SI se debe traducir - é para nenos e para eles o inglés non é "intuitivo". 
Ademais, lembro que hai anos a Xunta traducira e distribuira MSLOGO e xa 
traduciran todo isto (non o teño agora a man).

Xosé


On Saturday 26 July 2008 12:57:09 mvillarino wrote:
> Boas,
> estou a revisar e completar a tradución do KTurtle, que ven sendo un
> entorno de programación para cativos en algo semellante a LOGO.
>
> Resulta que se supón que se deben (ou poden) traducir as palabras-chave do
> LOGO que emprega KTurtle, e a iso ando.
> As dúbidas son:
> 1.- Considerades oportuno traducilas?
> 2.- Existe algún tipo de convenio preexistente, referente a como se
> traducirían?
>
> 3.- A chicha: Os comandos LOGO de KTurtle son os que se enumeran na "táboa"
> que segue, xunto coa tradución que estou a barallar. Algún comentario?
>
> COMANDOS Kturtle   idem en galego
> true         certo
> false         falso
> , (separador de lista)    ,
> . (separador decimal) .
> exit         sair
> if          se
> else         caso_contrario
> repeat            repetir
> while         mentres
> for          desde
> to          até
> step         en_pasos_de
> break         sair_do_bucle
> return            voltar
> wait         agardar
> and          e
> or          ou
> not          non
> learn         aprender_a
> reset         reiniciar
> clear         limpar
> center            centrar
> go          ir
> gox          irx
> goy          iry
> forward            avanzar
> backward       recuar
> direction       dirección
> turnleft       xirarEsquerda
> turnright       xirarDereita
> penwidth       anchoLápis
> penup         subirLápis
> pendown            baixarLápis
> pencolor       corTrazo
> canvascolor      corLenzo
> canvassize      tamañoLenzo
> spriteshow      mostrarSapoconcho
> spritehide      acocharSapoconcho
> print         imprimir
> fontsize       tamañoLetra
> random            aleatorio
> getx         posiciónX
> gety         posiciónY
> message            mensaxe
> ask          perguntar
> pi          pi
> tan          tan
> sin          sin
> cos          cos
> arctan            arctan
> arcsin            arcsin
> arccos            arccos
> sqrt         raíz
> exp          exp
> round         redondear
>
> ALCUMES DOS COMANDOS
> ccl (clear)      lp
> gx (GoX)       ix
> gy (GoY)       iy
> fw (forward)     av
> bw (backward)     rc
> dir (direction)        dir
> tl (turnleft)     xe
> tr (turnright)        xd
> pw (penwidth)     al
> pu (penup)      sl
> pd (pendown)     bl
> pc (pencolor)     cl
> cc (canvascolor)   clz
> cs (canvassize)        tlz
> ss (spriteshow)        msc
> sh (spritehide)        asc
> rdn (random)     alea
> --
> Best regards,
> MV


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a