2009/11/2 Gonçalo Cordeiro <gonz...@tagenata.com>:
> Antón Méixome escreveu:
>>
>> Utilizade por favor para esta discusión esta versión do Anjuta
>>
>> http://l10n.gnome.org/media/upload/anjuta-master-po-gl-1952_.merged.po
>>
>>
>>
>
> Aproveitando este ficheiro de exemplo para a discusom:
> as traduçons de "directory" e "folder" estam-se mudando neste ficheiro em
> concreto e maciçamente no Gnome para a correspondência única "cartafol"...
> Polo que se pode ver em diferentes fios das principais listas, o acordo mais
> claro (por maioritário) é separar a traduçom destes 2 termos. Um exemplo
> esclarecedor (nom é o único) é este fio na lista de Trasno:
> http://trasno.net/lurker/thread/20091019.150148.3ebb6e6c.gl.html#20091019.150148.3ebb6e6c
> Fora de concordáncias ou discordâncias com a escolha terminológica: qual a
> referência para novas (e nom tam novas) persoas tradutoras?
>>

"maciçamente no Gnome" aínda non, que é o primeiro aplicativo en que
se aplica esta sistematización, grazas por fixarte neste detalle que
para iso o indiquei neste fío.

Aínda que neste momento non se pode considerar absolutamente fixada
unha decisión sobre este aspecto, si que parece que podemos avanzar
nun sentido, que nace precisamente do que eu entendo como un consenso
razoábel, en fíos como o que comentas e anteriores:

En resumo, palabras de alguén nese mesmo fío
 "directorio se refire á xerarquía de ficheiros e  cartafol á metáfora
da interface gráfica"

A idea é efectivamente separar ambos conceptos. Cando folder ou
directory denotan a interface gráfica optariamos por utilizar sempre
cartafol. Cando nos referimos a un enderezo, a un camiño (por exemplo
no terminal) entón é sempre directorio.

Por tanto, non é asociación simple de directory = directorio/ folder =
cartafol senón a aplicación do concepto (representación gráfica do
obxecto/lugar do obxecto) no entendido, de que nos orixinais en inglés
utilizase informalmente ambas perspectivas. Un exemplo:

-Garde os seus ficheiros no cartafol "Música"
-Copie o ficheiro cancion.mp3 do directorio /Descargas  a /Música coa
seguinte orde cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY (/home/anton/Música)

Por iso en Anjuta, en que todo os casos refiren un contorno gráfico,
se opta por sistematizar "cartafol". Dito doutra maneira: todo é
cartafol a non ser o que se indique un camiño no sistema (un
enderezo). Se se pensa no usuario de WS, que descoñece a consola, todo
é gráfico e, entón, non ten sentido ter dúas palabras para o mesmo
termo, para dicir o mesmo.
Se temos dous termos é porque significan cousas distintas e supoño que
non se avoga por distinguir segundo o contido dos "folder" (documentos
de usuario/do sistema). Máis doado é para o calquera tradutor
mecanizar folder/directory, coa ambigüidade práctica do inglés nos
nosos cartafol/directorio pero iso é calidade da tradución?

O que se intenta é precisamente distinguir ambos termos para ter unha
tradución técnica o máis estábel posible canto á terminoloxía. Pola
información que manexamos ata agora na comunidade esta opción nunha
sería incorrecta e creo que mesmo pode supoñer unha solución a
discusións periódicas sobre o asunto.

Outro asunto é por qué se fai así e non mediante unha declaración
formal previa do tipo: Aviso, decisión tomada, a partir de agora X...
? Pois por varias razóns, das que eu podo indicar varias neste caso
- son a día de hoxe o revisor de Gnome, así que pasa polas miñas mans
a decisión sobre estas cuestións
- todo sabemos que o estado da tradución dos proxectos debe afrontar
novas etapas de homoxeneización, estamos todos os días debatendo
asuntos deste tipo, sabemos mesmo que hai límites pola idiosincrasia
de cada aplicativo pero hai moito camiño que andar para formalizar un
modelo de galego técnico informático. Este mesmo fío onde se discuten
solucións entre distintos IDE é modélico ao respecto
- hai moita máis discusión que a que aparece aquí recollida nos fíos
de Trasno, moitas outras fontes de consulta, moitas outras reflexións
persoais e de grupo. Ti mesmo tes que ter tomado moitas decisións desa
maneira, como tradutor de Gnome, sobre estes aspectos sen que conste
ningunha explicación detallada por escrito sobre elas.
- non ten en funcionamento a comunidade un sistema de autoridade
terminolóxica que nos sirva de guieiro seguro para todo caso, polo que
ao final as decisións débeas tomar o tradutor ou o revisor baseándose
no seu mellor entender e iso forma parte da idiosincrasia da función
do tradutor, universalmente, creo. A guía para o novo tradutor deben
ser "as mellores prácticas" dos seus colegas.
- xa no noso caso galego, está a piques de apagarse a luz dunha
autoridade institucional que orientaba este camiño, Mancomun, que ten
feito meritorios avances pero moi insuficientes polo que vemos todos
os días. Eu traballo alí e a esa referencia me remito; recollendo eses
avances a comunidade de tradutores xa está madura para dar novos
pasos, e por iso envío o meu traballo aquí. Ou sería mellor agardar a
que algún sabio académico de referencia nolo resolva?


>>
>> 2009/11/2 mvillarino <mvillar...@gmail.com>:
>>
>>>>>
>>>>> POis o mesmo: eu gosto de dicirlle «entregar»
>>>>>
>>>>
>>>> Creo que me convence máis "remitir" (por fin atopei o glosario do
>>>> Netbeans). Hai que ter en conta que isto igual xa non vale para Git,
>>>> xa que o commit en Git non é o mesmo ca en SVN...
>>>>
>>>
>>> No caso do git, a entrega faina o "git push", a etapa anterior, o "git
>>> commit", o certo é que non sei moi ben o que facer con ela (e pouca
>>> experiencia teño co git), se cadra "rexistrar (as modificacións
>>> proprias)"
>>>
>>>
>>> --
>>> To unsubscribe, send mail to proxecto-unsubscr...@trasno.net.
>>>
>>>
>>
>>
>>
>
>
> --
> TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN S. COOP. GALEGA (Rúa de Ponferrada, 8
> entreplanta B 15707. Santiago de Compostela), infórmao/a de que o seu
> enderezo de correo electrónico e o resto dos datos de carácter persoal que
> nos facilite serán obxecto de tratamento automatizado nos nosos ficheiros,
> co fin de xestionar a axenda de contactos da nosa empresa e para o envío de
> comunicacións comerciais e/ou persoais por vía electrónica. Vostede poderá,
> en calquera momento, exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación
> ou oposición nos termos establecidos na Lei orgánica 15/1999, de protección
> de datos de carácter persoal (LOPD 15/1999), dirixindo un escrito ao
> enderezo antes nomeado. Tamén lle comunicamos que a información incluída
> neste correo electrónico é confidencial pois é para uso exclusivo da persoa
> destinataria arriba mencionada. Se vostede le esta mensaxe e non é a persoa
> destinataria, informámolo/a de que está totalmente prohibida calquera
> utilización, divulgación, distribución e/ou reprodución desta comunicación
> sen autorización expresa en virtude da lexislación vixente. Se recibiu esta
> mensaxe por erro, pregámoslle que nolo notifique inmediatamente por esta
> mesma vía e proceda á súa eliminación.
>
>

Responderlle a