Enfiando co que estabades a falar e para que quede na conversa, cito:

>(wikipedia EN) plain text is a term used for an ordinary "unformatted" 
sequential file readable as textual material without much processing. [...]The 
encoding has traditionally been either ASCII, one of its many derivatives such 
as ISO/IEC 646 etc., or sometimes EBCDIC. No other encodings are used in plain 
text files which neither contain any (character-based) structural tags such as 
heading marks, nor any typographic markers like bold face, italics, etc.


co cal "plain" fai referencia á ausencia de marcas de formato; que se pode 
expresar como que carece de "adornos" ou é "simplemente texto". 

Do Merrian Webster, 10º ed.:

>PLAIN
>intransitive verb
archaic : COMPLAIN
>noun
1 a : an extensive area of level or rolling treeless country b : a broad 
unbroken expanse
2 : something free from artifice, ornament, or extraneous matter
>adjective
1 archaic : EVEN, LEVEL
2 : lacking ornament : UNDECORATED
3 : free of extraneous matter : PURE
4 : free of impediments to view : UNOBSTRUCTED
5 a (
>: evident to the mind or senses : OBVIOUS (
>: CLEAR b : marked by outspoken candor : free from duplicity or subtlety : 
BLUNT 
6 a : belonging to the great mass of humans b : lacking special distinction or 
affectation : ORDINARY
7 : characterized by simplicity : not complicated 
8 : lacking beauty or ugliness
>adverb
: in a plain manner 
>adverb
: ABSOLUTELY 
Así que desas tres acepcións que se recalcan: "plain text" > "texto simple", 
"texto sen formato", "texto puro", "texto limpo"... o que queirades, excepto 
"plano", pois de que eu saiba en galego plano non ten a acepción de simple, 
sen ornamentar ou similar. Eu simplemente escollería "simple" e non teño claro 
se hai que establecer unha dualidade na tradución con respecto a que punto de 
vista (usuario/máquina) se faga referencia (a priori, véxoa innecesaria). 
E dúas cousas que me veñen á cabeza:
1. que se soe picar nos "false friends" con facilidade por NON mirar o 
dicionario inglés (Cambridge online!!!,  Merrian Webster!! e Longman son 
espléndidos recursos)
2. que os cataláns nos levan anos de vantaxe en terminoloxía pois, segundo 
teño entendido, teñen un instituto gobernamental propio para adapta-los 
préstamos doutras linguas (termicat? non recordo o nome). Segundo a miña 
experiencia, as traducións ó catalán son (con raras excepcións) correctas 
dende o punto de vista técnico e, parece, que dende o filolóxico.

Responderlle a