Unha dúbida, nas mensaxes do estilo:

Non existe ese ficheiro ou cartafol

Indica:
Posíbel incorrección: non se debe usar 'ou' despois dunha negación. Empregue 
mellor 'nin'

Existe logo outra redacción máis correcta gramaticalmente?

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a