O Sáb, 26-07-2008 ás 13:59 +0200, Xosé escribiu:
> SI se debe traducir - é para nenos e para eles o inglés non é "intuitivo". 
> Ademais, lembro que hai anos a Xunta traducira e distribuira MSLOGO e xa 
> traduciran todo isto (non o teño agora a man).
> 
> Xosé
> 
Pois se se traduce eu cambiaría algunhas traducións... Puxen algúns
comentarios ao principio, pero non vou lelo todo. Realmente semella
linguaxe de programación C.
> 
> On Saturday 26 July 2008 12:57:09 mvillarino wrote:
> > Boas,
> > estou a revisar e completar a tradución do KTurtle, que ven sendo un
> > entorno de programación para cativos en algo semellante a LOGO.
> >
> > Resulta que se supón que se deben (ou poden) traducir as palabras-chave do
> > LOGO que emprega KTurtle, e a iso ando.
> > As dúbidas son:
> > 1.- Considerades oportuno traducilas?
> > 2.- Existe algún tipo de convenio preexistente, referente a como se
> > traducirían?
> >
> > 3.- A chicha: Os comandos LOGO de KTurtle son os que se enumeran na "táboa"
> > que segue, xunto coa tradución que estou a barallar. Algún comentario?
> >
> > COMANDOS Kturtle  idem en galego
> > true            certo
Nun contexto informático coma este paréceme máis axeitado "verdadeiro".
> > false            falso
> > , (separador de lista)   ,
> > . (separador decimal)    .
O separador decimal é ",", e non sei se o de lista se refire a lista de
palabras ou de números, sendo neste último caso "."
> > exit            sair
> > if         se
> > else            caso_contrario
> > repeat           repetir
> > while            mentres
> > for         desde
desde é "from". For, segundo o contexto, podería ser "durante", por
exemplo. Estas palabras sóanme a linguaxe de programación en C.
> > to         até
eu son máis de "ata", pero vale
> > step            en_pasos_de
> > break            sair_do_bucle
> > return           voltar
> > wait            agardar
> > and         e
> > or         ou
> > not         non
> > learn            aprender_a
> > reset            reiniciar
> > clear            limpar
> > center           centrar
> > go         ir
> > gox         irx
> > goy         iry
> > forward           avanzar
> > backward      recuar
> > direction      dirección
> > turnleft      xirarEsquerda
> > turnright      xirarDereita
> > penwidth      anchoLápis
> > penup            subirLápis
> > pendown           baixarLápis
> > pencolor      corTrazo
> > canvascolor     corLenzo
> > canvassize     tamañoLenzo
> > spriteshow     mostrarSapoconcho
> > spritehide     acocharSapoconcho
> > print            imprimir
> > fontsize      tamañoLetra
> > random           aleatorio
> > getx            posiciónX
> > gety            posiciónY
> > message           mensaxe
> > ask         perguntar
> > pi         pi
> > tan         tan
> > sin         sin
> > cos         cos
> > arctan           arctan
> > arcsin           arcsin
> > arccos           arccos
> > sqrt            raíz
> > exp         exp
> > round            redondear
> >
> > ALCUMES DOS COMANDOS
> > ccl (clear)     lp
> > gx (GoX)      ix
> > gy (GoY)      iy
> > fw (forward)        av
> > bw (backward)        rc
> > dir (direction)       dir
> > tl (turnleft)        xe
> > tr (turnright)       xd
> > pw (penwidth)        al
> > pu (penup)     sl
> > pd (pendown)        bl
> > pc (pencolor)        cl
> > cc (canvascolor)  clz
> > cs (canvassize)       tlz
> > ss (spriteshow)       msc
> > sh (spritehide)       asc
> > rdn (random)        alea
> > --
> > Best regards,
> > MV
> 
> 

Responderlle a