O Luns, 21 de Agosto de 2006 12:59, Leandro Regueiro escribiu:
> Xa que estamos tamén vou poñer outra dúbida:
>
> wrap

A chave das nóces!!!! Admite várias traduzóns, non moi próximas entre elas.
->"Word wrap lines" : División/Salto de liña.
->"Dinamic word wrap lines" (kate): Traducin-no como "División dinámica das 
liñas", iirc.
->"Static word wrap lines" (kate): creo que o puxen como "División Fixa das 
Liñas"
Refere-se a como se comporta o editor de texto coas liñas mais longas do que o 
ancho do texto: se continua a escreber na mesma liña (desactiva a división) 
se salta de liña, sen que isto se reflicta no ficheiro (dinámica) ou se 
insere un salto de liña, na coluna que o usuário indique (fixa).

Pero en outros contextos ten outros sinificados. Se non me equivoco, que o 
fago, unha funzón "wrapper" nal linguaxes de programazón é algo asi como unha 
funzón simples que se engade para simplificar o manexo de outra mais 
complexa, para a cal en realidade non se precisan todas as suas opzóns, ou 
coa cal se fai, de xeito sistemático, algunha operazón adicional. Entendo que 
algo asi como unha currificazón, pero en imperativo.

O que di en wordreference:

From the Diccionario Espasa Concise © 2000 Espasa Calpe:

wrap [ræp] 
I nombre 
1  chal 
2  figurado to keep sthg under wraps, guardar algo en secreto
  
 II verbo transitivo envolver
   to wrap one's arms around sb, estrechar a alguien entre los brazos


  
From the WordReference Supplement © 2006 WordReference.com: 

wrap:
Compound Forms:
 gift wrap (paper) nf envoltura de regalo (papel)
 gift wrap v envolver en papel de regalo
 wrap sth around sth v poner algo alrededor de algo
 wrap up v refl abrigarse
 wrap up vt abrigar
 wrap up (achieve) (informal) vt conseguir
 wrap up (wrap a present, to) vt envolver
 wrap up (finish) (informal) vti terminar
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpa2EXgRGMNp.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a