Javier Pico escribiu:


2009/11/9 damufo <dam...@gmail.com <mailto:dam...@gmail.com>>  Leandro Regueiro escribiu:

    2009/11/6 Miguel Branco <mgl.bra...@gmail.com
    <mailto:mgl.bra...@gmail.com>>:

      Enfiando co que estabades a falar e para que quede na
      conversa, cito:

        (wikipedia EN) plain text is a term used for an ordinary
        "unformatted"
        sequential file readable as textual material without
        much processing.
        [...]The encoding has traditionally been either ASCII,
        one of its many
        derivatives such as ISO/IEC 646 etc., or sometimes
        EBCDIC. No other
        encodings are used in plain text files which neither
        contain any
        (character-based) structural tags such as heading marks,
        nor any typographic
        markers like bold face, italics, etc.

      co cal "plain" fai referencia á ausencia de marcas de
      formato; que se pode
      expresar como que carece de "adornos" ou é "simplemente texto".

      Do Merrian Webster, 10º ed.:

        PLAIN
        intransitive verb

      archaic : COMPLAIN

        noun

      1 a : an extensive area of level or rolling treeless country
      b : a broad
      unbroken expanse
      2 : something free from artifice, ornament, or extraneous matter

        adjective

      1 archaic : EVEN, LEVEL
      2 : lacking ornament : UNDECORATED
      3 : free of extraneous matter : PURE
      4 : free of impediments to view : UNOBSTRUCTED
      5 a (

        : evident to the mind or senses : OBVIOUS (
        : CLEAR b : marked by outspoken candor : free from
        duplicity or subtlety :
        BLUNT

      6 a : belonging to the great mass of humans b : lacking
      special distinction
      or affectation : ORDINARY
      7 : characterized by simplicity : not complicated
      8 : lacking beauty or ugliness

        adverb

      : in a plain manner

        adverb

      : ABSOLUTELY

      Así que desas tres acepcións que se recalcan: "plain text" >
      "texto simple",
      "texto sen formato", "texto puro", "texto limpo"... o que
      queirades, excepto
      "plano", pois de que eu saiba en galego plano non ten a
      acepción de simple,
      sen ornamentar ou similar. Eu simplemente escollería
      "simple" e non teño
      claro se hai que establecer unha dualidade na tradución con
      respecto a que
      punto de vista (usuario/máquina) se faga referencia (a
      priori, véxoa
      innecesaria).


    O de "texto puro" sóame telo visto. Quedamos logo con "texto sen
    formato"?

  No era "texto simple"?

  O de formato pareceme máis ambiguo xa que conserva tabulacións,
  retorno de carro e non sei se máis cousas así que algo de formato ten.


Eu son dos que apoio o de "texto simple", pero iso de considerar os tabuladores e retornos de carro como 'formato'...

Os retornos de carro (así como os espacios e os tabuladores), tanto en UNIX como en Win, son caracters ASCII (ou UNICODE, ou calquer outro compatible) polo que iso de consideralos marcas de formato non o vexo correcto.

Entendo formato como marcas propietarias de cada aplicación.

En strito sensu si (concordo), eu ao que me refería é que o plain text conserva eses caracteres polo que aínda que sexa a nivel de posición, formato (físico/visual) si llo vexo (non digo que o teña). Por iso penso que acae mellor "texto simple"

Responderlle a