2010/6/22 ifrit <ifrit en sonche.eu>:
> 2010/6/22 Enrique Estévez Fernández <keko.gl en gmail.com>
>>
>> Ola.
>>
>> Xa engadín as traducións de Leandro con algunha que outra modificación
>> para intentar manter o mesmo estilo que nas versións anteriores pero
>> solucionando o que podía estar mal.
>>
>> Faltan estas outras cadeas (un montonazo delas) e a ver se alguén me
>> bota unha man, e así hoxe quedan solucionados os bugs (bueno, un deles
>> xa está solucionado).

Comento abaixo dúas ou tres cousas que penso que vale a pena resaltar.

>> New tools like our timeline and filtering tools will help you pinpoint
>> the email you're looking for, whether it's the one from yesterday,
>> last month, or several years ago.
>
> Novas ferramentas como a nosa lña temporal e ferramentas de filtrado que che
> axudarán a atopar con exactitude a mensaxe que estás a procurar, sexa este
> de onte, do último mes ou de fai variaos anos.

O de "timeline" non estou moi seguro de como se debe traducir, vós diredes.

>> <p>Customize Thunderbird however you want, whether it's to make
>> you more productive or to make Thunderbird more fun. You can  choose
>> from hundreds of add-ons like the Lightning Calendar to manage your
>> schedule or Personas to change Thunderbird's look. </p>
>> <p>You can now find and install new add-ons directly from the
>> Add-ons Manager. </p>
>
> <p>Personaliza Thunderbird como queiras, xa sexa para facelo máis produtivo
> ou para facer Thunderbird máis divertido. Podes escoller entre centos de
> complementos como o Lightining Calendar para organizar o teu horario ou
> Personas para mudar a apariencia de Thunderbird. </p>
> <p>Agora podes atopar e instala novos complementos directamente dende o
> Xestor de complementos. </p>
>>
>> <h4>Mail Account Setup Wizard</h4>
>> <p>Prior  to this new feature you had to know your IMAP, SMTP, SSL/TLS
>>  settings.  Now all you need to provide is your name, email address,
>> and  password and the new email account set up wizard will check our
>> database and find the email settings for you.</p>
>
> <h4>Configuración guiada da conta de correo</h4>
> <p>Antes de usar esta opción tiñas que coñecer os teus parámetros de IMAP,
> SMTP, SSL/TLS. Agora todo o que precisas é poñer o teu nome, enderezo mail e
> contrasinal e a nova configuración guiada da conta de correo comprabará a
> nosa base de datos e atopará os parámetros por ti.</p>
>
>>
>> <h4>One-click Address Book</h4>
>> <p>One-click Address Book is a quick and easy way to add people to
>> your address book.  Add people by simply clicking on the star icon in
>> the message you receive.  Two clicks and you can add more details like
>> a photo, birthday, and other contact information. </p>
>
> <h4>O libro de enderezos cun só clic</h4>
> <p>O libro de enderezos cun só clic é unha forma rápida e sinxela de 
> engadir
> xente ó teu libro de enderezos. Engade xente simplemente facendo clic na
> icona da estrela na mensaxe que recibes. Dous clics e podes engadir máis
> detalle como unha foto, aniversario e outra información de contacto.</p>

"address book"="axenda" ou ="libro de enderezos"??

>> <h4>Attachment Reminder</h4>
>> <p>The new attachment reminder looks for the word attachment (and
>> other words like file types) in the body of your message and reminds
>> you to add an attachment before hitting send.</p>
>
> <h4>Recordatorio de adxuntos</h4>
> <p>O nonvo recordatorio de adxuntos busca pola palabra adxunto (e outras
> palabras como tipos de arquivo) no corpo da túa mensaxe e recórdache que
> engadas o adxunto antes de pulsar enviar.</p>

"attachment"="anexo" ou ="adxunto"??? Segundo as estatísticas de uso
das que dispoño a cousa tende a "anexo" con diferencia e é a opción
máis suxerida nos glosarios, o que non quere dicir que sexa a
correcta.

>> <h4>Activity Manager</h4>
>> <p>The Activity Manager records all the interactions between
>> Thunderbird and your email provider in one place.  There’s no more
>> guess work.  You only have to look in one place to see everything
>> that’s happening your email.</p>
>
> <h4>Xestor de actividade</h4>
> <p>O Xestor de actividade rexistra todas as interaccións entre Thunderbird e
> o teu provedor de correo-e nun único sitio. Xa non hai que andar máis ás
> adiviñas. Só tes que mirar nun único sitio para ver todo o que está a 
> pasar
> no teu correo-e.</p>
>
>>
>> <h4>Easier to Get Started</h4>
>> <p>Prior to the new account wizard, you had to know your IMAP,
>> SMTP, SSL/TLS settings.  Now all you need to provide is your name,
>> email address, and password and the new mail account setup wizard will
>>  find the email settings for you.  </p>
>
> <h4>Sinxelo de empezar a usar</h4>
> <p>Antes do modo guiado para crear unha nova conta tiñas que coñecer os teus
> parámetros IMAP, SMTP, SSL/TLS. Agora todo o que precisas é poñer o teu
> nome, enderezo mail e contrasinal e o configuración guiada de nova conta de
> correo atopará os parámetros por ti. </p>
>
>>
>> <p>In the spirit of community, if we don’t have your email
>> settings, you can contribute your email settings so users with the
>> same email provider will benefit from your contribution. </p>
>
> <p>Seguindo o espírito da comunidade, se non temos os parámetros do teu
> correo-e, podes proporcionalos para que outros usuarios co mesmo provedor de
> correo-e tire beneficio da túa achega. </p>
>
>>
>> <h4>Search</h4>
>> <p>The new search interface in Thunderbird 3.1 contains filtering and
>> timeline tools to pinpoint the exact email you’re looking for.
>> Thunderbird 3.1 also indexes all of your emails to help you search
>> even faster.  Your search results are displayed in a tab so you can
>> easily switch back and forth to your search results and other
>> email.</p>
>
> <h4>Busca</h4>
> <p>A nova interface de busca en Thunderbird 3.1 contén ferramentas de
> filtrado e liña temporal para atopar exactamente a mensaxe que estás
> procurando.
> Thunderbird 3.1 tamén indexa todos os teus correos para axudarche a buscar
> inda máis rápido. Os resultados da túa busca amósanse nunha aba para que
> poidas ira adiante e atrás de forma sinxela entre os teus resultados e outra
> mensaxe.</p>
>
>>
>> <h4>Message Archive</h4>
>> <p>If you think you’re going to need an email in the future but want
>> it out of your inbox without deleting it, archive it!  Archiving helps
>> you manage your inbox and put your email into a new archive folder
>> system.</p>
>> <p>Selecting the Archive button or hitting the ‘A’ key will archive
>> your email.</p>
>
> <h4>Arquivo de mensaxes</h4>
> <p>Se cres que vas precisar unha mensaxe no futuro pero quérela fóra da túa
> caixa de correo sen ter que borrala, arquívaa! Arquivar axúdache a xestionar
> a túa caixa de correo e a poñer o teu correo nun novo sistema de cartafois
> de arquivos.</p>
> <p>Seleccionando o botón Arquiva ou pulsando a tecla 'A' archivarás o teu
> correo.</p>

"archivarás" creo que non é válido.

>> <h2>Customize Your Email Experience</h2>
>> <p>Thunderbird is flexible to suit your personality, to give you the
>> features you need, and to fit your work style.  Change how Thunderbird
>> looks or add as many features as you want.</p>
>
> <h2>Personaliza a túa experiencia no correo-e</h2>
> <p>Thunderbird é flexíbel para axustarse á túa personalidade, para darche 
> as
> opcións que precisas e para axustarse ó teu estilo de traballo. Muda a
> apariencia de Thunderbird ou engade tantas opcións como queiras.</p>
>
>>
>> <h4>Thunderbird Look &amp; Feel</h4>
>> <p>With Personas, lightweight "skins" allow you to change the look and
>>  feel of Thunderbird in an instant.  Hundreds of skins are available
>> from the latest movies, famous landmarks, and Japanese tattoos.  You
>> can also choose from several Themes that dress up all the different
>> icons in Thunderbird.</p>
>
> <h4>Apariencia e ? de Thunderbird</h4>
> <p>Con Personas, "peles" lixeiras que che permiten mudar a apariencia e ? de
> Thunderbird nun intre. Centros de peles están dispoñíbeis dende os últimos
> filmes, monumentos famosos e tatuaxes xaponesas. Incluso podes escoller
> entre variaos Moldes que visten con elegancia todas as diferentes iconas de
> Thunderbird.</p>
>
>>
>> <h4>Smart Folders</h4>
>> <p>Smart Folders helps you manage multiple email accounts by combining
>> special folders like your Inbox, Sent, or Archive folder.  Instead of
>> going to the Inbox for each of your mail accounts, you can see all of
>> your incoming email in one Inbox folder.</p>
>
> <h4>Cartafois intelixentes</h4>
> <p>Cartafois intelixentes axúdache a xestionar varias contas de correo-e
> compaxinando cartafois especiais coma a túa Caixa de correo, Enviados ou
> Cartafol de arquivados.
>
>
>>
>> <h4>Add-ons Manager</h4>
>> <p>Find and install add-ons directly in Thunderbird. You no longer
>> need to visit the add-ons Web site—instead simply fire up the Add-ons
>> Manager. Not sure which add-on is right for you? Ratings,
>> recommendations, descriptions and pictures of the add-ons in action
>> help you make your selection.</p>
>
> <h4>Xestor de complementos</h4>
> <p>Atopa e instala complementos en Thunderbird directamente. Nunca máis
> terás que visitar a páxina web dos complementos... en troques simplemente
> arrinca o Xestor de complementos. Non estás seguro de que complemento é o
> correcto para ti? Valoracións, recomendacións, descripcións e imaxes dos
> complementos en acción axúdanche a tomar a túa decisión.</p>
>
>>
>> <h2>Secure and Protect Your Mail</h2>
>> <p>Thunderbird’s security and privacy measures ensure that your
>> communications and identity remain safe.</p>
>
> <h2>Asegura e protexe o teu correo-e</h2>
> <p>As medidas de seguridade e privacidade de Thunderbird aseguran que as
> túas comunicacións e identidade permanecen a salvo</p>
>
>>
>> <h4>Cutting Out the Junk</h4>
>> <p>Thunderbird’s popular junk mail tools have been updated to stay
>> ahead of spam. Each email you receive passes through Thunderbird’s
>> leading-edge junk mail filters. Each time you mark messages as spam,
>> Thunderbird “learns” and improves its filtering so you can spend more
>> time reading the mail that matters. Thunderbird can also use your mail
>> provider’s spam filters to keep junk mail out of your inbox.</p>
>
> <h4>Pon fóra o lixo</h4>
> <p>As populares ferramentas de Thunderbird para o lixo foron actualizadas
> para ficar lonxe do spam. Cada mensaxe que recibes pasa através dos filtros
> para o correo de última xeración de Thunderbird. Cada vez que marcas
> mensaxes coma lixo Thunderbird "aprende" e mellora o seu filtrado de forma
> que poidas pasar máis tempo lendo o coreo que importa. Thunderbird tamén
> pode utilizar os filtros de lixo do teu provedor de correo para manter o
> correo lixo lonxe da túa caixa de correo.</p>
>
>>
>> <h4>Robust Privacy</h4>
>> <p>Thunderbird 3.1 offers support for user privacy and remote image
>> protection. To ensure a user’s privacy, Thunderbird 3.1 automatically
>> blocks remote images in email messages.</p>
>
> <h4>Privacidade robusta</h4>
> <p>Thunderbird 3.1 ofrece soporte para a privacidade do usuario e protección
> remota de imaxes. Para asegura a privacidade do usuario Thunderbird 3.1
> automaticamente bloquea imaxes remotas nas mensaxes de correo.</p>
>
>>
>> <h4>Phishing Protection</h4>
>> <p>Thunderbird protects you from email scams which try to trick users
>> into handing over personal and confidential information by indicating
>> when a message is a potential phishing attempt. As a second line of
>> defense, Thunderbird warns you when you click on a link which appears
>> to  be taking you to a different Web site than the one indicated by
>> the URL in the message.</p>
>
> <h4>Protección contra roubo de datos bancarios</h4>
> <p>Thunderbird protéxete de calotes por correo-e que intentan enganar ós
> usuarios que manexan información persoal e confidencial indicando cando unha
> mensaxe é un intento potencial de roubo de datos bancarios. Como segunda
> liña de defensa, Thunderbird advírtete cando fas clic nunha ligazón que
> semelle que che estea a levar a unha páxina web diferente da indicada pola
> URL na mensaxe.</p>
>
>>
>> <h4>Automated Update</h4>
>> <p>Thunderbird’s update system checks to see if you’re running the
>> latest version, and notifies you when a security update is available.
>> These security updates are small (usually 200KB - 700KB), giving you
>> only what you need and making the security update quick to download
>> and install. The automated update system provides updates for
>> Thunderbird on  Windows, Mac OS X, and Linux in over 40 different
>> languages.
>
> <h4>Actualización automatizada</h4>
> <p>O sistema de actualización de Thunderbird comproba se estás utilizando a
> última versión e notifícache cando hai dispoñíbel unha actualización de
> seguridade. Estas actualizacións de seguridade son pequenas (normalmente
> 200KB - 700KB), dándoche só o que precisas e facendo a actualización de
> seguridade rápida de descargar e instalar. O sistema automatizado de
> actualización proporciona actualizacións para Thunderbird en Windows, Mac OS
> X e Linux en máis de 40 linguas diferentes.
>
>>
>> At the heart of Thunderbird is an open source development process
>> driven by thousands of passionate, experienced developers and security
>> experts spread all over the world. Our openness and active community
>> of experts helps to ensure our products are more secure and quickly
>> updated, while also enabling us to take advantage of the best third
>> party security scanning and evaluation tools to further bolster
>> overall
>> security.
>>
>
> No corazón de Thunderbird hai un proceso de desenvolvemento de código aberto
> levado por centos de apaixoados e experimentados desenvolvedores e expertos
> en seguridade espallados por todo o mundo. A nosa comunidade de expertos
> aberta e activa axuda a asegurar que os nosos produtos son máis seguros e
> rapidamente actualizados, ó mesmo tempo que nos permite aproveitar as
> mellores ferramentas de terceiros de comprobación de seguridade e evaluación
> reforzar inda máis a seguridade xeral.
>
>>
>> Como vedes son un montón. Realmente a maior parte delas non son deste
>> bug, senón dun anterior que tivo que ser resolto polo anterior
>> coordinador e o seu equipo (non boto balóns fóra, que se me entenda).
>> O outro día no correo comentabavos que non atopaba os ficheiros nos
>> que estaban esas cadeas que había que traducir, pois a resposta está
>> ahí. As cadeas que vos copie, había que engadilas nos ficheiros que
>> non existían por eso non os atopaba. Así que houbo que clonar os
>> ficheiros do idioma de orixe e por eso faltan todas estas cadeas que
>> xa debían estar traducidas.
>>
>> Así que temos traballo extra, pra completar isto. En versións
>> posteriores coa nova forma de traballar que vou a levar para as web,
>> isto será máis fácil, xa que se reaproveitará todo o traballo anterior
>> (todo o feito desde agora).
>>
>> Botade unha man para traducir estas páxinas. Xa buscaremos unha
>> solución óptima con tempo, pero agora precisamos unha aceptábel.
>>
>> Saúdos.
>>
>> PD: e que sepades que estou de vacacións do curro para descansar e
>> para recuperar traballos dun máster que estou facendo, pero esta é
>> unha responsabilidade que asumín e preciso da comunidade.
>> _______________________________________________
>> Galician mailing list
>> Galician en mozdev.org
>> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>
>
>
> --
> ====================
> Visit our cinema weblog: http://cinemafriki.blogaliza.org
> Visit our blog of fast food of the world: http://capitulocerdo.blogaliza.org
> Visit my personal weblog: http://ifrit.blogaliza.org
> Visit my Street Art weblog: http://scqstreetart.blogaliza.org
> ====================
>
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician en mozdev.org
> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>
>

Responderlle a