2010/6/22 Enrique Estévez Fernández <keko.gl en gmail.com>:
> Ola.
>
> Xa engadín as traducións de Leandro con algunha que outra modificación
> para intentar manter o mesmo estilo que nas versións anteriores pero
> solucionando o que podía estar mal.
>
> Faltan estas outras cadeas (un montonazo delas) e a ver se alguén me
> bota unha man, e así hoxe quedan solucionados os bugs (bueno, un deles
> xa está solucionado).

Están case todas traducidas, quitando certas dúbidas de terminoloxía
ou nomes de complementos e outras cousas que podedes buscar os que
usedes o Thunderbird, que non é o meu caso.

> New tools like our timeline and filtering tools will help you pinpoint
> the email you're looking for, whether it's the one from yesterday,
> last month, or several years ago.

Novas ferramentas como as de liña de tempo/liña temporal/secuencia
cronolóxica e de filtrado axudaranlle a identificar as mensaxes que
está buscando, tanto se son de onte, do mes pasado ou de hai varios
anos.

Ter en conta o de "timeline" que non sei cal é a tradución exacta.
Podería axudar http://www.thefreedictionary.com/timeline

> <p>Customize Thunderbird however you want, whether it's to make
> you more productive or to make Thunderbird more fun. You can  choose
> from hundreds of add-ons like the Lightning Calendar to manage your
> schedule or Personas to change Thunderbird's look. </p>
> <p>You can now find and install new add-ons directly from the
> Add-ons Manager. </p>

<p>Personalice Thunderbird como queira, tanto para ser máis produtivo
como para facer Thunderbird máis agradable. Pode escoller centos de
complementos como o BUSCAR TRADUCIÖN DISTO para xestionar  COMO RAIO
SE TRADUCE ISTO ou Personas para cambiar a aparencia de
Thunderbird.</p>
<p>Pode buscar e instalar os novos complementos directamente dende o
Xestor de complementos.</p>

> <h4>Mail Account Setup Wizard</h4>
> <p>Prior  to this new feature you had to know your IMAP, SMTP, SSL/TLS
>  settings.  Now all you need to provide is your name, email address,
> and  password and the new email account set up wizard will check our
> database and find the email settings for you.</p>

<h4>Asistente de configuración de contas de correo</h4>
<p>Antes de que existir esta funcionalidade vostede tiña que coñecer a
súa configuración de IMAP, SMTP, SSL/TLS. Agora o único que ten que
proporcionar é o seu nome, o seu enderezo de correo-e e o contrasinal
e o novo asistente de configuración de contas de correo buscará na súa
base de datos e recuperará a configuración de correo por vostede.</p>

> <h4>One-click Address Book</h4>
> <p>One-click Address Book is a quick and easy way to add people to
> your address book.  Add people by simply clicking on the star icon in
> the message you receive.  Two clicks and you can add more details like
> a photo, birthday, and other contact information. </p>

BUSCAR TRADUCIÓN PARA ISTO
      é unha forma rápida e sinxela para engadir xente á súa
axenda. Engada xente con só premer na icona da estrela das mensaxes
que recibe. Se preme dúas veces poderá engadir máis detalles como a
fotografía, a data de nacemento, e outra información do contacto.</p>

> <h4>Attachment Reminder</h4>
> <p>The new attachment reminder looks for the word attachment (and
> other words like file types) in the body of your message and reminds
> you to add an attachment before hitting send.</p>

<h4>Recordatorio de anexos</h4>
<p>O novo recordatorio de anexos busca a palabra anexo (e outras
palabras como os tipos de ficheiros) no corpo da mensaxe e lémbralle
que debe engadir un anexo antes de enviala.</p>

> <h4>Activity Manager</h4>
> <p>The Activity Manager records all the interactions between
> Thunderbird and your email provider in one place.  There’s no more
> guess work.  You only have to look in one place to see everything
> that’s happening your email.</p>

<h4>Xestor de actividade</h4>
<p>O Xestor de actividade grava todas as interaccións entre
Thunderbird e os provedores de correo nun único lugar. Non hai que
adiviñar nada. Só ten que mirar nun único lugar para ver todo o que
lle ocorre ao seu correo.</p>

> <h4>Easier to Get Started</h4>
> <p>Prior to the new account wizard, you had to know your IMAP,
> SMTP, SSL/TLS settings.  Now all you need to provide is your name,
> email address, and password and the new mail account setup wizard will
>  find the email settings for you.  </p>

<h4>Máis fácil para os principiantes</h4>
<p>Antes de existir o novo asistente de contas tiña que coñecer a
configuración de IMAP, SMTP e SSL/TLS. Agora o único que ten que
proporcionar é o seu nome, o enderezo de correo-e e o contrasinal e o
novo asistente de configuración de contas xa busca a configuración de
correo por vostede.</p>

> <p>In the spirit of community, if we don’t have your email
> settings, you can contribute your email settings so users with the
> same email provider will benefit from your contribution. </p>

<p>Para contribuír á comunidade, se resulta que non é capaz de
recuperar a súa configuración de correo-e agradeceríamoslle que
contribuíra enviándonos a súa configuración de correo-e para que o
resto dos usuarios que usen o mesmo provedor de correo-e se beneficien
ca súa contribución.</p>

> <h4>Search</h4>
> <p>The new search interface in Thunderbird 3.1 contains filtering and
> timeline tools to pinpoint the exact email you’re looking for.
> Thunderbird 3.1 also indexes all of your emails to help you search
> even faster.  Your search results are displayed in a tab so you can
> easily switch back and forth to your search results and other
> email.</p>

<h4>Busca</h4>
<p>A nova interface de busca de Thunderbird 3.1 contén ferramentas de
filtrado e liña de tempo/liña temporal/secuencia cronolóxica para
identificar exactamente a mensaxe que estaba buscando. Thunderbird 3.1
tamén indexa todas as súas mensaxes para que as buscas sexan aínda
máis rápidas. Os resultados das buscas móstranse nun separador para
que poidas saltar rapidamente dende o seu correo aos resultados e
viceversa.</p>

> <h4>Message Archive</h4>
> <p>If you think you’re going to need an email in the future but want
> it out of your inbox without deleting it, archive it!  Archiving helps
> you manage your inbox and put your email into a new archive folder
> system.</p>
> <p>Selecting the Archive button or hitting the ‘A’ key will archive
> your email.</p>

<h4>Arquivado de mensaxes</h4>
<p>Se pensa que vai precisar unha mensaxe no futuro pero quere que non
estea na caixa de entrada, pero non eliminala, entón arquívea! O
arquivado axúdalle a xestionar a caixa de entrada e pon as mensaxes
nun novo cartafol para arquivar.</p>
<p>Se selecciona o botón Arquivar ou preme a tecla 'A' arquivará as
mensaxes.</p>

> <h2>Customize Your Email Experience</h2>
> <p>Thunderbird is flexible to suit your personality, to give you the
> features you need, and to fit your work style.  Change how Thunderbird
> looks or add as many features as you want.</p>

<h4>Personalice a súa experiencia co correo</h4>
<p>Thunderbird é flexible para adaptarse á súa personalidade, para
darlle as funcionalidades que precisa, e para axustarse ao seu estilo
de traballo. Cambie a aparencia de Thunderbird ou engádalle tantas
funcionalidades como desexe.</p>

> <h4>Thunderbird Look &amp; Feel</h4>
> <p>With Personas, lightweight "skins" allow you to change the look and
>  feel of Thunderbird in an instant.  Hundreds of skins are available
> from the latest movies, famous landmarks, and Japanese tattoos.  You
> can also choose from several Themes that dress up all the different
> icons in Thunderbird.</p>

<h4>Aparencia e comportamento de Thunderbird</h4>
<p>Con Personas, os "temas" lixeiros permitiranlle cambiar a aparencia
e o comportamento de Thunderbird nun momento. Hai dispoñibles centos
de temas das últimas películas, paisaxes famosas, e tatuaxes
xaponesas. Tamén pode elixir entre centos de Temas que cambiarán o
aspecto das iconas de Thunderbird.</p>

> <h4>Smart Folders</h4>
> <p>Smart Folders helps you manage multiple email accounts by combining
> special folders like your Inbox, Sent, or Archive folder.  Instead of
> going to the Inbox for each of your mail accounts, you can see all of
> your incoming email in one Inbox folder.</p>

TRADUCIR ISTO
     axúdalle a xestionar varias contas de correo-e combinando os
cartafoles especiais como a Caixa de entrada  TRADUCIR ISTO . En
vez de ir á Caixa de entrada de cada unha das contas de correo, poderá
ver todo o correo entrante nun único cartafol de Caixa de entrada.</p>

> <h4>Add-ons Manager</h4>
> <p>Find and install add-ons directly in Thunderbird. You no longer
> need to visit the add-ons Web site—instead simply fire up the Add-ons
> Manager. Not sure which add-on is right for you? Ratings,
> recommendations, descriptions and pictures of the add-ons in action
> help you make your selection.</p>

<h4>Xestor de complementos</h4>
<p>Busque e instale complementos directamente dende Thunderbird. Xa
non precisa visitar o sitio web de complementos—en vez diso só ten que
abrir o Xestor de complementos. Non está seguro de que complemento lle
convén? As valoracións, as recomendacións, as descricións e as imaxes
dos complementos en funcionamento axudaranlle a escoller.</p>

> <h2>Secure and Protect Your Mail</h2>
> <p>Thunderbird’s security and privacy measures ensure that your
> communications and identity remain safe.</p>

<h4>Asegure e protexa o seu correo</h4>
<p>As medidas de seguridade e privacidade de Thunderbird aseguran que
as súas comunicacións e a súa identidade permanecen a salvo.</P>

> <h4>Cutting Out the Junk</h4>
> <p>Thunderbird’s popular junk mail tools have been updated to stay
> ahead of spam. Each email you receive passes through Thunderbird’s
> leading-edge junk mail filters. Each time you mark messages as spam,
> Thunderbird “learns” and improves its filtering so you can spend more
> time reading the mail that matters. Thunderbird can also use your mail
> provider’s spam filters to keep junk mail out of your inbox.</p>

<h4>Separar o lixo</h4>
<p>As populares ferramentas de Thunderbird para o correo lixo
actualizáronse para ir por diante do spam. Cada mensaxe que reciba
pasa a través dos filtros de correo lixo    NON ME SAE O ADXECTIVO
QUE INDICA QUE VAN EN PRIMEIRA LIÑA, NA VANGARDA      de
Thunderbird. Cada vez que marque mensaxes como spam, Thunderbird
"aprende" e mellora os seus filtros para que gaste máis tempo lendo o
correo que lle interesa. Thunderbird tamén pode usar os filtros de
spam do seu provedor de correo-e para evitar que o correo lixo chegue
á súa caixa de entrada.</p>

> <h4>Robust Privacy</h4>
> <p>Thunderbird 3.1 offers support for user privacy and remote image
> protection. To ensure a user’s privacy, Thunderbird 3.1 automatically
> blocks remote images in email messages.</p>

<h4>Privacidade reforzada</h4>
<p>Thunderbid 3.1 ofrécelle POÑER TRADUCIÓN AXEITADA para a
privacidade do usuario e protección contra imaxes remotas. Para
asegurar a privacidade do usuario, Thunderbird 3.1 bloquea
automaticamente as imaxes remotas que aparecen nas mensaxes de
correo-e.</p>

> <h4>Phishing Protection</h4>
> <p>Thunderbird protects you from email scams which try to trick users
> into handing over personal and confidential information by indicating
> when a message is a potential phishing attempt. As a second line of
> defense, Thunderbird warns you when you click on a link which appears
> to  be taking you to a different Web site than the one indicated by
> the URL in the message.</p>

<h4>Protección contra suplantación de identidade</h4>
<p>Thunderbird protéxeo de mensaxes fraudulentas que intentan enganar
aos usuarios para obter información persoal e confidencial indicando
que unha mensaxe pode ser un intento potencial de suplantación de
identidade. Como segunda liña de defensa, Thunderbird advírtelle cando
preme nunha ligazón que parece que leva a un sitio web diferente ao
indicado no URL da mensaxe.</p>

> <h4>Automated Update</h4>
> <p>Thunderbird’s update system checks to see if you’re running the
> latest version, and notifies you when a security update is available.
> These security updates are small (usually 200KB - 700KB), giving you
> only what you need and making the security update quick to download
> and install. The automated update system provides updates for
> Thunderbird on  Windows, Mac OS X, and Linux in over 40 different
> languages.

<h4>Actualización automatizada</h4>
<p>O sistema de actualización de Thunderbird comproba se está
executando a última versión, e notifícalle cando está dispoñible unha
actualización de seguridade. Estas actualizacións de seguridade son
pequenas (normalmente 200KB - 700KB), xa que só incluén o necesario e
facilitan polo tanto a súa descarga e instalación. O sistema de
actualización automatizada proporciona actualizacións para Thunderbird
en WIndows, Mac OS X e Linux en máis de 40 idiomas.

> At the heart of Thunderbird is an open source development process
> driven by thousands of passionate, experienced developers and security
> experts spread all over the world. Our openness and active community
> of experts helps to ensure our products are more secure and quickly
> updated, while also enabling us to take advantage of the best third
> party security scanning and evaluation tools to further bolster
> overall
> security.

O núcleo de Thunderbird é un proceso de desenvolvemento de código
aberto dirixido por miles de desenvolvedores e expertos de seguridade
espallados por todo o mundo experimentados e ilusionados. O feito de
ser unha comunidade de expertos aberta e activa axuda a facer que os
produtos sexan máis seguros e que se actualicen máis a miúdo, mentres
permite beneficiarse do uso das mellores ferramentas de avaliación e
exame de seguridade de terceiros para maximizar a seguridade global.

> Como vedes son un montón. Realmente a maior parte delas non son deste
> bug, senón dun anterior que tivo que ser resolto polo anterior
> coordinador e o seu equipo (non boto balóns fóra, que se me entenda).
> O outro día no correo comentabavos que non atopaba os ficheiros nos
> que estaban esas cadeas que había que traducir, pois a resposta está
> ahí. As cadeas que vos copie, había que engadilas nos ficheiros que
> non existían por eso non os atopaba. Así que houbo que clonar os
> ficheiros do idioma de orixe e por eso faltan todas estas cadeas que
> xa debían estar traducidas.
>
> Así que temos traballo extra, pra completar isto. En versións
> posteriores coa nova forma de traballar que vou a levar para as web,
> isto será máis fácil, xa que se reaproveitará todo o traballo anterior
> (todo o feito desde agora).
>
> Botade unha man para traducir estas páxinas. Xa buscaremos unha
> solución óptima con tempo, pero agora precisamos unha aceptábel.
>
> Saúdos.
>
> PD: e que sepades que estou de vacacións do curro para descansar e
> para recuperar traballos dun máster que estou facendo, pero esta é
> unha responsabilidade que asumín e preciso da comunidade.
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician en mozdev.org
> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>

Responderlle a