Ui, por non fixarme coaronseme algúns erros graves.

>> else          caso_contrario
>
> Eu optaría por non complicar os termos e tratar de deixar palabras simples.
> Ou, dito de outra maneira, empregar termos que se puidesen usar en
> pseudocódigo.
>
> "else" eu traduciríao por "senon"

Apoio a Javier, tanto no de intentar usar palabras únicas e no de
traducir else coma senón. Quedaria por discutir o asunto dos tiles.

>> repeat         repetir
>> while          mentres
>> for           desde
>
> "for" , dependendo da sintaxe que use, ... anque se é como en C, Java, e
> derivados, eu traduciriao por "para"

Non sei como demo se me pasou este. Javier ten toda a razón do mundo.
Aquí debe ser o típico bucle for, polo que a tradución máis axeitada e
que usan nos apuntes de varias asignaturas da universidade cando lles
da por usar pseudocódigo é para.

>> to           até
>> step          en_pasos_de
>
> step -> paso [termos simples]

Estou de acordo.

>> break          sair_do_bucle
>
> break - > romper

Estou de acordo.

>> return         voltar
>
> return -> devolver [anque depende da sintaxe, se permite devolver valores
> eu non usaría voltar]

Outra que non sei moi ben por que non vin. Evidentemente é devolver,
xa que aquí return refírese a devolver o resultado dunha función.

>> wait          agardar
>> and           e
>> or           ou
>> not           non
>> learn          aprender_a
>
> learn -> aprender

Non sei o contexto, polo que non podo propoñer unha tradución mellor
nin dicir se as propostas son axeitadas, pero dúas cousas: se non
lembo mal "aprender a" non é "moi galego", mellor "aprender". A
segunda cousa é lembrar a proposta, xa bastante repetida, de intentar
usar palabras curtas e únicas, para facilitar a aprendizaxe e a
escritura.

>> reset          reiniciar
>> clear          limpar
>> center         centrar
>> go           ir
>> gox           irx
>> goy           iry
>> forward         avanzar
>> backward        recuar
>> direction        dirección
>> turnleft        xirarEsquerda
>> turnright        xirarDereita
>> penwidth        anchoLápis
>> penup          subirLápis
>> pendown         baixarLápis
>> pencolor        corTrazo
>> canvascolor       corLenzo
>> canvassize       tamañoLenzo
>> spriteshow       mostrarSapoconcho
>> spritehide       acocharSapoconcho
>
> ¿de onde saiu o de "Sapoconcho"? Entendo, polos comandos anteriores a estes,
> que o resultado será un gráfico creado a partir das instruccións que se
> programen.
> Seguindo ese razoamento, "sprite" a min sóame a terminoloxía de videoxogos [
> http://en.wikipedia.org/wiki/Sprite_%28computer_graphics%29 ][
> http://es.wikipedia.org/wiki/Sprite_%28videojuegos%29 ]
>
>>
>> print          imprimir
>> fontsize        tamañoLetra
>> random         aleatorio
>> getx          posiciónX
>> gety          posiciónY
>> message         mensaxe
>> ask           perguntar
>> pi           pi
>> tan           tan
>> sin           sin
>> cos           cos
>> arctan         arctan
>> arcsin         arcsin
>> arccos         arccos
>> sqrt          raíz
>
> Aqui xa me entra a dúbida de se a traducción escollida sexa a correcta, pois
> sqrt son as siglas de "square root" ou "raíz cadrada". Se asumimos que a
> operación matemática de raíz que se realiza por defecto é a raíz cadrada,
> pois pode quedar, pero se non, eu penso que debería indicarse ou deixar sen
> traducir (igual que con sin e arcsin) .

Coloquialmente en matemáticas cando se fala de raíz, referimonos á
raíz cadrada. Se non fora raíz cadrada xa se especifica poñendo un
adxectivo despois.

Por outra banda, non lembro se era sen ou sin...

>> exp           exp
>> round          redondear
>>
>> ALCUMES DOS COMANDOS
>> ccl (clear)       lp
>> gx (GoX)        ix
>> gy (GoY)        iy
>> fw (forward)      av
>> bw (backward)      rc
>> dir (direction)     dir
>> tl (turnleft)      xe
>> tr (turnright)     xd
>> pw (penwidth)      al
>> pu (penup)       sl
>> pd (pendown)      bl
>> pc (pencolor)      cl
>> cc (canvascolor)    clz
>> cs (canvassize)     tlz
>> ss (spriteshow)     msc
>> sh (spritehide)     asc
>> rdn (random)      alea


Os atallos non os discuto, xa que primeiro haberá que fixar as
traducións enteiras.

Ata logo,
         Leandro Regueiro

Responderlle a