Ola a todos.

Xa fago eu unha mistura entre a proposta de Leandro e a de Ifrit.

Con respecto as dúbidas que plantexades:

axenda de enderezos
anexo

Porque xa están así na interface dos produtos de mozilla e tamén por
homoxeneidade con gnome.

Saúdos.

2010/6/23 Enrique Estévez Fernández <keko.gl en gmail.com>:
> Ola Leandro.
>
> Moi bo traballo. Non te preocupes con esas cadeas que xa me encargo
> eu, xa que algunha con sorte está de anteriores versións e senón
> comprobo como traduciron en pt, pt-BR, es-ES, ca.
>
> Grazas polo gran traballo.
>
> Saúdos.
>
> PD: para a semana, se hai que refinar a tradución, xa volvemos sobre
> elas e podemos comprobalo na páxina en produción.
>
> 2010/6/22 Leandro Regueiro <leandro.regueiro en gmail.com>:
>> 2010/6/22 Enrique Estévez Fernández <keko.gl en gmail.com>:
>>> Ola.
>>>
>>> Xa engadín as traducións de Leandro con algunha que outra modificación
>>> para intentar manter o mesmo estilo que nas versións anteriores pero
>>> solucionando o que podía estar mal.
>>>
>>> Faltan estas outras cadeas (un montonazo delas) e a ver se alguén me
>>> bota unha man, e así hoxe quedan solucionados os bugs (bueno, un deles
>>> xa está solucionado).
>>
>> Están case todas traducidas, quitando certas dúbidas de terminoloxía
>> ou nomes de complementos e outras cousas que podedes buscar os que
>> usedes o Thunderbird, que non é o meu caso.
>>
>>> New tools like our timeline and filtering tools will help you pinpoint
>>> the email you're looking for, whether it's the one from yesterday,
>>> last month, or several years ago.
>>
>> Novas ferramentas como as de liña de tempo/liña temporal/secuencia
>> cronolóxica e de filtrado axudaranlle a identificar as mensaxes que
>> está buscando, tanto se son de onte, do mes pasado ou de hai varios
>> anos.
>>
>> Ter en conta o de "timeline" que non sei cal é a tradución exacta.
>> Podería axudar http://www.thefreedictionary.com/timeline
>>
>>> <p>Customize Thunderbird however you want, whether it's to make
>>> you more productive or to make Thunderbird more fun. You can  choose
>>> from hundreds of add-ons like the Lightning Calendar to manage your
>>> schedule or Personas to change Thunderbird's look. </p>
>>> <p>You can now find and install new add-ons directly from the
>>> Add-ons Manager. </p>
>>
>> <p>Personalice Thunderbird como queira, tanto para ser máis produtivo
>> como para facer Thunderbird máis agradable. Pode escoller centos de
>> complementos como o BUSCAR TRADUCIÖN DISTO para xestionar   COMO RAIO
>> SE TRADUCE ISTO  ou Personas para cambiar a aparencia de
>> Thunderbird.</p>
>> <p>Pode buscar e instalar os novos complementos directamente dende o
>> Xestor de complementos.</p>
>>
>>> <h4>Mail Account Setup Wizard</h4>
>>> <p>Prior  to this new feature you had to know your IMAP, SMTP, SSL/TLS
>>>  settings.  Now all you need to provide is your name, email address,
>>> and  password and the new email account set up wizard will check our
>>> database and find the email settings for you.</p>
>>
>> <h4>Asistente de configuración de contas de correo</h4>
>> <p>Antes de que existir esta funcionalidade vostede tiña que coñecer a
>> súa configuración de IMAP, SMTP, SSL/TLS. Agora o único que ten que
>> proporcionar é o seu nome, o seu enderezo de correo-e e o contrasinal
>> e o novo asistente de configuración de contas de correo buscará na súa
>> base de datos e recuperará a configuración de correo por vostede.</p>
>>
>>> <h4>One-click Address Book</h4>
>>> <p>One-click Address Book is a quick and easy way to add people to
>>> your address book.  Add people by simply clicking on the star icon in
>>> the message you receive.  Two clicks and you can add more details like
>>> a photo, birthday, and other contact information. </p>
>>
>> BUSCAR TRADUCIÓN PARA ISTO
>>           é unha forma rápida e sinxela para engadir xente á súa
>> axenda. Engada xente con só premer na icona da estrela das mensaxes
>> que recibe. Se preme dúas veces poderá engadir máis detalles como a
>> fotografía, a data de nacemento, e outra información do contacto.</p>
>>
>>> <h4>Attachment Reminder</h4>
>>> <p>The new attachment reminder looks for the word attachment (and
>>> other words like file types) in the body of your message and reminds
>>> you to add an attachment before hitting send.</p>
>>
>> <h4>Recordatorio de anexos</h4>
>> <p>O novo recordatorio de anexos busca a palabra anexo (e outras
>> palabras como os tipos de ficheiros) no corpo da mensaxe e lémbralle
>> que debe engadir un anexo antes de enviala.</p>
>>
>>> <h4>Activity Manager</h4>
>>> <p>The Activity Manager records all the interactions between
>>> Thunderbird and your email provider in one place.  There’s no more
>>> guess work.  You only have to look in one place to see everything
>>> that’s happening your email.</p>
>>
>> <h4>Xestor de actividade</h4>
>> <p>O Xestor de actividade grava todas as interaccións entre
>> Thunderbird e os provedores de correo nun único lugar. Non hai que
>> adiviñar nada. Só ten que mirar nun único lugar para ver todo o que
>> lle ocorre ao seu correo.</p>
>>
>>> <h4>Easier to Get Started</h4>
>>> <p>Prior to the new account wizard, you had to know your IMAP,
>>> SMTP, SSL/TLS settings.  Now all you need to provide is your name,
>>> email address, and password and the new mail account setup wizard will
>>>  find the email settings for you.  </p>
>>
>> <h4>Máis fácil para os principiantes</h4>
>> <p>Antes de existir o novo asistente de contas tiña que coñecer a
>> configuración de IMAP, SMTP e SSL/TLS. Agora o único que ten que
>> proporcionar é o seu nome, o enderezo de correo-e e o contrasinal e o
>> novo asistente de configuración de contas xa busca a configuración de
>> correo por vostede.</p>
>>
>>> <p>In the spirit of community, if we don’t have your email
>>> settings, you can contribute your email settings so users with the
>>> same email provider will benefit from your contribution. </p>
>>
>> <p>Para contribuír á comunidade, se resulta que non é capaz de
>> recuperar a súa configuración de correo-e agradeceríamoslle que
>> contribuíra enviándonos a súa configuración de correo-e para que o
>> resto dos usuarios que usen o mesmo provedor de correo-e se beneficien
>> ca súa contribución.</p>
>>
>>> <h4>Search</h4>
>>> <p>The new search interface in Thunderbird 3.1 contains filtering and
>>> timeline tools to pinpoint the exact email you’re looking for.
>>> Thunderbird 3.1 also indexes all of your emails to help you search
>>> even faster.  Your search results are displayed in a tab so you can
>>> easily switch back and forth to your search results and other
>>> email.</p>
>>
>> <h4>Busca</h4>
>> <p>A nova interface de busca de Thunderbird 3.1 contén ferramentas de
>> filtrado e liña de tempo/liña temporal/secuencia cronolóxica para
>> identificar exactamente a mensaxe que estaba buscando. Thunderbird 3.1
>> tamén indexa todas as súas mensaxes para que as buscas sexan aínda
>> máis rápidas. Os resultados das buscas móstranse nun separador para
>> que poidas saltar rapidamente dende o seu correo aos resultados e
>> viceversa.</p>
>>
>>> <h4>Message Archive</h4>
>>> <p>If you think you’re going to need an email in the future but want
>>> it out of your inbox without deleting it, archive it!  Archiving helps
>>> you manage your inbox and put your email into a new archive folder
>>> system.</p>
>>> <p>Selecting the Archive button or hitting the ‘A’ key will archive
>>> your email.</p>
>>
>> <h4>Arquivado de mensaxes</h4>
>> <p>Se pensa que vai precisar unha mensaxe no futuro pero quere que non
>> estea na caixa de entrada, pero non eliminala, entón arquívea! O
>> arquivado axúdalle a xestionar a caixa de entrada e pon as mensaxes
>> nun novo cartafol para arquivar.</p>
>> <p>Se selecciona o botón Arquivar ou preme a tecla 'A' arquivará as
>> mensaxes.</p>
>>
>>> <h2>Customize Your Email Experience</h2>
>>> <p>Thunderbird is flexible to suit your personality, to give you the
>>> features you need, and to fit your work style.  Change how Thunderbird
>>> looks or add as many features as you want.</p>
>>
>> <h4>Personalice a súa experiencia co correo</h4>
>> <p>Thunderbird é flexible para adaptarse á súa personalidade, para
>> darlle as funcionalidades que precisa, e para axustarse ao seu estilo
>> de traballo. Cambie a aparencia de Thunderbird ou engádalle tantas
>> funcionalidades como desexe.</p>
>>
>>> <h4>Thunderbird Look &amp; Feel</h4>
>>> <p>With Personas, lightweight "skins" allow you to change the look and
>>>  feel of Thunderbird in an instant.  Hundreds of skins are available
>>> from the latest movies, famous landmarks, and Japanese tattoos.  You
>>> can also choose from several Themes that dress up all the different
>>> icons in Thunderbird.</p>
>>
>> <h4>Aparencia e comportamento de Thunderbird</h4>
>> <p>Con Personas, os "temas" lixeiros permitiranlle cambiar a aparencia
>> e o comportamento de Thunderbird nun momento. Hai dispoñibles centos
>> de temas das últimas películas, paisaxes famosas, e tatuaxes
>> xaponesas. Tamén pode elixir entre centos de Temas que cambiarán o
>> aspecto das iconas de Thunderbird.</p>
>>
>>> <h4>Smart Folders</h4>
>>> <p>Smart Folders helps you manage multiple email accounts by combining
>>> special folders like your Inbox, Sent, or Archive folder.  Instead of
>>> going to the Inbox for each of your mail accounts, you can see all of
>>> your incoming email in one Inbox folder.</p>
>>
>> TRADUCIR ISTO
>>          axúdalle a xestionar varias contas de correo-e combinando os
>> cartafoles especiais como a Caixa de entrada    TRADUCIR ISTO  . En
>> vez de ir á Caixa de entrada de cada unha das contas de correo, poderá
>> ver todo o correo entrante nun único cartafol de Caixa de entrada.</p>
>>
>>> <h4>Add-ons Manager</h4>
>>> <p>Find and install add-ons directly in Thunderbird. You no longer
>>> need to visit the add-ons Web site—instead simply fire up the Add-ons
>>> Manager. Not sure which add-on is right for you? Ratings,
>>> recommendations, descriptions and pictures of the add-ons in action
>>> help you make your selection.</p>
>>
>> <h4>Xestor de complementos</h4>
>> <p>Busque e instale complementos directamente dende Thunderbird. Xa
>> non precisa visitar o sitio web de complementos—en vez diso só ten que
>> abrir o Xestor de complementos. Non está seguro de que complemento lle
>> convén? As valoracións, as recomendacións, as descricións e as imaxes
>> dos complementos en funcionamento axudaranlle a escoller.</p>
>>
>>> <h2>Secure and Protect Your Mail</h2>
>>> <p>Thunderbird’s security and privacy measures ensure that your
>>> communications and identity remain safe.</p>
>>
>> <h4>Asegure e protexa o seu correo</h4>
>> <p>As medidas de seguridade e privacidade de Thunderbird aseguran que
>> as súas comunicacións e a súa identidade permanecen a salvo.</P>
>>
>>> <h4>Cutting Out the Junk</h4>
>>> <p>Thunderbird’s popular junk mail tools have been updated to stay
>>> ahead of spam. Each email you receive passes through Thunderbird’s
>>> leading-edge junk mail filters. Each time you mark messages as spam,
>>> Thunderbird “learns” and improves its filtering so you can spend more
>>> time reading the mail that matters. Thunderbird can also use your mail
>>> provider’s spam filters to keep junk mail out of your inbox.</p>
>>
>> <h4>Separar o lixo</h4>
>> <p>As populares ferramentas de Thunderbird para o correo lixo
>> actualizáronse para ir por diante do spam. Cada mensaxe que reciba
>> pasa a través dos filtros de correo lixo       NON ME SAE O ADXECTIVO
>> QUE INDICA QUE VAN EN PRIMEIRA LIÑA, NA VANGARDA            de
>> Thunderbird. Cada vez que marque mensaxes como spam, Thunderbird
>> "aprende" e mellora os seus filtros para que gaste máis tempo lendo o
>> correo que lle interesa. Thunderbird tamén pode usar os filtros de
>> spam do seu provedor de correo-e para evitar que o correo lixo chegue
>> á súa caixa de entrada.</p>
>>
>>> <h4>Robust Privacy</h4>
>>> <p>Thunderbird 3.1 offers support for user privacy and remote image
>>> protection. To ensure a user’s privacy, Thunderbird 3.1 automatically
>>> blocks remote images in email messages.</p>
>>
>> <h4>Privacidade reforzada</h4>
>> <p>Thunderbid 3.1 ofrécelle POÑER TRADUCIÓN AXEITADA para a
>> privacidade do usuario e protección contra imaxes remotas. Para
>> asegurar a privacidade do usuario, Thunderbird 3.1 bloquea
>> automaticamente as imaxes remotas que aparecen nas mensaxes de
>> correo-e.</p>
>>
>>> <h4>Phishing Protection</h4>
>>> <p>Thunderbird protects you from email scams which try to trick users
>>> into handing over personal and confidential information by indicating
>>> when a message is a potential phishing attempt. As a second line of
>>> defense, Thunderbird warns you when you click on a link which appears
>>> to  be taking you to a different Web site than the one indicated by
>>> the URL in the message.</p>
>>
>> <h4>Protección contra suplantación de identidade</h4>
>> <p>Thunderbird protéxeo de mensaxes fraudulentas que intentan enganar
>> aos usuarios para obter información persoal e confidencial indicando
>> que unha mensaxe pode ser un intento potencial de suplantación de
>> identidade. Como segunda liña de defensa, Thunderbird advírtelle cando
>> preme nunha ligazón que parece que leva a un sitio web diferente ao
>> indicado no URL da mensaxe.</p>
>>
>>> <h4>Automated Update</h4>
>>> <p>Thunderbird’s update system checks to see if you’re running the
>>> latest version, and notifies you when a security update is available.
>>> These security updates are small (usually 200KB - 700KB), giving you
>>> only what you need and making the security update quick to download
>>> and install. The automated update system provides updates for
>>> Thunderbird on  Windows, Mac OS X, and Linux in over 40 different
>>> languages.
>>
>> <h4>Actualización automatizada</h4>
>> <p>O sistema de actualización de Thunderbird comproba se está
>> executando a última versión, e notifícalle cando está dispoñible unha
>> actualización de seguridade. Estas actualizacións de seguridade son
>> pequenas (normalmente 200KB - 700KB), xa que só incluén o necesario e
>> facilitan polo tanto a súa descarga e instalación. O sistema de
>> actualización automatizada proporciona actualizacións para Thunderbird
>> en WIndows, Mac OS X e Linux en máis de 40 idiomas.
>>
>>> At the heart of Thunderbird is an open source development process
>>> driven by thousands of passionate, experienced developers and security
>>> experts spread all over the world. Our openness and active community
>>> of experts helps to ensure our products are more secure and quickly
>>> updated, while also enabling us to take advantage of the best third
>>> party security scanning and evaluation tools to further bolster
>>> overall
>>> security.
>>
>> O núcleo de Thunderbird é un proceso de desenvolvemento de código
>> aberto dirixido por miles de desenvolvedores e expertos de seguridade
>> espallados por todo o mundo experimentados e ilusionados. O feito de
>> ser unha comunidade de expertos aberta e activa axuda a facer que os
>> produtos sexan máis seguros e que se actualicen máis a miúdo, mentres
>> permite beneficiarse do uso das mellores ferramentas de avaliación e
>> exame de seguridade de terceiros para maximizar a seguridade global.
>>
>>> Como vedes son un montón. Realmente a maior parte delas non son deste
>>> bug, senón dun anterior que tivo que ser resolto polo anterior
>>> coordinador e o seu equipo (non boto balóns fóra, que se me entenda).
>>> O outro día no correo comentabavos que non atopaba os ficheiros nos
>>> que estaban esas cadeas que había que traducir, pois a resposta está
>>> ahí. As cadeas que vos copie, había que engadilas nos ficheiros que
>>> non existían por eso non os atopaba. Así que houbo que clonar os
>>> ficheiros do idioma de orixe e por eso faltan todas estas cadeas que
>>> xa debían estar traducidas.
>>>
>>> Así que temos traballo extra, pra completar isto. En versións
>>> posteriores coa nova forma de traballar que vou a levar para as web,
>>> isto será máis fácil, xa que se reaproveitará todo o traballo anterior
>>> (todo o feito desde agora).
>>>
>>> Botade unha man para traducir estas páxinas. Xa buscaremos unha
>>> solución óptima con tempo, pero agora precisamos unha aceptábel.
>>>
>>> Saúdos.
>>>
>>> PD: e que sepades que estou de vacacións do curro para descansar e
>>> para recuperar traballos dun máster que estou facendo, pero esta é
>>> unha responsabilidade que asumín e preciso da comunidade.
>>> _______________________________________________
>>> Galician mailing list
>>> Galician en mozdev.org
>>> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>>>
>> _______________________________________________
>> Galician mailing list
>> Galician en mozdev.org
>> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>>
>

Responderlle a