> As dúbidas son:
> 1.- Considerades oportuno traducilas?

Se se pode facer e non da problema ningún, ademais do esforzo do
tradutor, penso que si se deberia traducir.

> 2.- Existe algún tipo de convenio preexistente, referente a como se
> traducirían?

Non sei de ningún.

> 3.- A chicha: Os comandos LOGO de KTurtle son os que se enumeran na "táboa"
> que segue, xunto coa tradución que estou a barallar. Algún comentario?
>
> COMANDOS Kturtle    idem en galego
> true          certo

Eu poria verdadeiro ainda que sexa máis longo

> false          falso
> , (separador de lista) ,
> . (separador decimal)  .
> exit          sair

Supoño que para os pequerrechos é máis sinxelo esquecerse dos tiles,
¿¿pero vedes que sexa boa idea o permitirlles estas liberdades no
momento no que teñen que aprender a escribir correctamente??

> if           se
> else          caso_contrario

Non existe senón??
http://digalego.com/diccionario/Html/index.php?op=ver&id=58019&opcion=entrada

> repeat         repetir
> while          mentres
> for           desde

Eu poria dende

> to           até

Ata. Así que agora usas tiles??

> step          en_pasos_de

Uff, non é un pouco complicado?

> break          sair_do_bucle

Literalmente romper. Igual hai outro xeito mellor de expresalo, coma
abortar ou algo polo estilo e que se só sexa unha palabra.

> return         voltar

Ou volver

> wait          agardar
> and           e
> or           ou
> not           non
> learn          aprender_a

Non sei a que se refire con este comando así que non podo expresar a
miña opinión.

> reset          reiniciar

Ou restablecer.

> clear          limpar
> center         centrar
> go           ir
> gox           irx
> goy           iry
> forward         avanzar
> backward        recuar
> direction        dirección
> turnleft        xirarEsquerda
> turnright        xirarDereita
> penwidth        anchoLápis
> penup          subirLápis
> pendown         baixarLápis
> pencolor        corTrazo
> canvascolor       corLenzo
> canvassize       tamañoLenzo
> spriteshow       mostrarSapoconcho
> spritehide       acocharSapoconcho

Non sei que demo son os dous comandos anteriores. Sapoconcho???

> print          imprimir
> fontsize        tamañoLetra
> random         aleatorio
> getx          posiciónX
> gety          posiciónY
> message         mensaxe
> ask           perguntar

preguntar

> pi           pi
> tan           tan
> sin           sin
> cos           cos
> arctan         arctan
> arcsin         arcsin
> arccos         arccos
> sqrt          raíz
> exp           exp
> round          redondear
>
> ALCUMES DOS COMANDOS
> ccl (clear)       lp
> gx (GoX)        ix
> gy (GoY)        iy
> fw (forward)      av
> bw (backward)      rc
> dir (direction)     dir
> tl (turnleft)      xe
> tr (turnright)     xd
> pw (penwidth)      al
> pu (penup)       sl
> pd (pendown)      bl
> pc (pencolor)      cl
> cc (canvascolor)    clz
> cs (canvassize)     tlz
> ss (spriteshow)     msc
> sh (spritehide)     asc
> rdn (random)      alea


Ata logo,
         Leandro Regueiro

Responderlle a