Vaia, enviei unha copia de traballo anterior. Hai algunha corrección:

# ARTIGOS E PRONOMES
*ésta/éste > este/esta [1]
*nengún > ningún
*calqueira > calquera
*calquer > calquera
*qué, quén... > sen til [2]
cal, cais > cal, cales

#ADVERVIOS, PREPOSICIÓNS, CONXUNCIÓNS
*nen > nin
*através > a través de [3] 
*ainda > aínda
*apartir > a partir [3]
*mentras > mentres 
*automáticamente > automaticamente [4]

# SUBSTANTIVOS
*acesibilidade > accesibilidade
*armacenamento > almacenamento
*armacenaxe > almacenamento
*artículos > artigos
*asinatura > sinatura
*caché > cache [5]
*Caraíba > Caribe
*componente > compoñente
*conexón > conexión
*contaxe > conta
*coordenación > coordinación
*cotaxe > conta
*cuidado > coidado
*cumpreanos > aniversario [6]
*dados > datos
*direita > dereita
*discontinuo > descontinuo
*filtraxe > filtrado
*guiño > aceno
*ícone > icona
*iten/ item > obxecto, elemento [7]
*leitura > lectura
*manexador > xestor
*mantenedor > mantedor [8]
*meio > medio
*nível > nivel
*pérdida > perda
*pergunta > pregunta
*periodo > período
*plantel > modelo
*pontos > puntos
*profisión > profesión
*propriedades > propiedades
*remetente > remitente
*secretismo > segredo
*segredo vs. secreto [9]
*seguemento > seguimento
*subcrizón > subscrición [10]
*teléfone > teléfono

# ADXECTIVOS
*bon > bo
*valeiro > baleiro
*último vs. derradeiro [11]
*proprio > propio

# VERBOS
*aceder > acceder
*aceitar > aceptar
*adverter > advertir
*aguardar > agardar
*antever > previsualizar [16]
*apariencia > aparencia
*autentificar > autenticadas [12]
*axir
*carregar > cargar
*cercionar > asegurar/ verificar / comprobar
*componente > compoñente
*(des)conetar > (des)conectar
*conlevar > implicar
*convertir > converter
*criar > crear
*descreber > describir
*deshabilitar > desactivar
*disponibeis > dispoñibles/beis [13]
*escreber > escribir
*esquencer > esquecer
*estexa > estea
*evaluar > avaliar
*extender > estender
*fechar > pechar
*guardar > gardar
*habilitar > activar
*incluir > incluír
*inicialización > inicio/arrinque [14]
*insere > insire
*invertir > inverter
*ordear > ordenar (pero 'a orde')
*podan > poidan
*presionar > premer 
*receber > recibir
*rechazar > rexeitar
*recopilar > recompilar
*repétese > repítese
*requerir > requirir
*respetar > respectar
*respostada > respondida
*respostar > responder
*revocar > anulación, cancelación [15]
*sobreescreber > sobreescribir
*volcar > envorcar, bascular, afanarse
*voltar > volver
*xerazón > xerar, xeración

Notas: 
[1] Di a norma: "non se acentúan EN NINGÚN CASO nin os demostrativos nin
o indefinido e numeral un: esta mesa, quero esta, mira esa, colle
aquela, un can, un deles,dáme un. Cal, cando, canto, como, onde, que e
quen non se acentúan en interrogativas e exclamativas directas: cal
queres?, cando vés?, canto queres?, como che vai?, onde está?, que
queres?, quen cho deu?, que desgraza! "

[2] ó mesmo respecto di : "Tampouco se acentúan as formas do
interrogativo e exclamativo cando introducen interrogativas indirectas
(pregúntalle cando volve, pregúntalle onde está, preguntoulle cal
quería), agás cando fose preciso para evitar posibles anfiboloxías:
dille qué queres, / dille que queres, xa sabes que hai?, xa sabes cánto
lle custou / xa sabes canto lle custou, etc." . No caso da tradución de
interfaces a acentuación destes será rara polo tipo de estruturas
gramaticais que aparecen. 

[3] Non hai unha regra homoxénea para establecer cales preposicións e
conxuncións van xuntas ou non, así que o propio é comprobar o que a
Norma establece nos apartados do 18 ó 20.

[4] Os acabados en -mente NUNCA se acentúan.

[5] caché ou cache. Unha dubidosa para min. É un estranxeirismo e o
acento habitualmente faise na última sílaba logo debería ir acentuada
tal como día a Norma en apartado de acentuación de estranxeirismo, mais
o VOLGa nin sequera o sanciona mentres que outros diccionarios si o
recollen, sen til. 

[6] Para outro tipos de aniversarios hai que buscar outras solucións,
coma ser explicito no tipo de efeméride que se celebra. 

[7] Estranxeirismo innecesario xa que dispoñemos de 'obxecto',
'elemento', 'artigo', 'unidade'... Existe no portugués mais coma
adverbio  coma nome, porén cun significado diferente.

[8] pois ven do verbo 'manter' non *mantener

[9] segredo e máis secreto, nome e adxectivo respectivamente. As
tradución téñense que reflicitir esta diferencia. Ollo, nos programas de
cifrado. 

[10] en galego a terminación culta é -ción mai -zón nas patrimoniais
coma Levan -zón palabras patrimoniais como doazón,razón, sazón, torzón,
traizón, etc.

[11] derradeiro -adx. Último nunha serie. OBS. Derradeiro pode equivaler
a último, pero non todo o que é último é sempre o derradeiro. Antes de
morrer deixou escrita a súa derradeira vontade. Tamén s. Gustoume moito
o teu último libro, espero que non sexa o derradeiro. Moi raramente pode
acaer nunha tradución dunha interface.

[12] é autenticar, autenticidade

[13] ven de dispoñer así que mantén  o 'ñ'. 

[14] infame anglicismo da época Windows pois é unha mala tradución que
se fixo no castelán que dende logo non merece pervivir no galego. Outra
cousa é a tradución de 'initialise', que nada ten que ver con 'iniciar'
ou 'arrincar' un programa.

[15] revocar existe no galego mais coma sinónimo de 'lucir'.

[16] Nin antever nin previsulizar son recollidos polo VOLGa mai si
visualizar. Entendo que o mais correcto é previsualizar. 

[17]Refírome á tradución de 'enable/diable'. Compárese: "activarv.t.
[...] 2. Facer funcionar, pór en marcha [unha cousa] conectando o
mecanismo destinado para ese fin. Activaron a alarma ó avistaren os
ladróns. SIN. accionar. ANT. desactivar."  con  "habilitar v.t. 1.
Declarar a [alguén] apto [para algo que se expresa]. Habilitaron algúns
mestres para poder dar clase de galego. CF. capacitar, facultar. 2.
Preparar [certa cousa ou lugar] para que resulte adecuado [para o fin
que se expresa]. Habilitaron un baixo para vivir." e contrástese coa
definición de enable "b 1 a : to provide with the means or opportunity
b : to make possible, practical, or easy c : to cause to operate".O Ven, 02-01-2009 ás 18:22 +0100, mvillarino escribiu:

> > *calqueira > calquera
> > *calquer > calquera
> Vaia, pensaba que trocara todo por calquera hai un mes ou así, podes
> confirmarme que estás contra a ultimísima HEAD?

si, actualizo e fago un merge sempre antes de tocarlle a ningún paquete

> > *armacenamento  > almacén
> aparece no irindo: almacenamento

erro meu, é almacenamento

> > *filtraxe > filtrado
> ou filtración?

si, valería

> > *iten/ item > obxecto, elemento [7]
> > [7] Estranxeirismo innecesario xa que dispoñemos de 'obxecto', 'elemento',
> > 'artigo', 'unidade'... Existe no portugués mais coma adverbio  coma nome,
> > porén cun significado diferente.
> "Item" é palabra latina, e cultismo. Aparece no irindo (e no
> estraviz), tanto como substantivo como adverbio.

non lle coñecia eu este significado, xuraría que o comprobei por
duplicado e identifiqueino por un anglicismo. Agora, segundo o
digalego: 

ítem: 
1
s m Entrada ou palabra clave que
identifica un documento, un libro,
unha revista ou un artigo nun
índice. 


2
adv Introduce cada un
dos elementos dunha
exposición. 

por exemplo, en Dolphin, 'escolléronse dous ítens', p.ex., non me parece
que ítem se axuste a ese contexto. Das alternativas prefiro obxecto.


> > *listaxe > lista
> Causa?

non hai causa, son correctas ambas, son sinónimos. Ata onde eu chego non
sería o mesmo para contaxe. 

> > *mantenedor > mantedor [8]
> > [8] pois ven do verbo 'manter' non *mantener
> Mira o dicionario: mantenedor é palabra galega, no irindo sinónimo de
> mantedor, e no estraviz algo levemente diferente e máis adaptado ao
> significado.

segundo o Volga, é unha entrada 'tolerada', sinónima de 'mantedor'. Pode
quedar logo.

> > *propriedades > propiedades
> cachis, e non a podíamos deixar para outra volta?

se aceptamos taléfano si. Lol.  

> > *secretismo > segredo
> > *segredo vs. secreto [9]
> > [9] segredo e máis secreto, nome e adxectivo respectivamente. As tradución
> > téñense que reflicitir esta diferencia. Ollo, nos programas de cifrado.
> Perdinme. Preciso máis explicacións.
Pois un é o sustantivo: 


> segredos.m. 1. Aquilo que se mantén oculto, que non se dá ou non se
> debe dar a coñecer ós demais. 
> É un segredo entre ti e min. Gardar un segredo. 
> 2. Calidade de quen non dá a coñece-las súas intencións, as súas
> actividades, etc. Actuaron co máximo segredo e a operación resultou un
> éxito. CF. discreción, reserva, sixilo. 3. Maneira secreta de facer
> certa cousa. Os segredos da boa cociña. Consérvase coma de trinta,
> ¿cal será o seu segredo? 4. O que ten de oculto ou misterioso [algunha
> cousa]. O segredo da vida. s 

e o outro é o adxectivo:


> segredos.m. 1. Aquilo que se mantén oculto, que non se dá ou non se
> debe dar a coñecer ós demais. 
> É un segredo entre ti e min. Gardar un segredo. 
> 2. Calidade de quen non dá a coñece-las súas intencións, as súas
> actividades, etc. Actuaron co máximo segredo e a operación resultou un
> éxito. CF. discreción, reserva, sixilo. 3. Maneira secreta de facer
> certa cousa. Os segredos da boa cociña. Consérvase coma de trinta,
> ¿cal será o seu segredo? 4. O que ten de oculto ou misterioso [algunha
> cousa]. O segredo da vida. s 
> 
> 
> > *bon > bon
> Perfeito, afórrome trocar (esta si que me doería)

pois sinto moito pero é 'bo'. 'Bon' é dialectal por aí?

> > *antever > previsualizar [16]
> > [16] Nin antever nin previsulizar son recollidos polo VOLGa mai si 
> > visualizar.
> > Entendo que o mais correcto é previsualizar.
> O de "antever" tamén fun eu. Evidentemente, para min é máis correcto
> antever. Pero tampouco teño nada que obxectar a que o troques.

eu non teño nada contra de antever, só que se fai pouco 'natural'.
Previsualizar e derivados teñen unha eiva que é que son longos abondo. 

> > *carregar > cargar
> Ollo, onde sexa lusismo debes trocalo por premer.

ostia, non sabía eu ese uso. Creo que inda non atopei ningún

> > *cercionar > asegurar/ verificar / comprobar
> vaia, pensaba que as quitara todas
> 
> > *(des)conetar > (des) conectar
> Separado?
xunto, errata tipográfica

> > *deshabilitar > desactivar
> E por que?

arriba nota 16 ou 17. 

> > *Fechar > pechar
> nota: non é que fechar non sexa palabra galega, suponse que é por unha
> pura cuestión de consistencia, non?

canto aprendo eu con isto: sinónimos de pechar: 

fechar, pechar, zarrar, fechar, pechar, zarrar, cercar, choer, fechar,
pechar, zarrar, fechar, pechar, zarrar, fecharse, pecharse, zarrarse. 

erro meu, si. Mais certo, sería un caso de consistencia, mais ven. 


> > *partillar > debullar (cast. desgranar)
> compartir


ui, esta escapouseme. Esta atopeina co significado ese que non sería
'válido', mais  existe partillar coma: v t Dividir ou repartir algo en
partes. 


> > *revocar > anulación, cancelación [15]
> revogar

certa, moi certa! 

> >[...]
> Por abreviar: en correccións ortotipográficas e gramaticais fai como
> consideres oportuno, excepto mudar o modelo de lingua empregado no
> ficheiro. Se a modificación é máis a nível lexema, consulta.

si, a iso ando e intento. Troquei algunhas que directamente a tradución
non correspondía. Por me adaptar eu non emprego nin ó, nin segundo
artigo, uso o -bel et al...

Responderlle a