Boas,

a ver, tras matinar un pouco (realmente pouco, xa vos decataredes por vos 
mesmos), penso que unha estrutura correcta para o tbx on-line ese do que fala 
Leandro pode ser:

<Documento_TBX> = type, xml:lang, <Cabezallo>, <Corpo>
    <Cabezallo> = id, <fileDesc>, [<encodingDesc>], [<revisionDesc>]
        (* toca sofrir a descrición do cabezallo *)
        <fileDesc> = id, [<titleStmt>], [<publicationStmt>], 
{<sourceDesc>}
            <titleStmt> = id, xml:lang, <title>, [note]
                <title> = id, xml:lang, "texto"
                <note> = id, xml:lang, "texto"
            <publicationStmt> = id, xml:lang, {<p>}
            <sourceDesc> = id, xml:lang, {<p>}
            <p> = id, xml:lang, type, "texto" (* pozi, un parágrafo 
entre <p> e </p> *)       
    <Corpo> = {<termEntry>}
        <termEntry> = id, [<descrip> | <descripGrp> | <admin> | 
<adminGrp> | <transacGrp> | <note> | <ref> | <xref>], {<langSet>}
            (*primeiro a informacion auxiliar *)
            <descripGrp> = id, <descrip>, [<descripNote>, <admin>, 
<adminGrp>, transacGrp>, <note>, <ref>, <xref>]
                <descripNote> = id, xml:lang, type, target, 
datatype, "texto"
            <descrip> = id, xml:lang, type, target, datatype, 
"texto"
            <admin> = id, xml:lang, type, target, datatype, "texto"
            <adminGrp> = id, <admin>, [<adminNote> | <note> | <ref> 
| <xref>]
                <adminNote> = id, xml:lang, type, target, 
datatype, "texto"
            <transacGrp> = id, <transac>, [<transacNote> | <date> | 
<note> | <ref> | <xref> ]
                    <transac> = id, xml:lang, type, target, 
datatype, "texto"
                    <transacNote> = id, xml:lang, type, 
target, datatype, "texto"
                    <date> = id, "texto"
            <note> = id, xml:lang, "texto"
            <ref> = id, xml:lang, type, target, datatype, "texto"
            <xref> = id, type, target, "texto"
            <langSet> = id, xml:lang, [<descrip> | <descripGrp> | 
<admin> | <adminGrp> |<transacGrp> | <note> | <ref> | <xref>], {<tig> | <ntig>}
                <ntig> = id, <termGrp>, [<descrip> | 
<descripGrp> | <admin> | <adminGrp> |<transacGrp> | <note> | <ref> | <xref>]
                <tig> = id, <term>, [<termNote>], [<admin> | 
<admingGrp> | <transacGrp> | <note> | <ref> | <xref>]
                    <termGrp> = id, <term>, [<termNote> | 
<termNoteGrp>], [<termCompList>]
                        <termNoteGrp> = id, <termNote>, 
<admin> | <admingGrp> | <transacGrp> | <note> | <ref> | <xref>
                        <termCompList> = id, type, 
[<descrip> | <descripGrp> | <admin> | <adminGrp> |<transacGrp> | <note> | <ref> 
| <xref>], {<termComp>|<termCompGrp>}
                            <termComp> = id, 
xml:lang, "texto"
                            <termCompGrp> = id, 
<termComp>, [<termNote>|<termNoteGrp>], [<admin> | <admingGrp> | <transacGrp> | 
<note> | <ref> | <xref>]
                    <termNote> = id, xml:lang, type, 
target, datatype, "texto"
                    <term> = id, "texto"
(* os que van entre <> son sun (sub-)entidades, etiquetas para os amigos, os 
que non son atributos que deben ir na entidade, "texto" indica un texto entre 
<> e </> e por desgraza pode ter cousas para representar xml dentro de xml *)
(* os id deben ser CDATA, os xml:lang códigos de idioma e os target CDATA ou 
IDREF *)
Como veredes, fan falla restricións para que cobre sentido (os XCS), indicando 
estas restricións que carallo _significa_ a información de cada "texto"
Co XCS estándar:
    Os <termNote> poden ser:
        -abbreviatedFormFor
        -administrativeStatus
            Unha de:
            -standardizedTerm-admn-sts
            -preferredTerm-admn-sts
            -admittedTerm-admn-sts
            -deprecatedTerm-admn-sts
            -supersededTerm-admn-sts
            -legalTerm-admn-sts
            -regulatedTerm-admn-sts
        -animacy
            Unha de:
            -animate
            -inaminate
            -otherAnimacy
    Os <admin> poden ser:
        -annotatedNote
        -applicationSubset
        -bussinessUnitSubset
    Os <descrip> poden ser:
        -antonymConcept (en termEntry)
        -associatedConcept (en langSet e termEntry)
        -audio (en langSet termEntry e term; datos binarios)
        -broaderConceptGeneric (en langSet e termEntry)
        -broaderConceptpPartitive (en langSet e termEntry)
        -characteristic (en term)
        -classificationCode (en langSet termEntry e term)
    Os <termNote> poden ser:
        -antonymTerm
            
entre outros (ver páxina 17 a 21 do estándar)

Como vai longo, sigo en mensaxe filla

-- 
Best regards,
MV

Responderlle a