2010/6/22 Enrique Estévez Fernández <keko.gl en gmail.com>

> Ola.
>
> Xa engadín as traducións de Leandro con algunha que outra modificación
> para intentar manter o mesmo estilo que nas versións anteriores pero
> solucionando o que podía estar mal.
>
> Faltan estas outras cadeas (un montonazo delas) e a ver se alguén me
> bota unha man, e así hoxe quedan solucionados os bugs (bueno, un deles
> xa está solucionado).
>
> New tools like our timeline and filtering tools will help you pinpoint
> the email you're looking for, whether it's the one from yesterday,
> last month, or several years ago.
>

Novas ferramentas como a nosa lña temporal e ferramentas de filtrado que che
axudarán a atopar con exactitude a mensaxe que estás a procurar, sexa este
de onte, do último mes ou de fai variaos anos.


>
> <p>Customize Thunderbird however you want, whether it's to make
> you more productive or to make Thunderbird more fun. You can choose
> from hundreds of add-ons like the Lightning Calendar to manage your
> schedule or Personas to change Thunderbird's look. </p>
> <p>You can now find and install new add-ons directly from the
> Add-ons Manager. </p>
>

<p>Personaliza Thunderbird como queiras, xa sexa para facelo máis produtivo
ou para facer Thunderbird máis divertido. Podes escoller entre centos de
complementos como o Lightining Calendar para organizar o teu horario ou
Personas para mudar a apariencia de Thunderbird. </p>
<p>Agora podes atopar e instala novos complementos directamente dende o
Xestor de complementos. </p>

>
> <h4>Mail Account Setup Wizard</h4>
> <p>Prior to this new feature you had to know your IMAP, SMTP, SSL/TLS
> settings. Now all you need to provide is your name, email address,
> and password and the new email account set up wizard will check our
> database and find the email settings for you.</p>
>

<h4>Configuración guiada da conta de correo</h4>
<p>Antes de usar esta opción tiñas que coñecer os teus parámetros de IMAP,
SMTP, SSL/TLS. Agora todo o que precisas é poñer o teu nome, enderezo mail e
contrasinal e a nova configuración guiada da conta de correo comprabará a
nosa base de datos e atopará os parámetros por ti.</p>


>
> <h4>One-click Address Book</h4>
> <p>One-click Address Book is a quick and easy way to add people to
> your address book. Add people by simply clicking on the star icon in
> the message you receive. Two clicks and you can add more details like
> a photo, birthday, and other contact information. </p>
>

<h4>O libro de enderezos cun só clic</h4>
<p>O libro de enderezos cun só clic é unha forma rápida e sinxela de engadir
xente ó teu libro de enderezos. Engade xente simplemente facendo clic na
icona da estrela na mensaxe que recibes. Dous clics e podes engadir máis
detalle como unha foto, aniversario e outra información de contacto.</p>


>
> <h4>Attachment Reminder</h4>
> <p>The new attachment reminder looks for the word attachment (and
> other words like file types) in the body of your message and reminds
> you to add an attachment before hitting send.</p>
>

<h4>Recordatorio de adxuntos</h4>
<p>O nonvo recordatorio de adxuntos busca pola palabra adxunto (e outras
palabras como tipos de arquivo) no corpo da túa mensaxe e recórdache que
engadas o adxunto antes de pulsar enviar.</p>


>
> <h4>Activity Manager</h4>
> <p>The Activity Manager records all the interactions between
> Thunderbird and your email provider in one place. There’s no more
> guess work. You only have to look in one place to see everything
> that’s happening your email.</p>
>

<h4>Xestor de actividade</h4>
<p>O Xestor de actividade rexistra todas as interaccións entre Thunderbird e
o teu provedor de correo-e nun único sitio. Xa non hai que andar máis ás
adiviñas. Só tes que mirar nun único sitio para ver todo o que está a pasar
no teu correo-e.</p>


>
> <h4>Easier to Get Started</h4>
> <p>Prior to the new account wizard, you had to know your IMAP,
> SMTP, SSL/TLS settings. Now all you need to provide is your name,
> email address, and password and the new mail account setup wizard will
> find the email settings for you. </p>
>

<h4>Sinxelo de empezar a usar</h4>
<p>Antes do modo guiado para crear unha nova conta tiñas que coñecer os teus
parámetros IMAP, SMTP, SSL/TLS. Agora todo o que precisas é poñer o teu
nome, enderezo mail e contrasinal e o configuración guiada de nova conta de
correo atopará os parámetros por ti. </p>


>
> <p>In the spirit of community, if we don’t have your email
> settings, you can contribute your email settings so users with the
> same email provider will benefit from your contribution. </p>
>

<p>Seguindo o espírito da comunidade, se non temos os parámetros do teu
correo-e, podes proporcionalos para que outros usuarios co mesmo provedor de
correo-e tire beneficio da túa achega. </p>


>
> <h4>Search</h4>
> <p>The new search interface in Thunderbird 3.1 contains filtering and
> timeline tools to pinpoint the exact email you’re looking for.
> Thunderbird 3.1 also indexes all of your emails to help you search
> even faster. Your search results are displayed in a tab so you can
> easily switch back and forth to your search results and other
> email.</p>
>

<h4>Busca</h4>
<p>A nova interface de busca en Thunderbird 3.1 contén ferramentas de
filtrado e liña temporal para atopar exactamente a mensaxe que estás
procurando.
Thunderbird 3.1 tamén indexa todos os teus correos para axudarche a buscar
inda máis rápido. Os resultados da túa busca amósanse nunha aba para que
poidas ira adiante e atrás de forma sinxela entre os teus resultados e outra
mensaxe.</p>


>
> <h4>Message Archive</h4>
> <p>If you think you’re going to need an email in the future but want
> it out of your inbox without deleting it, archive it! Archiving helps
> you manage your inbox and put your email into a new archive folder
> system.</p>
> <p>Selecting the Archive button or hitting the ‘A’ key will archive
> your email.</p>
>

<h4>Arquivo de mensaxes</h4>
<p>Se cres que vas precisar unha mensaxe no futuro pero quérela fóra da túa
caixa de correo sen ter que borrala, arquívaa! Arquivar axúdache a xestionar
a túa caixa de correo e a poñer o teu correo nun novo sistema de cartafois
de arquivos.</p>
<p>Seleccionando o botón Arquiva ou pulsando a tecla 'A' archivarás o teu
correo.</p>


>
> <h2>Customize Your Email Experience</h2>
> <p>Thunderbird is flexible to suit your personality, to give you the
> features you need, and to fit your work style. Change how Thunderbird
> looks or add as many features as you want.</p>
>

<h2>Personaliza a túa experiencia no correo-e</h2>
<p>Thunderbird é flexíbel para axustarse á túa personalidade, para darche as
opcións que precisas e para axustarse ó teu estilo de traballo. Muda a
apariencia de Thunderbird ou engade tantas opcións como queiras.</p>


>
> <h4>Thunderbird Look &amp; Feel</h4>
> <p>With Personas, lightweight "skins" allow you to change the look and
> feel of Thunderbird in an instant. Hundreds of skins are available
> from the latest movies, famous landmarks, and Japanese tattoos. You
> can also choose from several Themes that dress up all the different
> icons in Thunderbird.</p>
>

<h4>Apariencia e ? de Thunderbird</h4>
<p>Con Personas, "peles" lixeiras que che permiten mudar a apariencia e ? de
Thunderbird nun intre. Centros de peles están dispoñíbeis dende os últimos
filmes, monumentos famosos e tatuaxes xaponesas. Incluso podes escoller
entre variaos Moldes que visten con elegancia todas as diferentes iconas de
Thunderbird.</p>


>
> <h4>Smart Folders</h4>
> <p>Smart Folders helps you manage multiple email accounts by combining
> special folders like your Inbox, Sent, or Archive folder. Instead of
> going to the Inbox for each of your mail accounts, you can see all of
> your incoming email in one Inbox folder.</p>
>

<h4>Cartafois intelixentes</h4>
<p>Cartafois intelixentes axúdache a xestionar varias contas de correo-e
compaxinando cartafois especiais coma a túa Caixa de correo, Enviados ou
Cartafol de arquivados.>
> <h4>Add-ons Manager</h4>
> <p>Find and install add-ons directly in Thunderbird. You no longer
> need to visit the add-ons Web site—instead simply fire up the Add-ons
> Manager. Not sure which add-on is right for you? Ratings,
> recommendations, descriptions and pictures of the add-ons in action
> help you make your selection.</p>
>

<h4>Xestor de complementos</h4>
<p>Atopa e instala complementos en Thunderbird directamente. Nunca máis
terás que visitar a páxina web dos complementos... en troques simplemente
arrinca o Xestor de complementos. Non estás seguro de que complemento é o
correcto para ti? Valoracións, recomendacións, descripcións e imaxes dos
complementos en acción axúdanche a tomar a túa decisión.</p>


>
> <h2>Secure and Protect Your Mail</h2>
> <p>Thunderbird’s security and privacy measures ensure that your
> communications and identity remain safe.</p>
>

<h2>Asegura e protexe o teu correo-e</h2>
<p>As medidas de seguridade e privacidade de Thunderbird aseguran que as
túas comunicacións e identidade permanecen a salvo</p>


>
> <h4>Cutting Out the Junk</h4>
> <p>Thunderbird’s popular junk mail tools have been updated to stay
> ahead of spam. Each email you receive passes through Thunderbird’s
> leading-edge junk mail filters. Each time you mark messages as spam,
> Thunderbird “learns” and improves its filtering so you can spend more
> time reading the mail that matters. Thunderbird can also use your mail
> provider’s spam filters to keep junk mail out of your inbox.</p>
>

<h4>Pon fóra o lixo</h4>
<p>As populares ferramentas de Thunderbird para o lixo foron actualizadas
para ficar lonxe do spam. Cada mensaxe que recibes pasa através dos filtros
para o correo de última xeración de Thunderbird. Cada vez que marcas
mensaxes coma lixo Thunderbird "aprende" e mellora o seu filtrado de forma
que poidas pasar máis tempo lendo o coreo que importa. Thunderbird tamén
pode utilizar os filtros de lixo do teu provedor de correo para manter o
correo lixo lonxe da túa caixa de correo.</p>


>
> <h4>Robust Privacy</h4>
> <p>Thunderbird 3.1 offers support for user privacy and remote image
> protection. To ensure a user’s privacy, Thunderbird 3.1 automatically
> blocks remote images in email messages.</p>
>

<h4>Privacidade robusta</h4>
<p>Thunderbird 3.1 ofrece soporte para a privacidade do usuario e protección
remota de imaxes. Para asegura a privacidade do usuario Thunderbird 3.1
automaticamente bloquea imaxes remotas nas mensaxes de correo.</p>


>
> <h4>Phishing Protection</h4>
> <p>Thunderbird protects you from email scams which try to trick users
> into handing over personal and confidential information by indicating
> when a message is a potential phishing attempt. As a second line of
> defense, Thunderbird warns you when you click on a link which appears
> to be taking you to a different Web site than the one indicated by
> the URL in the message.</p>
>

<h4>Protección contra roubo de datos bancarios</h4>
<p>Thunderbird protéxete de calotes por correo-e que intentan enganar ós
usuarios que manexan información persoal e confidencial indicando cando unha
mensaxe é un intento potencial de roubo de datos bancarios. Como segunda
liña de defensa, Thunderbird advírtete cando fas clic nunha ligazón que
semelle que che estea a levar a unha páxina web diferente da indicada pola
URL na mensaxe.</p>


>
> <h4>Automated Update</h4>
> <p>Thunderbird’s update system checks to see if you’re running the
> latest version, and notifies you when a security update is available.
> These security updates are small (usually 200KB - 700KB), giving you
> only what you need and making the security update quick to download
> and install. The automated update system provides updates for
> Thunderbird on Windows, Mac OS X, and Linux in over 40 different
> languages.
>

<h4>Actualización automatizada</h4>
<p>O sistema de actualización de Thunderbird comproba se estás utilizando a
última versión e notifícache cando hai dispoñíbel unha actualización de
seguridade. Estas actualizacións de seguridade son pequenas (normalmente
200KB - 700KB), dándoche só o que precisas e facendo a actualización de
seguridade rápida de descargar e instalar. O sistema automatizado de
actualización proporciona actualizacións para Thunderbird en Windows, Mac OS
X e Linux en máis de 40 linguas diferentes.


>
> At the heart of Thunderbird is an open source development process
> driven by thousands of passionate, experienced developers and security
> experts spread all over the world. Our openness and active community
> of experts helps to ensure our products are more secure and quickly
> updated, while also enabling us to take advantage of the best third
> party security scanning and evaluation tools to further bolster
> overall
> security.
>
>
No corazón de Thunderbird hai un proceso de desenvolvemento de código aberto
levado por centos de apaixoados e experimentados desenvolvedores e expertos
en seguridade espallados por todo o mundo. A nosa comunidade de expertos
aberta e activa axuda a asegurar que os nosos produtos son máis seguros e
rapidamente actualizados, ó mesmo tempo que nos permite aproveitar as
mellores ferramentas de terceiros de comprobación de seguridade e evaluación
reforzar inda máis a seguridade xeral.


>
> Como vedes son un montón. Realmente a maior parte delas non son deste
> bug, senón dun anterior que tivo que ser resolto polo anterior
> coordinador e o seu equipo (non boto balóns fóra, que se me entenda).
> O outro día no correo comentabavos que non atopaba os ficheiros nos
> que estaban esas cadeas que había que traducir, pois a resposta está
> ahí. As cadeas que vos copie, había que engadilas nos ficheiros que
> non existían por eso non os atopaba. Así que houbo que clonar os
> ficheiros do idioma de orixe e por eso faltan todas estas cadeas que
> xa debían estar traducidas.
>
> Así que temos traballo extra, pra completar isto. En versións
> posteriores coa nova forma de traballar que vou a levar para as web,
> isto será máis fácil, xa que se reaproveitará todo o traballo anterior
> (todo o feito desde agora).
>
> Botade unha man para traducir estas páxinas. Xa buscaremos unha
> solución óptima con tempo, pero agora precisamos unha aceptábel.
>
> Saúdos.
>
> PD: e que sepades que estou de vacacións do curro para descansar e
> para recuperar traballos dun máster que estou facendo, pero esta é
> unha responsabilidade que asumín e preciso da comunidade.
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician en mozdev.org
> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>-- 
====================
Visit our cinema weblog: http://cinemafriki.blogaliza.org
Visit our blog of fast food of the world: http://capitulocerdo.blogaliza.org
Visit my personal weblog: http://ifrit.blogaliza.org
Visit my Street Art weblog: http://scqstreetart.blogaliza.org
====================
------------ próxima parte ------------
Borrouse un anexo en formato HTML...
URL: 
<http://www.mozdev.org/pipermail/galician/attachments/20100622/326cdd1c/attachment-0001.html>

Responderlle a