O Mércores, 2 de Agosto de 2006 01:08, Xabi G. Feal escribiu:
> Quería dar a entender que isto é demasiado incómodo, xa que:
> -Non mete no propio guión os dous msgconv necesarios e non actúa sobre un
> conxunto de *.po.

Hai tres problemas para poder facer isto:
1.- Os guións perl de que está composto o ./trans_gal.x traballan internamente 
con iso-8859-15.
2.- Algúns po conteñen carácteres que se escapan desa codificación. 
Nomeadamente, o símbolo de grau (°) e non estou certo de se tamén o A cun 
círculo por cima (de armstron).
3.- Eu non sei perl, polo que non podo facer que internamente traballe con 
utf-8, co que se arranxaria todo o problema

> Precisamente o que quería era unha soa orde para "normativizar" (no meu
> caso, orixinariamente, ou neste caso transliterar normativas) todo un
> conxunto de ficheiros po. Por certo, a que tipo de gal translitera este
> por2gal ? (intúo que unha mestura¿...)
Até onde eu sei, á norma ortográfica oficial. Como xa dixen, fai falla un 
pos-procesamento manual.

> Logo sería bó modificar este programiña para facer o mesmo que fai o
> normativizador: actuar sobre moitos ficheiros e non ter que executar 4
> comandos por cada ficheiro que se queira transliterar.

Non o fixen asi, porque ao ser precisas intervencións manuais non o considerei 
necesário. Porén sería facil facer un ./batch_transl_gal.x
for file in `ls ./$1 | grep .po`;
do 
if [msgconv -t iso_8859-1 $file -o temporal_conv ]; then ./transl_ofic.x 
temporal_conv && msgconv -t uft-8 temporal_conv -o temporal_gal && mv 
temporal-gal $file ; else echo "non foi posíbel facer a conversión de $file a 
iso-8859-1"; fi

Mais ou menos, e con mais verificacións.
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpnT3atz1zqd.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a