O Martes, 20 de Xuño de 2006 18:34, José Ramom Flores d'as Seixas escribiu:
> Outra cousa é como coordenar
> esforzos, e como facer para que se vexa recoñecida a escura e paciente
> labor dos tradutores trásnicos (ou trasnenses).

Trasnegos, no meu caso :-)

> A nível global o movimento de SL é unha mistura de voluntários e empresas.
> Eu non saberia cuantificar, mais unha boa parte dos desenvolvedores de SL
> están pagados por empresas, como IBM, RedHat, Novel, Mandriva, etc. Sen o
> seu apoio o movimento de SL seria unha sombra do que é. Na Galiza para que
> o SL triunfe vai ser tamén necesário a axuda de empresas. Outra cousa é que
> estas empresas deban acreditar no SL, e ademais que é necesário chegarmos a
> unha boa relación entre a parte empresarial e a parte comunitária.

Ningúen o dubida. Pensemos simplesmente em que todo o recente auge das 
tecnoloxias d-bus (e demais em preparaçom polo freedesktop), asi como o 
desenvolvimento por inteiro de gnome, e boa parte os desenvolventes de kde, 
nom som voluntários no mesmo sentido que "tradutor voluntário", senom 
currantes baixo nómina de Ximian,  Novell, Trolltech, etc.

> Por último, in my not so humble opinion,  para a reunión coa consellaria
> seria imprescindíbel estaren os coordenadores, ou algun representante, dos
> subproxectos GNOME, KDE e Mandriva.

Nacho, Xavier G. Feal, e das distros nom sei (Leandro, if i recall correctly).

> Pode estar mais xente, mais se ha MOITA 
> MÁIS xente, o asunto pode converter-se nunha feira.

Extramuros in illo tempore (hai duas semanas ±)... houbo unha breve conversa 
entra vários dos tradutores en activo ao longo de 2005-2006 da equipa de KDE 
co gallo de tentar quedar a tomar unhas cervejas. Eu entendo que moita gente 
o único que fai é moito balbordo, pero macho, se nom foi posíbel organizar un 
talher de traduçom na xgn, pensas que se han chegar a juntar 10 trasnegos? e 
o que é pior, vas-me fazer perder a oportunidade de soplar-lhe umha canha á 
Xunta?

Ja em sério: jbalvarez, jtario, nresa, xgf (+xv e mv), lregueiro, hrgandara, 
fgcastiñeira, e ti mesmo ... canta mais xente posteou nos últimos 6 meses?
Amais, umha vez concretada umha data e praça, pode por-se quorum...


-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpG9fcajfiR5.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a