>
> <p>As populares ferramentas de Thunderbird para o correo lixo
> actualizáronse para ir por diante do spam. Cada mensaxe que reciba
> pasa a través dos filtros de correo lixo    NON ME SAE O ADXECTIVO
> QUE INDICA QUE VAN EN PRIMEIRA LIÑA, NA VANGARDA      de
> Thunderbird. Cada vez que marque mensaxes como spam, Thunderbird
> "aprende" e mellora os seus filtros para que gaste máis tempo lendo o
> correo que lle interesa. Thunderbird tamén pode usar os filtros de
> spam do seu provedor de correo-e para evitar que o correo lixo chegue
> á súa caixa de entrada.</p>
>
> > <h4>Robust Privacy</h4>
> > <p>Thunderbird 3.1 offers support for user privacy and remote image
> > protection. To ensure a user’s privacy, Thunderbird 3.1 automatically
> > blocks remote images in email messages.</p>
>
> <h4>Privacidade reforzada</h4>
> <p>Thunderbid 3.1 ofrécelle POÑER TRADUCIÓN AXEITADA para a
> privacidade do usuario e protección contra imaxes remotas. Para
> asegurar a privacidade do usuario, Thunderbird 3.1 bloquea
> automaticamente as imaxes remotas que aparecen nas mensaxes de
> correo-e.</p>
>
> > <h4>Phishing Protection</h4>
> > <p>Thunderbird protects you from email scams which try to trick users
> > into handing over personal and confidential information by indicating
> > when a message is a potential phishing attempt. As a second line of
> > defense, Thunderbird warns you when you click on a link which appears
> > to be taking you to a different Web site than the one indicated by
> > the URL in the message.</p>
>
> <h4>Protección contra suplantación de identidade</h4>
> <p>Thunderbird protéxeo de mensaxes fraudulentas que intentan enganar
> aos usuarios para obter información persoal e confidencial indicando
> que unha mensaxe pode ser un intento potencial de suplantación de
> identidade. Como segunda liña de defensa, Thunderbird advírtelle cando
> preme nunha ligazón que parece que leva a un sitio web diferente ao
> indicado no URL da mensaxe.</p>
>
> > <h4>Automated Update</h4>
> > <p>Thunderbird’s update system checks to see if you’re running the
> > latest version, and notifies you when a security update is available.
> > These security updates are small (usually 200KB - 700KB), giving you
> > only what you need and making the security update quick to download
> > and install. The automated update system provides updates for
> > Thunderbird on Windows, Mac OS X, and Linux in over 40 different
> > languages.
>
> <h4>Actualización automatizada</h4>
> <p>O sistema de actualización de Thunderbird comproba se está
> executando a última versión, e notifícalle cando está dispoñible unha
> actualización de seguridade. Estas actualizacións de seguridade son
> pequenas (normalmente 200KB - 700KB), xa que só incluén o necesario e
> facilitan polo tanto a súa descarga e instalación. O sistema de
> actualización automatizada proporciona actualizacións para Thunderbird
> en WIndows, Mac OS X e Linux en máis de 40 idiomas.
>
> > At the heart of Thunderbird is an open source development process
> > driven by thousands of passionate, experienced developers and security
> > experts spread all over the world. Our openness and active community
> > of experts helps to ensure our products are more secure and quickly
> > updated, while also enabling us to take advantage of the best third
> > party security scanning and evaluation tools to further bolster
> > overall
> > security.
>
> O núcleo de Thunderbird é un proceso de desenvolvemento de código
> aberto dirixido por miles de desenvolvedores e expertos de seguridade
> espallados por todo o mundo experimentados e ilusionados. O feito de
> ser unha comunidade de expertos aberta e activa axuda a facer que os
> produtos sexan máis seguros e que se actualicen máis a miúdo, mentres
> permite beneficiarse do uso das mellores ferramentas de avaliación e
> exame de seguridade de terceiros para maximizar a seguridade global.
>
> > Como vedes son un montón. Realmente a maior parte delas non son deste
> > bug, senón dun anterior que tivo que ser resolto polo anterior
> > coordinador e o seu equipo (non boto balóns fóra, que se me entenda).
> > O outro día no correo comentabavos que non atopaba os ficheiros nos
> > que estaban esas cadeas que había que traducir, pois a resposta está
> > ahí. As cadeas que vos copie, había que engadilas nos ficheiros que
> > non existían por eso non os atopaba. Así que houbo que clonar os
> > ficheiros do idioma de orixe e por eso faltan todas estas cadeas que
> > xa debían estar traducidas.
> >
> > Así que temos traballo extra, pra completar isto. En versións
> > posteriores coa nova forma de traballar que vou a levar para as web,
> > isto será máis fácil, xa que se reaproveitará todo o traballo anterior
> > (todo o feito desde agora).
> >
> > Botade unha man para traducir estas páxinas. Xa buscaremos unha
> > solución óptima con tempo, pero agora precisamos unha aceptábel.
> >
> > Saúdos.
> >
> > PD: e que sepades que estou de vacacións do curro para descansar e
> > para recuperar traballos dun máster que estou facendo, pero esta é
> > unha responsabilidade que asumín e preciso da comunidade.
> > _______________________________________________
> > Galician mailing list
> > Galician en mozdev.org
> > https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
> >
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician en mozdev.org
> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>-- 
====================
Visit our cinema weblog: http://cinemafriki.blogaliza.org
Visit our blog of fast food of the world: http://capitulocerdo.blogaliza.org
Visit my personal weblog: http://ifrit.blogaliza.org
Visit my Street Art weblog: http://scqstreetart.blogaliza.org
====================
------------ próxima parte ------------
Borrouse un anexo en formato HTML...
URL: 
<http://www.mozdev.org/pipermail/galician/attachments/20100622/30fa3d8f/attachment-0001.html>

Responderlle a