Boas,
estou a revisar e completar a tradución do KTurtle, que ven sendo un entorno 
de programación para cativos en algo semellante a LOGO.

Resulta que se supón que se deben (ou poden) traducir as palabras-chave do 
LOGO que emprega KTurtle, e a iso ando.
As dúbidas son:
1.- Considerades oportuno traducilas?
2.- Existe algún tipo de convenio preexistente, referente a como se 
traducirían?

3.- A chicha: Os comandos LOGO de KTurtle son os que se enumeran na "táboa" 
que segue, xunto coa tradución que estou a barallar. Algún comentario?

COMANDOS Kturtle    idem en galego
true          certo
false          falso
, (separador de lista) ,
. (separador decimal)  .
exit          sair
if           se
else          caso_contrario
repeat         repetir
while          mentres
for           desde
to           até
step          en_pasos_de
break          sair_do_bucle
return         voltar
wait          agardar
and           e
or           ou
not           non
learn          aprender_a
reset          reiniciar
clear          limpar
center         centrar
go           ir
gox           irx
goy           iry
forward         avanzar
backward        recuar
direction        dirección
turnleft        xirarEsquerda
turnright        xirarDereita
penwidth        anchoLápis
penup          subirLápis
pendown         baixarLápis
pencolor        corTrazo
canvascolor       corLenzo
canvassize       tamañoLenzo
spriteshow       mostrarSapoconcho
spritehide       acocharSapoconcho
print          imprimir
fontsize        tamañoLetra
random         aleatorio
getx          posiciónX
gety          posiciónY
message         mensaxe
ask           perguntar
pi           pi
tan           tan
sin           sin
cos           cos
arctan         arctan
arcsin         arcsin
arccos         arccos
sqrt          raíz
exp           exp
round          redondear

ALCUMES DOS COMANDOS
ccl (clear)       lp
gx (GoX)        ix
gy (GoY)        iy
fw (forward)      av
bw (backward)      rc
dir (direction)     dir
tl (turnleft)      xe
tr (turnright)     xd
pw (penwidth)      al
pu (penup)       sl
pd (pendown)      bl
pc (pencolor)      cl
cc (canvascolor)    clz
cs (canvassize)     tlz
ss (spriteshow)     msc
sh (spritehide)     asc
rdn (random)      alea
-- 
Best regards,
MV

Responderlle a