Contesto abaixooooooooooooo...

Miguel Branco escribiu:
Olá, collo o fío por aquí por iso de non chegar á 'profundidade máxima dos nosos lectores de correo'.

Visto que non se chega a consenso, vou facer un repaso con máis profundidade do asunto replantexar a miña postura, que espero que poida ser de consenso.

En esencia, as propostas que se barallaron:

1. Non hai diferenzas conceptuais entre os temos logo a tradución debe ser igual

2. Diferentes combinacións de 'complemento', 'extensión' e 'engadido' para 'add-on', 'plug-in' e 'extension'. (creo recordar).

Persoalmente, creo que por motivos prácticos hai que definir termos separados pero tamén por motivos conceptuais, que son só matices pero que poden chegar a ser necesario usalos.

Primeiro, exactamente como se define cada termo: plug-in, add on & extension (Nota: procurei tanto 'add on' coma 'add-on' e 'plugin' e 'plug in', por se houber diferenzas)

Add-on

Collins Cobuild English Dictionary

add on

If one thing is added on to another, it is attached to the other thing, or is made a part of it.

Holidaymakers can also add on a week in Majorca before or after the cruise...

To the rear is a large dining room.added on early this century.

PHRASAL VERB: usu passive, V P n, V-ed P

If you add on an extra amount or item to a list or total, you include it.

Many loan application forms automatically add on insurance.

PHRASAL VERB: V P n (not pron), also V n P

Collins Cobuild English Dictionary

add-on

An add-on is an extra piece of equipment, especially computer equipment, that can be added to a larger one which you already own in order to improve its performance or its usefulness.

Speakers are sold as add-ons for personal stereos...

N-COUNT: oft N n

Oxford Advanced Learner's Dictionary

add-on

noun

a thing that is added to sth else:

The company offers scuba-diving as an add-on to the basic holiday price. * add-on software (= added to a computer)

WordNet

add-on

n 1: a component that is added to something to improve it; "the

addition of a bathroom was a major improvement"; "the

addition of cinammon improved the flavor" [syn: {addition},

{improver}]

2: a supplementary component that improves capability [syn: {accessory},

{appurtenance}, {supplement}]

Plugin

Collins Cobuild English Dictionary

plug in

(plug in or plug into)

If you plug a piece of electrical equipment into an electricity supply or if you plug it in, you push its plug into an electric socket so that it can work.


PHRASAL VERB: V P n (not pron), V n P, V n P n

If you plug one piece of electrical equipment into another or if you plug it in, you make it work by connecting the two.

PHRASAL VERB: V n P n, V P n (not pron)

If one piece of electrical equipment plugs in or plugs into another piece of electrical equipment, it works by being connected by an electrical cord or lead to an electricity supply or to the other piece of equipment.

PHRASAL VERB: V P n, V P

If you plug something into a hole, you push it into the hole.

Her instructor plugged live bullets into the gun's chamber.

PHRASAL VERB: V n P n


Free On-Line Dictionary of Computing

plugin

plug-in


A file containing data used to alter, enhance, or

extend the operation of a parent {application program}. One

of the first uses of this term was in {Silicon Beach}'s

{SuperPaint} application (late 1980s?) for the {Macintosh}.

It had a Plug-ins {folder} containing different tools and

effects.

The {Netscape Navigator} {World-Wide Web} {browser} supports

plug-ins which display or interpret a particular file format

or {protocol} such as {Shockwave}, {RealAudio}, {Adobe

Systems, Inc.} {PDF}, {Corel CMX} ({vector graphics}). The

file to be displayed is included in a {web page} using an

EMBED {HTML} {tag}.

Plug-ins, both commercially and indepently authored, can

usually be downloaded for free and are stored locally.

Plug-ins come in different versions specific to particular

{operating systems}

Extension

Free On-Line Dictionary of Computing


extension

{filename extension}.

A {feature} or piece of {code} which

{extends} a program's {functionality}, e.g. a {plug-in}.


Tódalas posibilidades que propuxeron e algunha outras que engadín defínense en galego deste xeito (todas sancionads como válidas pola RAG, cousa que plugin non o está)

Agrego

s.m. Aquilo que se engade a algunha cousa e, en particular, construcción adxacente que se engade a unha casa labrega. A adega da casa é un agrego que mandou levantar meu avó. SIN. engadido.

Ampliación

s.f. Acción e efecto de ampliar. A ampliación dun prazo. Faille dúas ampliacións a esta copia. ANT. reducción. As obras de ampliación do local xa case están rematadas. CF. agrandamento, ancheamento.

Complemento

s.m. 1. O que se engade [a unha cousa] para completala nalgún aspecto. As xoias son un complemento para a beleza das persoas. CF. suplemento. 2. Gram. Palabra ou conxunto de palabras que completan o significado dalgún elemento da frase. Suxeito, predicado e complementos. s Complemento axente. Expresa o complemento dun verbo en pasiva, introducido por por ou por de, que indica quén ou qué é o que realiza a acción. O incendio foi sufocado (polos bombeiros). / Complemento circunstancial. O que expresa a circunstancia de tempo, modo, lugar, etc., da acción do verbo. A súa casa está (no final da rúa). / Complemento directo. O que completa o significado dun verbo transitivo ou obxecto que recibe a acción dun verbo directamente. Mercaron (unhas mazás) no mercado. / Complemento indirecto. O que expresa a persoa ou cousa que recibe a acción verbal indirectamente. Trouxéronlles un anel (ás rapazas).


Encano

s.m. Parte que se lle engade a unha cousa para que esta sexa máis grande. Puxéronlle un encano á mangueira porque era curta. SIN. empalme.Poñerlle un encano a unha saba. SIN. amecedura, engadido.

Engadido

s.m. Aquilo que se engade [a algo]. Esta saba ten un engadido. SIN. agrego, encano


Extensión

s.f. 1. Acción e efecto de estender ou estenderse. A extensión dunha noticia. SIN. difusión, expansión, propagación.CF. transcendencia.O Concello proxecta a extensión das liñas telefónicas a tódolos lugares do municipio. 2. Espacio que pode ocupar algunha cousa. Grandes extensións de terra. A extensión das cartas non poderá excede-las trinta liñas.

3. Tempo que dura unha cousa. A extensión da conferencia fixo que a xente se aburrise. 4. Movemento polo que se estende un membro. Extensión e flexión dos brazos. s Por extensión. Aplícase ó significado dunha palabra ou expresión que non é o propio pero que garda con el certa relación. A palabra ‘folla’ designa, por extensión, unha lámina de papel.


digalego.com

[...] s.f IMFORM 1. Parte do nome dun arquivo que, formado por tres ou catro letras separadas por un punto do resto dos caracteres, indica de qué tipo de arquivo se trata. 2. Arquivo que funciona como parte do sistema operativo Mac OS para engadirlle a este capacidades adicionais ou personalizar o seu uso.

Logo, o meu replanteamento en base a isto é:

add-on : sendo 'a component that is added to something to improve it' ou 'a supplementary component that improves capability' cadraría coa definición de complemento 'O que se engade [a unha cousa] para completala nalgún aspecto'.

plug-in : sendo ' A file containing data used to alter, enhance, or extend the operation of a parent {application program}.' poderían acaer 'agrego', 'encano', 'engadido' e 'extensión' . agrego', 'encano' e 'engadido' non aportaría máis que a idea de aumentar a información da que dispón o programa, no canto 'extensión' ofrecería unha dimensión de 'ampliación de capacidade' funcional do programa. Ademais, este mesmo significado para a palabra recóllea o Ir Indo para extensión. Sendo a palabra que en KDE (que son 100.000 cadeas) se escolleu en tódolos casos para traducir 'plug-in', polo menos neste proxecto penso que deberíamos manter esta tradución e baseandome no anterior, recomendable para o resto.

extension : sería en sentido extricto 'extensión'. Sendo a definición A {feature} or piece of {code} which {extends} a program's {functionality}, e.g. a {plug-in} parece que extensión sería a palabra xenérica para calquera elemento que engada información, mellore ou engada funcionalidade a un programa. Isto ´e, abarcaria tanto a plug-ins coma add-ons. O problema é que se 'extensión' se emprega con 'plug-in' non podemos introducir este matíz. Se miramos 'engadido' lese que é 's.m. Aquilo que se engade [a algo]. Esta saba ten un engadido. SIN. agrego, encano'. Logo, engadido, ou ben agrego ou encano, ben sería un bo substituto xenérico para extensión e ademais, un vocablo non compromentido, explícome; xeral; dise que se engade 'algo' pero non con que función, se s´o aporta datos, se s´o aorta funcionalidade ou se engade amboas ´a vez.

O curioso é que para os de mozilla o xenerico é add-on e dentro deste están as "extensions" que o complementan, engaden funcionalidades, extenden... o programa e tamén están os "plugins" que son como programas externos que se xuntan ao principal para complementar, engadir, extender... neste caso para os de mozilla son programas de terceiros, flash, acrobat, java, o motor do internet explorer...

Por outra banda no joomla os plugins son programas que actuan directamente no código e que mudan, engaden, extenden funconalidades ou máis ben comportamentos. Tamén hai complementos e módulos que non deixan de ser engadidos, extensións cada un cos seus matices. O caso é que no joomla tamén están diferenciados e son cousas diferentes, xa o expliquei, pero neste caso un plugin non ten porque ser un programa de un terceiro ainda que si o pode ser como por exemplo un plugin pode ser un programa de captcha (http://es.wikipedia.org/wiki/Captcha) Un complemento so ser algo máis ben algo que engade unha funcionalidade nova, un plugin modifica o comportamento que xa hai.

Upss, penso que xa me estou repetindo... en fin vou facer coma Marce, isto xa ten moita profundidade. Abaixo fago a miña alegación final e logo acato o que se decida.


Resumindo, a vista desta devariada de definicións e pallas mentais dun non-filólogo (troquese o fil- por bio-, hehe), a miña nova proposta para engadir ou rectificar no glosario:

add-on, addon : s.m complemeto

complement: s.m : complemento

extension: s.m. engadido

plug in: v.t. conectar enchufar

plug-in, plugin : s.f. extensión


Para min o importante é que se traduzan. Por outra banda, quero dicir que poida que esta sexa unha boa proposta o que pasa é que eu o de traducir plugin como extensión, vexoo complicado cando hai unha palabra inglesa que é practicamente igual e ten un significado tan parecido (ou case igual, ou mesmo igual). Non é que pense que a proposta estea mal pero pareceme máis clara esta outra:

add-on, addon : s.m complemento
complement: s.m : complemento
extension: s.m. extensión
plug-in, plugin : s.f. engadido
plug in: v.t. conectar enchufar

Responderlle a