Eu tampouco o vou a comentar todo [porque non son horas, pero é que ahora
teñoo fresco], só aqueles termos que máis me chocaron:

On Sat, Jul 26, 2008 at 12:57 PM, mvillarino <mvillar...@gmail.com> wrote:

> Boas,
> estou a revisar e completar a tradución do KTurtle, que ven sendo un
> entorno
> de programación para cativos en algo semellante a LOGO.
>
> Resulta que se supón que se deben (ou poden) traducir as palabras-chave do
> LOGO que emprega KTurtle, e a iso ando.
> As dúbidas son:
> 1.- Considerades oportuno traducilas?
> 2.- Existe algún tipo de convenio preexistente, referente a como se
> traducirían?
>
> 3.- A chicha: Os comandos LOGO de KTurtle son os que se enumeran na "táboa"
> que segue, xunto coa tradución que estou a barallar. Algún comentario?
>
> COMANDOS Kturtle    idem en galego
> true          certo
> false          falso
> , (separador de lista) ,
> . (separador decimal)  .
> exit          sair
> if           se
> else          caso_contrario


Eu optaría por non complicar os termos e tratar de deixar palabras simples.
Ou, dito de outra maneira, empregar termos que se puidesen usar en
pseudocódigo.

"else" eu traduciríao por "senon"

>
> repeat         repetir
> while          mentres
> for           desde


"for" , dependendo da sintaxe que use, ... anque se é como en C, Java, e
derivados, eu traduciriao por "para"

>
> to           até
> step          en_pasos_de


step -> paso [termos simples]

>
> break          sair_do_bucle


break - > romper

>
> return         voltar


return -> devolver [anque depende da sintaxe, se permite devolver valores
eu non usaría voltar]

>
> wait          agardar
> and           e
> or           ou
> not           non
> learn          aprender_a


learn -> aprender

>
> reset          reiniciar
> clear          limpar
> center         centrar
> go           ir
> gox           irx
> goy           iry
> forward         avanzar
> backward        recuar
> direction        dirección
> turnleft        xirarEsquerda
> turnright        xirarDereita
> penwidth        anchoLápis
> penup          subirLápis
> pendown         baixarLápis
> pencolor        corTrazo
> canvascolor       corLenzo
> canvassize       tamañoLenzo
> spriteshow       mostrarSapoconcho
> spritehide       acocharSapoconcho


¿de onde saiu o de "Sapoconcho"? Entendo, polos comandos anteriores a estes,
que o resultado será un gráfico creado a partir das instruccións que se
programen.
Seguindo ese razoamento, "sprite" a min sóame a terminoloxía de videoxogos [
http://en.wikipedia.org/wiki/Sprite_%28computer_graphics%29 ][
http://es.wikipedia.org/wiki/Sprite_%28videojuegos%29 ]


> print          imprimir
> fontsize        tamañoLetra
> random         aleatorio
> getx          posiciónX
> gety          posiciónY
> message         mensaxe
> ask           perguntar
> pi           pi
> tan           tan
> sin           sin
> cos           cos
> arctan         arctan
> arcsin         arcsin
> arccos         arccos
> sqrt          raíz


Aqui xa me entra a dúbida de se a traducción escollida sexa a correcta, pois
sqrt son as siglas de "square root" ou "raíz cadrada". Se asumimos que a
operación matemática de raíz que se realiza por defecto é a raíz cadrada,
pois pode quedar, pero se non, eu penso que debería indicarse ou deixar sen
traducir (igual que con sin e arcsin) .

>
> exp           exp
> round          redondear
>
> ALCUMES DOS COMANDOS
> ccl (clear)       lp
> gx (GoX)        ix
> gy (GoY)        iy
> fw (forward)      av
> bw (backward)      rc
> dir (direction)     dir
> tl (turnleft)      xe
> tr (turnright)     xd
> pw (penwidth)      al
> pu (penup)       sl
> pd (pendown)      bl
> pc (pencolor)      cl
> cc (canvascolor)    clz
> cs (canvassize)     tlz
> ss (spriteshow)     msc
> sh (spritehide)     asc
> rdn (random)      alea
> --
> Best regards,
> MV
>
>
> --
> To unsubscribe, send mail to proxecto-unsubscr...@trasno.net.
>

Responderlle a