O Sexta, 27 de Janeiro de 2006 15:20, José Antonio S.A. escribiu:
> Ola:
>
>[...]
>
> Por suposto que cadaquén pode traducir na normativa que desexe,
> ¡faltaría máis!, pero ¿sería unha traducción "admisible" (tómese isto
> con precaución) e utilizable dentro dun escritorio unificado e
> coherente?

Eu son pró-reintegracionista e pragmático: desde logo non é coerente ter un 
escritório en galego en várias normas(*), pero na situación actual, a menos 
que a Xunta pague a profisionais, que prefires: ter menos traducido pero 
coerente ou ter mais traducido pero coerente?
Na actualidade, no(s) proxecto(s) nos que colaboro, fago-o empregando unha 
norma (que non vou dicer cal é). Un deles está lonxe da completitude, se na 
situación actual me rexeitasen o traballo por unha cuestión normativa, 
caseque me joderia bastante. Se dentro de ano e meio ou dous anos a cousa 
está caseque completa, pois daquela até o entenderia.
Por iso o que quero dicer é que o proxecto trasno non debe pór esta alfándega 
de entrada: abster-se quen non empregue ralg-ilg. E o glosário, que é 
imprescindíbel, deberia ter en conta isto, a dia de hoxe. É mais, pensando no 
futuro e en facer espazo para todos, haberia que prantexar-se deixar un oco 
para os rarinhos coma mim.

(*)nen é a miña meta na vida pasar-me o dia co tema das normas.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpI4MZijmT4n.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a