2009/11/9 damufo <dam...@gmail.com>

>
>
> Leandro Regueiro escribiu:
>
>  2009/11/6 Miguel Branco <mgl.bra...@gmail.com>:
>>
>>> Enfiando co que estabades a falar e para que quede na conversa, cito:
>>>
>>>  (wikipedia EN) plain text is a term used for an ordinary "unformatted"
>>>> sequential file readable as textual material without much processing.
>>>> [...]The encoding has traditionally been either ASCII, one of its many
>>>> derivatives such as ISO/IEC 646 etc., or sometimes EBCDIC. No other
>>>> encodings are used in plain text files which neither contain any
>>>> (character-based) structural tags such as heading marks, nor any
>>>> typographic
>>>> markers like bold face, italics, etc.
>>>>
>>> co cal "plain" fai referencia á ausencia de marcas de formato; que se
>>> pode
>>> expresar como que carece de "adornos" ou é "simplemente texto".
>>>
>>> Do Merrian Webster, 10º ed.:
>>>
>>>  PLAIN
>>>> intransitive verb
>>>>
>>> archaic : COMPLAIN
>>>
>>>  noun
>>>>
>>> 1 a : an extensive area of level or rolling treeless country b : a broad
>>> unbroken expanse
>>> 2 : something free from artifice, ornament, or extraneous matter
>>>
>>>  adjective
>>>>
>>> 1 archaic : EVEN, LEVEL
>>> 2 : lacking ornament : UNDECORATED
>>> 3 : free of extraneous matter : PURE
>>> 4 : free of impediments to view : UNOBSTRUCTED
>>> 5 a (
>>>
>>>  : evident to the mind or senses : OBVIOUS (
>>>> : CLEAR b : marked by outspoken candor : free from duplicity or subtlety
>>>> :
>>>> BLUNT
>>>>
>>> 6 a : belonging to the great mass of humans b : lacking special
>>> distinction
>>> or affectation : ORDINARY
>>> 7 : characterized by simplicity : not complicated
>>> 8 : lacking beauty or ugliness
>>>
>>>  adverb
>>>>
>>> : in a plain manner
>>>
>>>  adverb
>>>>
>>> : ABSOLUTELY
>>>
>>> Así que desas tres acepcións que se recalcan: "plain text" > "texto
>>> simple",
>>> "texto sen formato", "texto puro", "texto limpo"... o que queirades,
>>> excepto
>>> "plano", pois de que eu saiba en galego plano non ten a acepción de
>>> simple,
>>> sen ornamentar ou similar. Eu simplemente escollería "simple" e non teño
>>> claro se hai que establecer unha dualidade na tradución con respecto a
>>> que
>>> punto de vista (usuario/máquina) se faga referencia (a priori, véxoa
>>> innecesaria).
>>>
>>
>> O de "texto puro" sóame telo visto. Quedamos logo con "texto sen formato"?
>>
> No era "texto simple"?
>
> O de formato pareceme máis ambiguo xa que conserva tabulacións, retorno de
> carro e non sei se máis cousas así que algo de formato ten.
>
>
Eu son dos que apoio o de "texto simple", pero iso de considerar os
tabuladores e retornos de carro como 'formato'...

Os retornos de carro (así como os espacios e os tabuladores), tanto en UNIX
como en Win, son caracters ASCII (ou UNICODE, ou calquer outro compatible)
polo que iso de consideralos marcas de formato non o vexo correcto.

Entendo formato como marcas propietarias de cada aplicación.

Responderlle a